Melden

Ziet u op straat iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt? Dit kunt u melden bij de gemeente. Ook overlast kunt u doorgeven, of een vraag stellen over de buitenruimte. U kunt dit doen via de BuitenBeter App of via de website. Foto's kunt u eenvoudig meesturen.

Bel 14 076, ook buiten kantoortijden, bij een gevaarlijke situatie of overlast van een evenement.

Meld een kapotte lantaarnpaal of als meerdere lantaarnpalen in de straat niet werken. Meld het met het formulier Straatverlichting

Straatverlichting

Ziet u op straat iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt? Meld het met het formulier Overige meldingen. Ook overlast kunt u doorgeven, of een vraag stellen over de buitenruimte.

Overige meldingen

U kunt ook snel en makkelijk een melding maken via de BuitenBeter-app

Wat kunt u melden

 • afval op straat
 • losliggende stoeptegel, of kapot wegdek
 • onveilige verkeerssituatie
 • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
 • kapotte riolering of overstromende afvoerputten
 • overlast van dieren op straat
 • eikenprocessierups
 • kapotte lantaarnpaal
 • verlaten (kapotte) fiets of geparkeerde fiets die gevaar of hinder veroorzaakt
 • overlast van foutparkeerders en parkeerproblemen in uw wijk
 • overlast van een evenement
 • ander probleem in uw buurt
 • een verbetertip

Handhavingsverzoek indienen

Een handhavingsverzoek is een formeel verzoek aan de gemeente om op te treden tegen het overtreden van regels. Als u zelf direct en persoonlijk last heeft van het overtreden van de regels én u komt er samen met de overtreder niet uit, dan kunt u een handhavingsverzoek indienen.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Als u online een melding maakt krijgt u een ontvangstbevestiging. Alle meldingen worden beoordeeld op urgentie. Bij een gevaarlijke situatie wordt de melding meteen opgepakt. Is dat niet het geval dan worden de meeste meldingen binnen een paar weken afgehandeld. Soms kan dit langer duren, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of omdat werkzaamheden uitgevoerd worden in een vaste en ingeplande onderhoudsronde.

Melden bij andere organisaties

Wat kunt u melden  Organisatie
Burenruzie die niet op te lossen is door een gesprek met elkaar Buurtbemiddeling Breda
Discriminatie en ongelijke behandeling Radar
Geweld, mishandeling, overtredingen, diefstal, zaken die de veiligheid in gevaar brengen

Politie
Anoniem melden kan ook

Huiselijk geweld of kindermishandeling Veilig Thuis West-Brabant(
Overlast van horeca, Breepark of bedrijven, bijvoorbeeld door geluid, stank of vervuiling Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB)
Problemen op of naast snelwegen en op- of afritten Rijkswaterstaat
Problemen op of naast provinciale wegen Provincie Noord-Brabant
Problemen met water, vervuild oppervlaktewater, afval of dode dieren in het water, onderhoud van watergangen en zuiveringsinstallaties Waterschap Brabantse Delta
Psychische problemen of verward gedrag van een buurtgenoot of familielid Meldpunt crisiszorg West-Brabant

Verhalen en achtergronden