Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Melden

Ziet u op straat iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt? Meld het meteen bij de gemeente. Ook overlast kunt u doorgeven. U kunt dit doen via de BuitenBeter app of via de website. Foto's kunt u eenvoudig meesturen.

Bel 14 076, ook buiten kantoortijden, bij een gevaarlijke situatie of overlast van een evenement.

Straatverlichting

Overige meldingen

U kunt ook snel en makkelijk een melding maken via de BuitenBeter-app

Wat kunt u melden

 • losliggende stoeptegel, of kapot wegdek
 • afval op straat
 • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
 • kapotte riolering of overstromende afvoerputten
 • overlast van dieren op straat
 • eikenprocessierups
 • kapotte lantaarnpaal
 • verlaten (kapotte) fiets, geparkeerde fiets die gevaar of hinder veroorzaakt
 • overlast van foutparkeerders en parkeerproblemen in uw wijk
 • overlast van een evenement
 • ander probleem in uw buurt of een verbetertip

Handhavingsverzoek indienen

Een handhavingsverzoek is een formeel verzoek aan de gemeente om op te treden tegen het overtreden van regels. Als u zelf direct en persoonlijk last heeft van het overtreden van de regels én u komt er samen met de overtreder niet uit, dan kunt u een handhavingsverzoek indienen.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Als u online een melding maakt krijgt u een ontvangstbevestiging. Alle meldingen worden beoordeeld op urgentie. Bij een gevaarlijke situatie wordt de melding meteen opgepakt. Is dat niet het geval dan worden de meeste meldingen binnen een paar weken afgehandeld. Soms kan dit langer duren, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of omdat werkzaamheden uitgevoerd worden in een vaste en ingeplande onderhoudsronde.

Melden bij andere organisaties

Wat kunt u melden  Organisatie
Burenruzie die niet op te lossen is door een gesprek met elkaar Buurtbemiddeling Breda
Discriminatie en ongelijke behandeling Radar
Geweld, mishandeling, overtredingen, diefstal, zaken die de veiligheid in gevaar brengen

Politie

Anoniem melden kan ook

Huiselijk geweld of kindermishandeling Veilig Thuis West-Brabant
Overlast van horeca, Breepark of bedrijven, bijvoorbeeld door geluid, stank of vervuiling Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB)
Problemen op of naast snelwegen en op- of afritten Rijkswaterstaat
Problemen op of naast provinciale wegen Provincie Noord-Brabant
Problemen met water, vervuild oppervlaktewater, afval of dode dieren in het water, onderhoud van watergangen en zuiveringsinstallaties Waterschap Brabantse Delta
Psychische problemen of verward gedrag van een buurtgenoot of familielid Meldpunt crisiszorg West-Brabant

 

Uw Reactie
Uw Reactie