Privacyverklaringen

De Gemeente Breda verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn. In de privacyverklaring van de Gemeente Breda leest u hoe de Gemeente Breda de privacy in acht neemt.
Voor een aantal taken, diensten en leveringen zijn aanvullingen op de privacyklaring van de Gemeente Breda van toepassing.

Algemene privacyverklaring

De Gemeente Breda verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige wijze voor verschillende gemeentelijke taken. Lees hoe de Gemeente Breda dit doet, welke rechten u kunt uitoefenen en meer.

Privacyverklaring Gemeente

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct of indirect over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst. Voorbeelden zijn een naam, adres of BSN. Uw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt. Denk aan: verzamelen, opslaan, verstrekken, raadplegen, wijzigen en vernietigen.

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER), met enkele uitzonderingen: lees welke landen horen bij de EER. Op verwerkingen van politiegegevens is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. De gemeente Breda houdt zich aan de AVG en Wpg bij verwerkingen van uw gegevens.

De 3 bestuursorganen van de Gemeente Breda zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen die worden uitgevoerd door de gemeente. De bestuursorganen van de Gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeesters en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad.

De Gemeente Breda moet uw persoonsgegevens verwerken, om gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren. Deze gemeentelijke taken staan in verschillende wetten. Denk bijvoorbeeld aan de Gemeentewet, Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet. Soms staat er letterlijk in een wet, dat we een bepaald persoonsgegeven moeten gebruiken, bijvoorbeeld in de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer. In andere gevallen wordt gekeken naar welke taak de gemeente uitvoert, welk doel we daarvoor hebben en welke persoonsgegevens we dan moeten gebruiken.  

De Gemeente Breda verwerkt persoonsgegevens op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze. Voor iedere verwerking is een grondslag aanwezig. Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor specifieke en duidelijk omschreven doeleinden. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt en niet langer bewaard dan noodzakelijk. Er wordt voor gezorgd dat de persoonsgegevens juist en actueel zijn en blijven. Tot slot zorgt de Gemeente Breda ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen. Dit om ervoor te zorgen dat we gegevens niet verliezen of dat onbevoegden toegang krijgen tot die gegevens.

In de privacyverklaringen voor specifieke onderwerpen wordt uiteengezet welke persoonsgegevens verwerkt worden, voor welke duur, voor welk doel en op basis van welke grondslag. De specifieke privacyverklaringen vindt u ook op deze pagina. Klik op het thema van uw keuze, bijvoorbeeld 'Afval'. 
 

De Gemeente Breda werkt met diverse partijen samen om gemeentelijke taken uit te voeren. Het gaat dan zowel om andere overheidsinstanties, als private partijen (zoals bedrijven of stichtingen). In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens gedeeld worden. Indien nodig worden er met deze partijen afspraken gemaakt over de uitwisseling van persoonsgegevens.
Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met partijen buiten de EER. Indien dit gebeurt, zal dit beschreven worden in de specifieke privacyverklaring van de gemeentelijke taak die het betreft. 

Er kan geautomatiseerde besluitvorming plaatsvinden binnen de Gemeente Breda. Dit houdt in dat een beslissing automatisch wordt genomen, en niet door een mens. Als er geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt, zal dit beschreven worden in de specifieke privacyverklaring voor de gemeentelijke taak waar dit plaatsvindt.

U heeft als betrokkene een aantal rechten die u kunt uitoefenen op basis van de AVG.

 • Recht op inzage
  U heeft het recht op inzage van persoonsgegevens van uw persoonsgegevens. U krijgt bij een inzageverzoek ook informatie over het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, met wie uw persoonsgegevens gedeeld zijn en waar de gegevens vandaan komen. U kunt een inzageverzoek indienen via deze link. Geef hierbij aan welke specifieke persoonsgegevens u wenst te ontvangen. 
   
 • Recht op correctie
  U heeft het recht op correctie van uw persoonsgegevens. U kunt vragen om uw gegevens aan te passen bij onjuistheden. Ook kunt u vragen om gegevens aan te vullen als deze niet compleet zijn. De gemeente zorgt ervoor dat foute of niet complete gegevens verwijderd, aangevuld of veranderd worden als deze inderdaad fout of niet compleet zijn. Het recht op correctie geldt niet in alle gevallen, bijvoorbeeld niet om professionele indrukken, meningen of conclusies van medewerkers aan te laten passen.
   
 • Recht op vergetelheid
  U kunt vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Uw gegevens kunnen verwijderd worden als deze bijvoorbeeld niet juist zijn, niet langer nodig zijn of in strijd met de wet worden verwerkt. Het recht op vergetelheid geldt bijvoorbeeld niet als wij uw gegevens moeten bewaren op basis van de wet.
   
 • Recht op beperking van de verwerking
  U kunt vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u vindt dat de gegevens niet juist zijn of in strijd met de wet worden verwerkt. Wij mogen uw gegevens dan niet gebruiken totdat wij een beslissing hebben genomen. 
   
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  U heeft het recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere organisatie. Dit geldt in sommige specifieke gevallen als wij een overeenkomst met u hebben afgesloten of als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
   
 • Recht van bezwaar
  U heeft het recht bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt, dan vindt er een afweging plaats tussen de belangen van de gemeente en uw belangen. Let op: dit recht is niet hetzelfde als bezwaar maken tegen een besluit.
   
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming
  Er kan geautomatiseerde besluitvorming plaatsvinden binnen de gemeente Breda. Dit houdt in dat een beslissing automatisch wordt genomen, en niet door een mens. U heeft recht op een menselijke blik bij de beslissingen die de gemeente Breda neemt. 
   
 •  Recht om toestemming in te trekken
  Indien de grondslag voor verwerking ‘toestemming’ is, dan heeft u het recht uw gegeven toestemming in te trekken.
   
 • Recht om een klacht in te dienen
  U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de Gemeente Breda: meer informatie over klacht indienen
  Daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Gemeente Breda zal uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand afhandelen. In geval van een complex verzoek of als u meerdere verzoeken indient, kan de behandeltermijn met 2 maanden verlengd worden. Uw verzoek wordt slechts in behandeling genomen wanneer wij uw identiteit hebben vastgesteld. Er zijn geen kosten verbonden aan uw verzoek.
 

Tijdens de sollicitatieprocedure beoordelen en verwerken we aanmeldingen van mensen die bij de Gemeente Breda willen werken. 

In de privacyverklaring sollicitatieprocedure  lees je hoe de gemeente omgaat met de verwerking van gegevens in het kader van een sollicitatieprocedure.

Lees de privacyverklaring sollicitatieprocedure

De Gemeente Breda heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een interne toezichthouder en adviseur voor gegevensbescherming. U kunt via een e-mail naar  fg@breda.nl contact met de FG opnemen als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de Gemeente Breda omgaat met uw privacy- en persoonsgegevens.

Specifieke privacyverklaringen

Op deze pagina vindt u per thema specifieke privacyverklaringen. In deze privacyverklaringen kunt u voor specifieke onderwerpen onder andere lezen welke persoonsgegevens verwerkt worden, voor welke doeleinden, op basis van welke wettelijke grondslag en met welke externe partijen eventueel persoonsgegevens gedeeld worden. Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene privacyverklaring op deze pagina.
Er worden regelmatig nieuwe privacyverklaringen geplaatst.
 

Specifieke verklaring