Privacyverklaring Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Verwerking van gegevens in het kader van de Bedrijveninversteringszone (BIZ)

Wat is het doel?

De gemeente Breda heeft de volgende doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de draagvlakmeting bij het opstarten of verlengen van een BIZ:
Het uitvoeren van een draagvlakmeting, met een zo volledig en correct mogelijke deelnemers- en adreslijst, onder (potentiële) deelnemers van een Bedrijveninvesteringszone.

Welke persoonsgegevens van wie gebruikt de gemeente hiervoor?

Er zijn verschillende type BIZ’en mogelijk: Een BIZ van eigenaren en een BIZ van gebruikers of een combinatie hiervan.

Indien het een BIZ van eigenaren is gaat het om de volgende persoonsgegevens

  • Bedrijfsnaam (is soms een persoonsnaam) van de eigenaren van de WOZ objecten in het betreffende gebied.
  • Postadres van de eigenaren (is soms een huisadres) van de WOZ objecten in het betreffende gebied.

Indien het een BIZ van gebruikers is gaat het om de volgende persoonsgegevens

  • Bedrijfsnaam (is soms een persoonsnaam) gebruikers én van de eigenaren van de WOZ objecten in het betreffende gebied.
  • Postadres van de gebruikers én van de eigenaren (is soms een huisadres) van de WOZ objecten in het betreffende gebied.
    In het geval van een gebruikers-BIZ zijn zowel de gegevens van gebruikers als van eigenaren nodig. Wanneer een WOZ object leegstaat, of er sprake is van meerdere gebruikers binnen één WOZ object wordt namelijk de eigenaar aangeschreven i.p.v. de gebruiker.

Indien het een BIZ is van gebruikers én eigenaren zijn ook de gegevens van beide benodigd.

Wat is de grondslag voor het gebruik van de persoonsgegevens?

De grondslag voor de gegevensverwerking is een publieke taak van de gemeente. De gemeente is namelijk verplicht de draagvlakmetingen voor een BIZ uit te voeren en de onderliggende verordening op te maken en vast te stellen. De gemeente is daarnaast ook verplicht om gedurende de looptijd van de BIZ de BIZ-inkomsten uit de keren in de vorm van een BIZ-subsidie. De gemeente houdt volgens de algemene subsidievoorwaarden hierbij ook toezicht op de uitgaven van deze BIZ-gelden.

Deze taak is geregeld in de volgende wet-en regelgeving: 
Artikel 6 lid 1 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming
Artikel 4 Wet op de bedrijveninvesteringszones

Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Het bestuur van de betreffende Bedrijveninvesteringszone ontvangt het NAW overzicht van eigenaren / gebruikers behorende bij de WOZ objecten in het betreffende BIZ-gebied. Dit ter controle van de juistheid van deze gegevens. In enkele gevallen is er in deze NAW lijst sprake van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer een privé persoon eigenaar of gebruiker is van een WOZ object in het gebied, of wanneer een bedrijf (eigenaar of gebruiker) op het woonadres van de eigenaar is ingeschreven.

Na controle van de lijst, wordt de lijst naar de Belastingsamenwerking West-Brabant gestuurd.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden maximaal een jaar bewaard. 
 

Meer informatie

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens of over hoe u de Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken, kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de Gemeente Breda.