Keuzehulp: welke procedure bij een melding, klacht of bezwaar

Wilt u een melding maken? Heeft u een klacht over de dienstverlening? Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Wilt u inspraak hebben op een plan? Deze keuzehulp helpt u de goede procedure te vinden.

Wat wilt u doen? Verplicht

De gemeente kent verschillende procedures. Niet alles is een klacht. Maak hieronder uw keuze.

Wat wilt u doen? Verplicht
Waarover wilt u een klacht indienen? Verplicht

Ziet u op straat iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt? Dit kunt u melden bij de gemeente. U kunt ook snel en makkelijk een melding maken via de BuitenBeter-app

Bel 14 076, ook buiten kantoortijden, bij een gevaarlijke situatie.

Waarover wilt u een melding maken? Verplicht
Maak een keuze Verplicht
Gaat uw melding over een boom van de gemeente? Verplicht

U kunt geen melding maken over een boom die niet van de gemeente is. Kijk op de website voor meer informatie over bijvoorbeeld het kappen van een boom die niet van de gemeente is.

Ga naar www.breda.nl/vragen-over-bomen en beantwoord de vragen. U leest meer informatie over het onderwerp. U leest ook wanneer u een melding over bomen kunt maken bij de gemeente.

Waarover gaat uw bezwaar? Verplicht

Als u het niet eens bent met een besluit of het beleid van de gemeente dan kunt u bewaar maken. 

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over wat de gemeente doet. Bijvoorbeeld omdat u het antwoord, de oplossing of een product niet op tijd hebt gekregen. Of omdat u niet correct behandeld bent door een medewerker.

Bent u niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van de Gemeente Breda of één van haar medewerkers, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover gaat het besluit? Verplicht
Wat is de oorzaak van de schade? Verplicht

Heeft u schade geleden door nalatigheid of achterstallig onderhoud? Bijvoorbeeld door een slecht onderhouden wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.  

Heeft u schade geleden door onrechtmatig handelen door een medewerker van de gemeente? Bijvoorbeeld schade door een ongeluk of aanrijding? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Heeft u schade geleden door werkzaamheden die de gemeente heeft (laten) uitvoeren? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Voordat de gemeente beslissingen doorvoert, wordt er een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit genomen. Als burger heeft u het recht om over dit besluit uw mening te geven, zodat de gemeente deze kan meewegen voordat het eigenlijke besluit genomen wordt. Hiervoor wordt de term ‘zienswijze’ gebruikt. Een zienswijze is een formele procedure.

Heeft u een opmerking of een vraag over het indienen van een zienswijze, neem eerst contact op met de gemeente.

Waar wilt u op reageren? Verplicht

Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen op grond van de Algemene subsidieverordening en heeft u persoonlijk belang bij het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen op grond van de Parkeerverordening en heeft u persoonlijk belang bij het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. 

Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bijvoorbeeld het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of sloopprojecten of de kap van bomen? Heeft u persoonlijk belang bij het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. 

Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen op grond van de APV Breda en heeft u persoonlijk belang bij het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Bij een besluit over afvalstoffenheffing, baatbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB), precariobelasting, rioolrechtheffing of kwijtschelding maakt u bezwaar bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Bij een besluit over waardering onroerende zaken (WOZ) maakt u bezwaar bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.

De gemeente neemt besluiten over uw bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, Wmo ondersteuning, schuldhulpverlening of jeugdzaken. Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u bezwaar maken. 

Voor overlast op straat kunt u een boete krijgen, dit heet een bestuurlijke boete. Voorbeelden van overlast zijn wildplassen, vuilnis verkeerd buiten zetten of een hond los laten lopen waar dit niet mag. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de boete. 

Wat fijn dat u een compliment wilt geven over de dienstverlening of een medewerker van de gemeente. 

Wat voor overlast ervaart u? Verplicht

Overlast van horeca, bedrijven of Breepark door geluid, stank of vervuiling meldt u bij de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant.

Heeft u direct belang bij het handhaven van de regels? Verplicht

U ervaart overlast omdat de regels worden overtreden. Als u direct belang heeft bij de handhaving van de regels, kunt u een handhavingsverzoek indienen. Dit is een formeel besluit tot handhaving van de regels.

Heeft u een opmerking of een vraag over een situatie? Wijzig dan uw antwoorden om een melding te maken. 

Als u geen direct belang heeft bij de handhaving van de regels, maak dan een melding van de overlast.

Voor het stoken van hout geldt alleen een landelijk stookadvies en is niet geregeld in wetgeving. Het landelijk stookadvies staat op www.stookwijzer.nu

Bij overlast door (hout)stook kunt u het beste met uw buren in gesprek gaan en vertellen dat u last hebt van de rook. Heel vaak zijn ze zich niet bewust van de overlast. Door erover te praten wordt het makkelijker om samen een oplossing te bedenken. Komt u er samen niet uit, meld dan de stookoverlast online.

De Gemeente Breda gebruikt uw melding om een beter beeld te krijgen van overlast in en om Breda. U krijgt geen reactie op uw melding. 

Is het evenement nog bezig? Verplicht

Vervelend dat u last ondervindt van een evenement. Meld de overlast direct telefonisch bij de gemeente op 14 076 (ook buiten kantoortijden). Indien nodig kan de gemeente direct actie ondernemen op uw melding. 

Vervelend dat u last heeft ondervonden van een evenement. U kunt dit melden bij de gemeente. Uw melding wordt meegenomen in de evaluatie over het evenement, en bij de beoordeling als het evenement nog een keer wordt gehouden in Breda.

Is de container vol of verstopt, staat er vuil naast de container of opent de container niet? Maak een melding. 

Is uw container niet volgens het schema in de afvalkalender leeggemaakt? Maak een melding. 

Meld afval of zwerfvuil op straat of als de prullenbakken vol zitten. 

Ziet u een losse stoeptegel, een gat of scheur in de weg? Zijn de lijnen, strepen of pijlen op de weg niet meer duidelijk? Maak een melding.

Heeft u een vraag over iets in uw straat of buurt? Of juist een goed idee of een wens? Geef het door aan de gemeente door er een melding over te maken. De gemeente beantwoordt uw vraag of bekijkt uw idee of wens.

Op grond van de Wet open overheid moet de gemeente actief informatie openbaar maken. Iedereen mag om informatie vragen over bestuurlijke onderwerpen.

Werkt de straatverlichting in de buurt niet? Eén lantaarnpaal of meerdere lantaarnpalen? Maak een melding. 

Heeft u overlast van ongedierte? Meld het bij de gemeente.

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in de hele gemeente. Bepaalde plekken krijgen voorrang, zoals doorgaande (fiets)routes, kinderdagverblijven en speeltuinen.

Bent u iets verloren? U kunt dit online melden via verlorengevonden.nl of u meldt het bij de gemeente.

Een gevonden voorwerp kunt u zelf bewaren of bij de gemeente afgeven. Een gevonden paspoort, identiteitskaart of rijbewijs levert u verplicht in bij de gemeente.

Overlast van jongeren en andere personen op straat meldt u via telefoonnummer 14 076 of online bij de gemeente. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Meld crimineel gedrag bij de politie. Bel 112 bij spoed of 0900 8844 als het geen spoedgeval is.

Heeft u overlast door geluid op straat? Meld het bij de gemeente.

Meld overige problemen in de straat of buurt. Omschrijf duidelijk in de melding waar het over gaat en op welke locatie. Foto's helpen de gemeente om uw melding nog beter in behandeling te nemen. 

De gemeente wil graag weten waar de vuurwerkoverlast is. Meld dit bij de gemeente. Op basis van deze meldingen wordt de overlast aangepakt. U ontvangt geen verdere reactie over uw melding.

Is uw container kapot of kwijt? Alle informatie over afvalcontainers vindt u op de pagina www.breda.nl/afvalcontainers-bij-de-woning

Bent u het niet eens met uw parkeerboete (naheffingsaanslag parkeerbelasting), dan kunt u bezwaar maken. 

Wat vervelend dat u overlast van water in uw kelder of een andere ruimte heeft. De grondwaterstand is een natuurlijk verschijnsel. Bij veel neerslag wordt deze hoger en is het mogelijk dat er water in uw huis komt als de ruimtes niet waterdicht zijn. 

Bent u eigenaar van de woning, dan bent u zelf verantwoordelijk voor een waterdichte afsluiting van de kelder of een andere ruimte. Bent u huurder, dan moet de verhuurder hiervoor zorgen. Hiervoor zijn verschillende maatregelen. Lees meer over grondwater op www.riool.info/grondwater of in het nieuwsbericht op breda.nl

U kunt hiervoor geen melding maken bij de gemeente.