Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden en vertegenwoordigt de inwoners van Breda. Inwoners kiezen iedere 4 jaar de gemeenteraad. De raadsleden hebben 3 belangrijke taken:
 • Ze vertegenwoordigen de inwoners van Breda. Raadsleden zijn vaak te vinden op bijeenkomsten en in wijken en dorpen. Ze praten met inwoners, wijk- en dorpsraden, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Zo kunnen ze bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen. Wilt u zelf onderwerpen op de politieke agenda krijgen, neem dan contact op. Het maken van afspraken met fracties regelt u via de fractiesecretariaten.
 • De raad geeft op hoofdlijnen aan welke onderwerpen van beleid de aandacht krijgen. Ook bepaalt de raad waar het geld aan wordt besteed. Een plan gaat alleen door als een meerderheid van de raad het ermee eens is.
 • De raadsleden controleren of het college van de burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Instrumenten van de raad

Raadsleden hebben verschillende instrumenten om hun kaderstellende en controlerende taken uit te voeren:

 • zelf met een beleidsvoorstel komen (initiatiefvoorstel)
 • opheldering vragen aan het college aan begin van de raadsvergadering¬†(vragenhalfuur)
 • een raadsbesluit aanpassen via een amendement
 • een opdracht te geven aan het college via een motie
 • schriftelijke vragen stellen aan het college
 • verzoeken om een interpellatiedebat, over een actueel, politiek onderwerp dat niet op de agenda staat
 • een verzoek indienen om onderzoek naar een onderwerp te doen of een raadsenqu√™te te houden
 • de Rekenkamer vragen om onderzoek te doen

Vergaderingen bijwonen

De gemeenteraad vergadert doorgaans 1 keer per week op donderdagavond. U kunt deze vergaderingen altijd bijwonen of live via internet volgen.