Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden en vertegenwoordigt de inwoners van Breda.
Inwoners kiezen iedere 4 jaar de gemeenteraad, voor het laatst in maart 2018. De raadsleden hebben 3 belangrijke taken:

 • Ze vertegenwoordigen de inwoners van Breda. Raadsleden zijn vaak te vinden op bijeenkomsten en in wijken en dorpen. Ze praten met inwoners, wijk- en dorpsraden, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Zo kunnen ze bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen. Wilt u zelf onderwerpen op de politieke agenda krijgen, neem dan contact op. Het maken van afspraken met fracties regelt u via de fractiesecretariaten.
 • De raad geeft op hoofdlijnen aan welke onderwerpen van beleid de aandacht krijgen. Ook bepaalt de raad waar het geld aan wordt besteed. Een plan gaat alleen door als een meerderheid van de raad het ermee eens is.
 • De raadsleden controleren of het college van de burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Instrumenten van de raad

Raadsleden hebben verschillende instrumenten om hun kaderstellende en controlerende taken uit te voeren:

 • zelf met een beleidsvoorstel komen (initiatiefvoorstel)
 • opheldering vragen aan het college aan begin van de raadsvergadering (vragenhalfuur)
 • een raadsbesluit aanpassen via een amendement
 • een opdracht te geven aan het college via een motie
 • schriftelijke vragen stellen aan het college
 • verzoeken om een interpellatiedebat, over een actueel, politiek onderwerp dat niet op de agenda staat
 • een verzoek indienen om onderzoek naar een onderwerp te doen of een raadsenquête te houden
 • de Rekenkamer vragen om onderzoek te doen

Vergaderingen bijwonen

De gemeenteraad vergadert doorgaans 1 keer per week op donderdagavond. U kunt deze vergaderingen altijd bijwonen of live via internet volgen.

Gast van de raad

De gemeenteraad nodigt alle inwoners en organisaties in Breda van harte uit om een keer ‘Gast van de raad’ te zijn. Met ‘Gast van de raad’ wil de gemeenteraad de mogelijkheid bieden om Bredanaars persoonlijk te vertellen wat het raadswerk inhoudt.

Programma

Op de dag van de raadsvergadering word je om 18.30 uur ontvangen door enkele raadsleden. Ze geven een toelichting op het werk van de gemeenteraad en het verloop van een raadsvergadering. Ook krijg je uitleg over de onderwerpen die er die avond op de agenda staan. Vervolgens kun je vanaf de publieke tribune de vergadering volgen.
Aanmelden? Stuur een mail naar raadsgriffie@breda.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie