Vierjarige subsidie ‘stadsbreed cultureel festival’ (2025-2028)

Algemeen

Voor de organisatie van een jaarlijks terugkerend stadsbreed cultureel festival kan subsidie worden aangevraagd voor een periode van 4 jaar bij de ‘Subsidieregeling Professionele Kunsten Breda 2025-2028'.

Subsidie aanvragen kan tot en met 1 juli 2024.

Wat u moet weten

Er wordt aan één culturele organisatie voor 4 jaar subsidie verstrekt voor de functie ‘stadsbreed cultureel festival’. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 100.000 per kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan alle subsidievereisten voldoen. De beoordelingstermijn (maximaal 13 weken) gaat in na sluiting van de indientermijn, dus na 1 juli 2024.

Belangrijkste voorwaarden

 • De aanvrager richt zich op ontwikkeling, productie en presentatie van en talentontwikkeling binnen professionele kunst en cultuur.
 • De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk.
 • De aanvrager maakt de diversiteit aan cultuurvormen in Breda op laagdrempelige wijze toegankelijk op één geconcentreerd moment in het jaar.
 • De aanvrager focust op visuele kunst en vormgeving, muziek en podiumkunsten, en de crossovers hiertussen, in lijn met het cultuurbeleid.
 • De aanvrager biedt een podium aan de professionele sector en amateursector, lokaal talent en programmeert ook in de publieke ruimte.
 • De aanvrager bereikt een brede en diverse doelgroep, met een focus op jeugd en jongeren.
 • De aanvrager stimuleert verbinding tussen publiek, makers en organisaties.
 • De aanvrager zet in op (cross-over) aanbod dat Breda verder op de kaart zet als internationale hotspot van toegepaste technologie en creativiteit.
 • De aanvrager draagt bij aan de zichtbaarheid van en deelname aan kunst en cultuur in Breda in samenwerking met de cultuursector en de citymarketingorganisatie van Breda. De aanvraag bevat:
  1. Hoge artistiek inhoudelijke kwaliteit, blijkend uit visie, oorspronkelijkheid, vakdeskundigheid en zeggingskracht;
  2. Hoge zakelijke kwaliteit, blijkend uit een gezonde bedrijfsvoering, een gezonde financieringsmix met risicoanalyse, ondernemerschap en toepassing van de Fair Practice Code en Code Cultural Governance;
  3. Maatschappelijke betekenis en belang voor Breda, blijkend uit de bijdrage aan de Bredase culturele infrastructuur en lokale maatschappelijke opgaven, aansluiting bij het cultuurbeleid en omgevingsbewustzijn;
  4. Toegankelijkheid en publiekswerking, blijkend uit een visie op duurzame publieksopbouw, een passende benadering van (nieuwe) doelgroepen en toepassing van de Code Diversiteit en Inclusie.
 • De aanvrager onderschrijft de drie culturele codes en voldoet aan de volgende basiseisen:
  1. Code Diversiteit & Inclusie: de subsidieaanvrager formuleert minimaal 3 realistische doelstellingen voor de eigen organisatie op basis van deze code;
  2. Fair Practice Code: de subsidieaanvrager heeft vanaf 1 januari 2025 een beloningsbeleid binnen de organisatie volgens de landelijke richtlijnen over eerlijke beloning in de culturele sector;
  3. Governance Code Cultuur: de subsidieontvanger zorgt voor een onafhankelijk bestuur en/of onafhankelijke raad van toezicht, een overzicht van de organisatiestructuur, vastlegging van taken en verantwoordelijkheden van bestuur, directie en medewerkers en beleid voor een veilige werkomgeving.
 • De subsidieaanvrager levert een sluitende en realistische begroting in met een aanvraag voor cofinanciering in de vorm van een bijdrage van een andere overheid of een fonds.

Lees alle voorwaarden in de Subsidieregeling Professionele Kunsten Breda 2025-2028.

Subsidie aanvragen

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

 • Een beleidsplan voor de periode 2025-2028 met ambities, doelstellingen en activiteiten (maximaal 20 pagina’s).
 • Een sluitende en realistische begroting en dekkingsplan voor de periode 2025-2028, inclusief de wijze van cofinanciering en een bijbehorende toelichting.
 • Kopie of foto van de bankpas met de naam van de organisatie of rekeninghouder en het rekeningnummer. Of een recent rekeningafschrift met naam en rekeningnummer. 

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Dan voegt u ook toe:

 • de oprichtingsakte of statuten
 • jaarverslag met de jaarrekening en balans van het voorgaande jaar