Tweejarige subsidie cultuur 2025-2026

Algemeen

Organisaties binnen de professionele kunst en cultuur, die vanuit een heldere missie en visie actief en aantoonbaar bijdragen aan de Bredase culturele infrastructuur, kunnen subsidie aanvragen voor een periode van 2 jaar bij de 'Tweejarige subsidieregeling cultuur Breda 2025-2026’.

Subsidie aanvragen voor 2025-2026 kan tot en met 1 juli 2024.

Wat moet u weten

Het maximaal aan te vragen bedrag is € 50.000 per kalenderjaar en maximaal 60% van de begroting. In totaal is er een budget van €280.000 per kalenderjaar beschikbaar.

Subsidies worden verdeeld met een tenderprocedure. De aanvragen worden gerankt op volgorde van behaalde punten van hoog naar laag. De aanvragen worden beoordeeld op (1) de artistiek-inhoudelijke kwaliteit, (2) de zakelijke kwaliteit, (3) de maatschappelijke betekenis en het belang voor Breda en (4) de toegankelijkheid en publiekswerking.

In totaal zijn er maximaal 400 punten te behalen, 100 punten per criterium. De aanvragen met de meeste punten komen als eerst voor subsidie in aanmerking, tot het subsidieplafond is bereikt.

De beoordelingstermijn (maximaal 13 weken) gaat in na sluiting van de indientermijn, dus na 1 juli 2024.

Belangrijkste voorwaarden

 • De aanvrager richt zich op ontwikkeling, productie en presentatie van en talentontwikkeling binnen professionele kunst en cultuur.
 • De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk.
 • De aanvrager is uiterlijk 1 januari 2023 statutair gevestigd in de provincie Noord-Brabant.
 • De aanvrager vervaardigt, produceert, ontwikkelt en/of toont duurzaam activiteiten in gemeente Breda op basis van doorlopende programmering en werkt samen met een in de gemeente Breda gevestigde culturele organisatie.
 • De aanvraag bevat:
  • Hoge artistiek inhoudelijke kwaliteit, blijkend uit visie, oorspronkelijkheid, vakdeskundigheid en zeggingskracht.
  • Hoge zakelijke kwaliteit, blijkend uit een gezonde bedrijfsvoering, een gezonde financieringsmix met risicoanalyse, ondernemerschap en toepassing van de Fair Practice Code en Code Cultural Governance.
  • Maatschappelijke betekenis en belang voor Breda, blijkend uit de bijdrage aan de Bredase culturele infrastructuur en lokale maatschappelijke opgaven, aansluiting bij het cultuurbeleid en omgevingsbewustzijn.
  • Toegankelijkheid en publiekswerking, blijkend uit een visie op duurzame publieksopbouw, een passende benadering van (nieuwe) doelgroepen en toepassing van de Code Diversiteit en Inclusie.
 • De aanvrager onderschrijft en implementeert de drie culturele codes: Code Diversiteit & InclusieFair Practice CodeGovernance Code Cultuur.
 • De subsidieaanvrager levert een sluitende en realistische begroting in met een aanvraag voor cofinanciering .

Lees alle voorwaarden in de Tweejarige subsidieregeling cultuur Breda 2025-2026.
 

Subsidie aanvragen

Voor de aanvraag heeft u  nodig:

 • Een beleidsplan voor de periode 2025-2026 met ambities, doelstellingen en activiteiten (maximaal 20 pagina’s)
 • Een sluitende en realistische begroting en dekkingsplan voor de periode 2025-2026, inclusief de wijze van cofinanciering en een bijbehorende toelichting
 • Kopie of foto van de bankpas met de naam van de organisatie of rekeninghouder en het rekeningnummer. Of een recent rekeningafschrift met naam en rekeningnummer. 

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Dan voegt u ook toe:

 • de oprichtingsakte of statuten
 • jaarverslag met de jaarrekening en balans van het voorgaande jaar