Subsidieregeling Professionele Kunsten Breda 2025-2028

Algemeen

Organisaties binnen de professionele kunst en cultuur, die vanuit een heldere missie en visie actief en aantoonbaar bijdragen aan de Bredase culturele infrastructuur, kunnen subsidie aanvragen voor een periode van 4 jaar bij de subsidieregeling Professionele Kunsten Breda 2025-2028.

Subsidie aanvragen kon tot en met 1 maart 2024.

Wat u moet weten

Er zijn 2 categorieën binnen deze regeling met aparte subsidieplafonds:

1. Visuele kunst en vormgeving

 • beschikbare budget: € 360.000 per kalenderjaar
 • maximaal aan te vragen bedrag: € 90.000 per kalenderjaar
 • de subsidie is maximaal 60% van de begroting

2.    Podiumkunsten en muziek

 • beschikbare budget: € 400.000 per kalenderjaar
 • maximaal aan te vragen bedrag: € 65.000 per kalenderjaar
 • de subsidie is maximaal 60% van de begroting

Subsidies worden verdeeld met een tenderprocedure. De aanvragen worden gerankt op volgorde van behaalde punten van hoog naar laag. De aanvragen worden beoordeeld op:

 1. de artistiek-inhoudelijke kwaliteit
 2. de zakelijke kwaliteit
 3. de maatschappelijke betekenis en het belang voor Breda
 4. de toegankelijkheid en publiekswerking

In totaal zijn er maximaal 400 punten te behalen, 100 punten per criterium. De aanvragen met de meeste punten komen als eerst voor subsidie in aanmerking, tot het subsidieplafond is bereikt. 

De beoordelingstermijn (maximaal 13 weken) gaat in na sluiting van de indientermijn, dus na 1 maart 2024.

Belangrijkste voorwaarden

 • De aanvrager richt zich op ontwikkeling, productie en presentatie van en talentontwikkeling binnen professionele kunst en cultuur.
 • De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk.
 • De aanvrager is uiterlijk 1 januari 2023 statutair gevestigd in de provincie Noord-Brabant en heeft een vaste fysieke plek in Breda.
 • De aanvraag bevat:
  • Hoge artistiek inhoudelijke kwaliteit. Dat blijkt uit visie, oorspronkelijkheid, vakdeskundigheid en zeggingskracht.
  • Hoge zakelijke kwaliteit. Dat blijkt uit een gezonde bedrijfsvoering, een gezonde financieringsmix met risicoanalyse, ondernemerschap en toepassing van de Fair Practice Code en Code Cultural Governance.
  • Maatschappelijke betekenis en belang voor Breda. Dat blijkt uit de bijdrage aan de Bredase culturele infrastructuur en lokale maatschappelijke opgaven, aansluiting bij het cultuurbeleid en omgevingsbewustzijn.
  • Toegankelijkheid en publiekswerking. Dat  blijkt uit een visie op duurzame publieksopbouw, een passende benadering van  (nieuwe) doelgroepen en toepassing van de Code Diversiteit en Inclusie.
 • De aanvrager onderschrijft de drie culturele codes en voldoet aan de volgende basiseisen:
  • Code Diversiteit & Inclusie: de subsidieaanvrager formuleert minimaal 3 realistische doelstellingen voor de eigen organisatie op basis van deze code.
  • Fair Practice Code: de subsidieaanvrager heeft vanaf 1 januari 2025 een beloningsbeleid binnen de organisatie volgens de landelijke richtlijnen over eerlijke beloning in de culturele sector.
  • Governance Code Cultuur: de subsidieontvanger zorgt voor een onafhankelijk bestuur en/of onafhankelijke raad van toezicht, een overzicht van de organisatiestructuur, vastlegging van taken en verantwoordelijkheden van bestuur, directie en medewerkers en beleid voor een veilige werkomgeving.
 • De subsidieaanvrager levert een sluitende en realistische begroting in met een aanvraag voor cofinanciering in de vorm van een bijdrage van een andere overheid of een fonds.

Lees alle voorwaarden in de Subsidieregeling Professionele Kunsten Breda 2025-2028.

Subsidie aanvragen

 •  Een beleidsplan voor de periode 2025-2028 met ambities, doelstellingen en activiteiten (maximaal 20 pagina’s).
 • Een sluitende en realistische begroting en dekkingsplan voor de periode 2025-2028, inclusief de wijze van cofinanciering en een bijbehorende toelichting.
 • Kopie of foto van de bankpas met de naam van de organisatie of rekeninghouder en het rekeningnummer. Of een recent rekeningafschrift met naam en rekeningnummer. 

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Dan voegt u ook toe:

 • de oprichtingsakte of statuten
 • jaarverslag met de jaarrekening en balans van het voorgaande jaar