De taal van de gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden en vertegenwoordigt de inwoners van Breda.
Inwoners kiezen iedere 4 jaar de gemeenteraad, voor het laatst in maart 2022.  Uitslagen van Breda van de verkiezingen van voorgaande jaren staan in het Data Portaal

Vergaderingen bijwonen

De gemeenteraad vergadert doorgaans 1 keer per week op donderdagavond (met uitzondering van schoolvakanties).
U kunt deze vergaderingen altijd bijwonen. Vergaderingen zijn via een livestream te volgen.

De raadsleden hebben 3 belangrijke taken:

 • Ze vertegenwoordigen de inwoners van Breda. Raadsleden zijn vaak te vinden op bijeenkomsten en in wijken en dorpen. Ze praten met inwoners, wijk- en dorpsraden, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Zo kunnen ze bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen. Wilt u zelf onderwerpen op de politieke agenda krijgen, neem dan contact op met de Raadsgriffie. Het maken van afspraken met fracties regelt u via de fractiesecretariaten.
 • De raad geeft op hoofdlijnen aan welke onderwerpen van beleid de aandacht krijgen. Ook bepaalt de raad waar het geld aan wordt besteed. Een plan gaat alleen door als een meerderheid van de raad het ermee eens is.
 • De raadsleden controleren of het college van de burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Instrumenten van de raad

Raadsleden hebben verschillende instrumenten om hun kaderstellende en controlerende taken uit te voeren:

 • Recht van amendement
  Tijdens de raadsvergadering kan elk raadslid een wijziging voorstellen op het voorgestelde besluit. Dit kan door een amendement in te dienen. Daarin beschrijft het raadslid welk onderdeel van het voorstel of het besluit gewijzigd moet worden en waarin dat gewijzigd moet worden. Over elk ingediend amendement wordt door de raad gestemd.
 • Recht van motie
  De raadsleden kunnen altijd een oordeel uitspreken over wat het college van burgemeester en wethouders of de raad heeft gedaan of zou moeten doen. Hiervoor wordt dan een motie opgesteld. Daarin formuleert het raadslid een uitspraak of wens naar aanleiding van bepaalde feiten of gebeurtenissen. De motie kan gaan over een onderwerp dat al op de raadsagenda staat, maar ook over een ander onderwerp. Het indienen van moties kan alleen tijdens de raadsvergaderingen. Over elke ingediende motie wordt door de raad gestemd.
 • Recht van initiatief / notitie
  Het college van burgemeester en wethouders maken voorstellen voor wat er in Breda gedaan moet worden. De raad mag zelf ook voorstellen maken. Deze worden dan initiatief of bespreeknotitie genoemd. Met zo’n notitie kan een fractie of een raadslid aandacht vragen voor een kwestie die voor het college geen prioriteit heeft. Deze notie of Initiatief kan dus over het hele gemeentelijke beleid gaan.
 • Recht van onderzoek/enquête
  De raad heeft recht van onderzoek. Dit betekent dat de raad een onderzoek kan laten uitvoeren. Als de raad besluit een onderzoek te houden, dan wordt een commissie ingesteld om dat onderzoek uit te voeren. Deze onderzoekscommissie is te vergelijken met de parlementaire onderzoekscommissie van de Tweede Kamer.
 • Recht op het stellen van vragen
  Raadsleden kunnen zowel mondeling als schriftelijk vragen stellen aan het college. Mondelinge vragen kunnen tijdens de vergaderingen worden gesteld. Schriftelijke vragen kunnen de raadsleden altijd stellen. Door het stellen van schriftelijke vragen kunnen raadsleden opheldering of een waardeoordeel vragen aan de burgemeester of het college over bepaalde actuele onderwerpen. Interpellatiedebat: Raadsleden verzoeken om een actueel, politiek onderwerp dat niet op de agenda staat, te bespreken.
 • Interpellatiedebat
  Raadsleden verzoeken om een actueel politiek onderwerp dat niet op de agenda staat te bespreken.
 • Inzet Rekenkamer
  Raadsleden kunnen vragen om een onderzoek uit te laten voeren door de Rekenkamer.