Tijdelijke subsidieregeling impulsgelden bedrijventerreinen

Algemeen

Deze subsidie is om het toekomstbestendig maken van de Bredase bedrijventerreinen te versnellen.

Subsidie aanvragen kan tot en met 1 oktober 2024.

Belangrijke woorden uitgelegd

Belangrijke woorden uit de subsidieregeling uitgelegd

BIZBedrijveninvesteringszone
BedrijventerreinEen werklocatie in Breda die is opgenomen in de landelijke IBIS-database (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem). In Breda zijn er 40 bedrijventerreinen volgens deze definitie: Aardenhoek, Achter Emer, Antiloopstraat, Baarschot, Bagvenpark, Belcrum, Breepark, Chaamsebaan, Charles Petitweg, De Bunder, De Lind/Logtenburg, De Posthoren, Druivenstraat, Emer Noord, Emer Zuid, Ettensebaan, Fatimastraat, Goeseelsstraat, Greenery, Haagweg, Hazeldonk, Heilaar Noord, Hero, Hintelaken, Hoogeind, IABC, Kievitsloop-Paardeweide, Koele Mei, Krogten Noord, Krogten Zuid, Mathenessestraat, Moleneind-Oost, Moleneind-West, Moskes, Oosterhoutseweg, Rithmeesterpark, Slingerweg/Tramsingel, Steenakker, Van der Reijtstraat, Werkdonken.
VVEVereniging van eigenaren
Collectief op bedrijventerreinenEen collectief van minimaal 5 bedrijven op 1 bedrijventerrein
BedrijvenverenigingEen vereniging van ondernemers in een bepaald gebied, vaak een straat of een wijk, soms ook een bedrijventerrein
SubsidieverordeningDe geldende Algemen Subsidieverordening Breda
ParkmanagementEen proces dat betrekking heeft op de inrichting en het beheer van zowel de bebouwde als de onbebouwde ruimte, de ontwikkeling en exploitatie van zowel individuele als collectieve voorzieningen en diensten op bedrijfslocaties

Wie kan subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan door: 

 • bedrijveninvesteringszones op bedrijventerreinen 
 • bedrijvenverenigingen op bedrijventerreinen
 • collectieven (zoals VVE’s of clusters van minimaal 5 bedrijven) op een niet verenigd bedrijventerrein
   

Hoeveel subsidie

Het maximale subsidiebedrag (subsidieplafond) voor 2024 is € 150.000.

Berekening van de subsidie:

 • grote bedrijventerreinen (> 50 hectare) maximaal € 30.000
 • middelgrote bedrijventerreinen (10-15 hectare) maximaal € 20.000
 • kleine bedrijventerreinen (<10 hectare) maximaal 15.000

De toekenning van het uiteindelijke subsidiebedrag wordt bepaald door de impact op het percentage van het bedrijventerrein:

 • activiteit geldt voor meer dan 50% van het gehele bedrijventerrein: 100% van het maximale bedrag
 • activiteit geldt voor minder dan 50% van het gehele bedrijventerrein: 50% van het maximale bedrag

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan voor:

 • activiteiten die bijdragen aan het behouden, opzetten of verbeteren van de samenwerking op het bedrijventerrein
 • activiteiten die bijdragen aan het opzetten of professionaliseren van parkmanagement
 • het uitvoeren van plannen die bijdragen aan:
  • het bevorderen van een schoon, heel en veilig bedrijventerrein
  • het verbeteren van de uitstraling en ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein
  • het bevorderen van efficiënter ruimtegebruik op het bedrijventerrein
  • (een van de) transitieopgaven (energie, circulariteit en klimaatadaptie) op het bedrijventerrein

De subsidie is niet voor kosten voor eten en drinken, het opzetten van personeelsfeesten en bedrijfsborrels en dergelijke en inhuur van vrijwilligers en niet specalistische partijen.

Voorwaarden bij de subsidie (subsidiecriteria)

De voorwaarden bij deze subsidie zijn:

 • De uitvoering van de activiteit is altijd haalbaar in financiën, capaciteit en tijd. De activiteitenbegroting moet een realistische verhouding tonen tussen het subsidiebedrag en de uit te voeren activiteiten.
 • Er is een realistische planning: uit het plan van aanpak moet de haalbaarheid in planning en capaciteit blijken.

Als de haalbaarheid in tijd, capaciteit en financiën realistisch is bevonden wordt de subsidie kwalitatief beoordeeld. De aanvragen worden beoordeeld door 3 medewerkers van de afdeling Stedelijk Beleid. 

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvraag

U heeft nodig bij de aanvraag

 • een partnerverklaring van het samenwerkingsverband waardoor deze subsidie wordt aangevraagd
 •  een plan van aanpak inclusief beschrijving van activiteiten, te behalen doelstellingen en betrokken partijen
 • een (sluitende) activiteitenbegroting
 • een toelichting op welk deel van het bedrijventerrein (gebied of bedrijven) de activiteit van toepassing is
 • eventuele offerte van uitvoeringspartij

De aanvraag wordt ingediend door de penvoerder van de BIZ, bedrijvenvereniging of het collectief op het bedrijventerrein.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen

Van de dag na bekendmaking tot en met 1 oktober 2024 kunt u subsidie aanvragen. 

Subsidie behandeling

Verdelen van de subsidie

Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. De aanvragen worden gehonoreerd als blijkt dat deze bijdragen aan minimaal 1 van de activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. 

Beslissing op de aanvraag

De beslissing komt binnen 13 weken na de aanvraag. De termijn kan met maximaal 13 weken worden verlengd.

Weigeren van de subsidie.
In de subsidieverordening staan weigeringsgronden. Daarnaast kan het college de subsidie weigeren als:

 • 1 of meer van de gevraagde documenten voor de subsidieaanvraag ontbreekt
 • de BIZ, vereniging of het collectief niet is gevestigd binnen de gemeente Breda
 • het collectief op 1 bedrijventerrein, niet bestaande uit een VVE, minder dan 5 bedrijven bedraagt
 • de uitvoering van de activiteiten niet haalbaar zijn (als gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de activiteiten niet, of in onvoldoende mate, uitgevoerd zullen worden)

Subsidie verstrekking

Wat bent u verplicht

In de Subsidieverordening staan verplichtingen. Daarnaast gelden de volgende verplichtingen:

 • wanneer de subsidie is aangevraagd voor het uitvoeren van fysieke maatregelen moet u bij de verantwoording over de subsidie foto’s meesturen van de uitvoering
   

Belangrijk om te weten

 • Op alle subsidies geldt de Algemene wet bestuursrecht en de geldende Subsidieverordening. Afwijkingen daarvan staan in deze subsidieregeling.
 • Er kan worden afgeweken van deze regels als het toepassen van de regels een onredelijke uitkomst heeft voor de aanvrager of subsidieontvanger.
 • Deze regels treden in werking op de dag na bekendmaking.
 • De regeling heet de Subsidieregeling Impulsgelden Bedrijventerreinen.