Subsidieregeling Jongerencultuur 2024

Algemeen

Deze subsidieregeling heeft het doel om de actieve cultuurdeelname door Bredase jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar te stimuleren. Dit bereiken we door het subsidiëren van Bredase kunst- en cultuurprojecten waarbij deze doelgroep centraal staat.

Subsidie aanvragen kan tussen 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024.

Belangrijke woorden uitgelegd

Belangrijke woorden uitgelegd

projecteen in tijd en geld begrensde activiteit waar jongeren centraal staan
kunst en cultuuralle kunstvormen en combinaties ervan (bijv. beeldende kunst, podiumkunsten, film, letteren, erfgoed, design, gaming, digitale cultuur, mode, urban)
jongerepersoon in de leeftijdscategorie 14 tot en met 27 jaar
jongerencultuurbelevingswereld van en culturele uitingen door jongeren
belevingswereldwat iemand ervaart
vrije tijdactiviteiten die niet voortkomen uit werk of studie
culturele organisatieeen organisatie met een in de statuten verankerde culturele doelstelling, die geen amateurkunstorganisatie is. Deze organisatie produceert zelf geen kunst maar bemiddelt tussen publiek en kunstenaar, en organiseert presentatiemogelijkheden en andere culturele activiteiten
professionele kunstenaariemand of een groep die kunst maakt en beroepsmatig actief is in het culturele veld
subsidieverordeningde geldende Subsidieverordening Breda

Voor wie is deze subsidie?

Subsidie kan aangevraagd worden door culturele organisaties en professionele kunstenaars. Deze subsidie is niet bedoeld voor amateurkunstorganisaties.
Welke activiteiten passen binnen deze subsidieregeling? 
De subsidie wordt gegeven aan projecten die gericht zijn op de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd door jongeren.

Wat zijn de voorwaarden bij deze subsidie?

De voorwaarden bij deze subsidie zijn:

 • Het project heeft een artistiek onderdeel en levert een bijdrage aan een evenwichtig cultuuraanbod voor jongeren in Breda.
 • Het project draagt met allerlei soorten kunst en cultuur bij aan wat jongeren in Breda leuk vinden en willen doen. Let hierbij op de belevingswereld en wensen van jongeren.
 • Het project is laagdrempelig en geschikt voor een brede doelgroep Bredase jongeren.
 • Het project vindt plaats in de gemeente Breda.
 • Het project vindt plaats in 2024.
 • De aanvrager is in Breda gevestigd of werkt samen met in Breda gevestigde (culturele) organisatie(s).
 • Het project heeft voldoende organisatorische en zakelijke kwaliteit, met betrekking tot de haalbaarheid van het project in relatie tot de planning, de begroting en het bereik van de jongeren. De hoogte van de subsidie staat in redelijke verhouding tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd.

Hoeveel subsidie is er?

Het maximale subsidiebedrag (subsidieplafond) voor januari t/m juni 2024 is €300.000. Iedere subsidieaanvrager kan minimaal €2.500 en maximaal €25.000 subsidie ontvangen. 

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor alle kosten van het project. Reguliere exploitatiekosten van zzp’ers en rechtspersonen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Materiële investeringen kunnen voor 1/3 deel van de kosten gesubsidieerd worden. Dit gaat om materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van het project.

De huur van apparatuur kan volledig gesubsidieerd worden voor de duur van het project.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvraag

Wat is er nodig bij de aanvraag?

Bij de aanvraag is nodig:

 • Een projectplan van maximaal drie A4. Voeg hierbij een beschrijving toe hoe het project bijdraagt aan het doel zoals bovenaan in deze regeling staat.
 • Een sluitende begroting (evenveel inkomsten als kosten).
 • Een kopie of foto van de bankpas met de naam van de organisatie en het rekeningnummer. Of een recent rekeningafschrift met naam en rekeningnummer.
 • Een verklaring omtrent gedrag is nodig voor mensen die met minderjarigen werken. Dit kunnen we opvragen als we dat nodig vinden. 

Vraagt u voor de eerste keer aan? Dan vragen we ook om: 

 • Een afdruk van de oprichtingsakte of de statuten.
 • Een jaarverslag, de jaarrekening en de balans van vorig jaar. 

Wanneer moet u uw aanvraag inleveren?

Een subsidie kan worden aangevraagd in de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024. 

Subsidie behandeling

Hoe verdelen wij de subsidie?

Als er meer subsidie wordt aangevraagd, dan er beschikbaar is, dan verdelen we het subsidieplafond op volgorde van binnenkomst tot dat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. 
Voor onvolledige aanvragen geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag volledig is. 

Wanneer komt de beslissing?

De beslissing komt binnen 13 weken na de aanvraag. Deze termijn kan met maximaal 13 weken worden verlengd.

Wanneer weigeren wij de subsidie? 
In de subsidieverordening staan weigeringsgronden. Daarnaast kan het college de subsidie weigeren als:

 • U van de gemeente al een subsidie voor dit project krijgt.
 • Voor kosten die zijn gemaakt vóór het besluit op de aanvraag van de subsidie.
 • U geen rechtspersoon bent; dit blijkt uit een inschrijving van Kamer van Koophandel.

Subsidie verstrekking

Welke verplichtingen horen bij deze subsidie?

In de Algemene Subsidieverordening staan verplichtingen. Daarnaast gelden de volgende verplichtingen:

 • U zorgt voor openbare (online en/of offline) communicatie over de activiteiten naar jongeren.
 • U kan gevraagd worden om mee te werken aan het monitoren en evalueren van deze regeling.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn uiterlijk 31 december 2024 afgerond.

Belangrijk om te weten

 • Op alle onze subsidies geldt de Algemene wet bestuursrecht en de geldende Subsidieverordening. Als we daarvan afwijken, dan staat dat in deze subsidieregeling.
 • We kunnen afwijken van deze regels als we vinden dat het toepassen van de regels een onredelijke uitkomst heeft voor de aanvrager of subsidieontvanger. 
 • Deze regels treden in werking op 1 januari 2024 en gelden tot en met 31 december 2024.
 • We noemen dit de Subsidieregeling Jongerencultuur 2024.