Wetten en regels subsidies

Voor subsidies zijn er spelregels. Deze spelregels staan in wetten en regels. Er zijn algemene regels voor alle subsidies. Voor veel subsidies zijn er aparte subsidieregelingen. Bij deze subsidieregelingen horen maximale subsidiebedragen (subsidieplafonds). Het subsidieregister is een lijst waarin staat wie subsidie heeft gekregen.

Regels Breda

In Nederland geldt de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarin staan veel regels over subsidies. Er staat bijvoorbeeld in wat een subsidie is en wanneer de aanvrager een subsidie moet terugbetalen. Die regels gelden ook in Breda. Ook moet Breda zich houden aan de subsidieregels van de Europese Unie.

Daarnaast geldt de Algemene subsidieverordening Breda (ASV). Voor subsidies tot 31 december 2024 geldt de Algemene subsidieverordening Breda 2017. Voor subsidies vanaf 2025 geldt de Algemene subsidieverordening Breda 2025

In de ASV legt de gemeenteraad de procedures vast voor alle Bredase subsidies. Ook regelt de ASV wat het college van burgemeester en wethouders (het college) mag doen als het om subsidies gaat. Het college mag:

  • beslissen op subsidieaanvragen
  • subsidieregelingen vaststellen als uitwerking of in afwijking van de ASV

In de subsidieregelingen staan de regels over de specifieke activiteiten waarvoor het college subsidie geeft, zoals wie de subsidie kunnen krijgen en aan welke voorwaarden de subsidieaanvrager moet voldoen. Subsidieregelingen kunnen over heel veel verschillende activiteiten gaan, van sportactiviteiten tot verduurzaming.

Zo zijn er dus op veel niveaus regels over subsidies: