Subsidie verduurzamen woning Tuinzigt 2024-2025

Algemeen

Eigenaars van een woning of appartement in Tuinzigt kunnen, binnen bepaalde voorwaarden, subsidie aanvragen voor het verduurzamen van de woning. Subsidie aanvragen kan voor het isoleren van het huis, het verbeteren van ventilatie en het aanpassen van koken op gas naar koken op elektriciteit. Dit zorgt mogelijk voor een lagere energierekening en verbetert het wooncomfort.

Subsidie aanvragen van 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2025.

Informatiepunten Energie

De Gemeente Breda is iedere dinsdag en donderdag in de wijken Tuinzigt en Hoge Vucht aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden over de subsidieregeling. Ook met vragen over energie besparen en het verduurzamen van het huis kunt u hier terecht.

 • Dinsdag 13.00 tot 15.00 uur in wijkgebouw De Nieuwe Meidoorn, Meidoornstraat 115
 • Donderdag van 16.30 tot 18.30 bij Buurthuis Ons, Evert Spoorwaterstraat 41
  Op donderdag 4 juli is er geen spreekuur bij Buurthuis Ons. 

De spreekuren zijn gesloten van 22 juli tot en met 9 augustus. 

Heeft u een vraag, neem contact op met de gemeente.

Belangrijke woorden uitgelegd

Belangrijke woorden uitgelegd

burgemeester en wethoudershet College van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda
subsidieverordeningde Algemene subsidieverordening Breda 2025 (met terugwerkende kracht ook voor de subsidie die in 2024 wordt verleend.
energielabeleen label (volgens NTA 8800) dat laat zien hoe energiezuinig een woning is. Deze wordt afgegeven door een erkend Energieprestatie-adviseur om te beoordelen of de woning ná de verduurzaming energiezuinig genoeg is
voorlopig energielabeltijdelijk energielabel (volgens NTA 8800) dat wordt afgegeven door een erkend Energieprestatie-adviseur indien de woning er nog geen heeft. Deze staat in het rapport van de adviseur om te beoordelen in hoeverre de woning energiezuiniger wordt door de maatregelen

Wie kan subsidie aanvragen

 • U bent eigenaar en hoofdbewoner van een woning uit het overzicht: postcodes Tuinzigt Subsidieregeling Verduurzamen Woningen.
 • U heeft een woning met een WOZ-waarde van maximaal € 390.000 (volgens de WOZ-waarde van 2022). Op de website van de Rijksoverheid kunt u op de kaart de WOZ-waarde van uw woning in 2022 vinden. 
 • Na het uitvoeren van de werkzaamheden verbetert het energielabel van uw huis met minstens 3 labelstappen. Óf uw energielabel wordt minimaal energielabel B (dit geldt ook als uw woning al energielabel B heeft). Bijvoorbeeld:
  • Het energielabel was F en wordt na de werkzaamheden C. Dan verbetert het energielabel met 3 stappen.
  • Het energielabel was C en wordt na de werkzaamheden B. 
  • Het huidige energielabel is al B, maar u voldoet aan andere voorwaarden om subsidie aan te vragen. U gaat bijvoorbeeld over op elektrisch koken.

Het voorlopig energielabel maakt vooraf duidelijk wat het energielabel na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt.  

U kunt geen subsidie aanvragen voor een woning die u verhuurt of als u huurder bent.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

De subsidie kunt u gebruiken voor de volgende werkzaamheden: 

 • isoleren van het dak, zolder of vlieringvloer
 • isoleren van de spouwmuur 
 • isoleren van vloer of bodem
 • plaatsen van de minimale kwaliteit HR++ glas en indien nodig het vervangen van de kozijnen
 • aanpassen of uitbreiden van de meterkast indien nodig voor elektrisch koken inclusief het aanbrengen van een Perilex wandcontactdoos en bekabeling
 • toepassen van de volgende ventilatiesystemen: C4 (met CO2-meting minimaal in woon- en hoofdslaapkamer), D2, D3, D4, D5 of E
 • aanvragen van het (voorlopig) energielabel door een erkend adviseur
 • achterstallig onderhoud dat samenhangt met de verduurzaming (bijvoorbeeld: renovatie goot of dakpannen bij isolatie van een dak aan de buitenkant, maar niet als het dak aan de binnenkant wordt geïsoleerd)

Voorwaarden bij de subsidie

 • De subsidieaanvrager is eigenaar van de woning en woont in de woning.
 • De isolerende maatregelen voldoen aan de isolatiewaarden uit de ISDE maatregelenlijst van RVO
 • Na de werkzaamheden gaat het energielabel van de woning met minimaal 3 stappen omhoog (bijvoorbeeld van F naar C). Of het energielabel wordt B of hoger.
 • De uitvoering van de maatregel of maatregelen vinden plaats in de periode van 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2027. 
 • Als de werkzaamheden niet meer worden uitgevoerd (bijvoorbeeld bij verhuizing) moet dit meteen schriftelijk worden gemeld aan de gemeente. De gemeente zal dan de subsidie terugvragen.

Hoeveel subsidie is er

 • Het subsidiebedrag (subsidieplafond) voor 2024 is maximaal € 500.000 en voor 2025 € 2.500.000. 
 • Op elk adres kan maximaal € 19.000 aangevraagd worden voor een woning en € 9.500 voor een appartement. 
 • De subsidie kan vaker aangevraagd worden, tot het maximale subsidiebedrag bereikt is per woning of appartement. 
 • De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten. Dit betekent dat u 50% van de kosten zelf betaalt. 

Subsidie aanvragen

Stappenplan subsidie aanvragen

1. Subsidie aanvraag

Nodig bij de aanvraag

 • Een rapport van een erkend Energieprestatie-adviseur met:
  • De verbetering van de energiezuinigheid van de woning: minimaal label B of 3 stappen omhoog door de maatregelen
  • Een (voorlopig) energielabel van vóór de maatregelen
  • Indien bij een eerste aanvraag minimaal label B is bereikt, is bij een volgende aanvraag geen rapport nodig.
 • Offerte/opdrachtbevestiging* op naam van de woningeigenaar, getekend door de woningeigenaar en de aannemer, of een factuur op naam van de woningeigenaar.
  * tip: vraag om een offerte met onder voorbehoud van subsidie

Wanneer kunt u subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan van 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2025. De stukken voor de verantwoording van de subsidie moeten voor 1 juni 2028 bij de burgemeester en wethouders zijn ingediend. 

2. Subsidie behandeling

Verdelen van de subsidie

Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is, dan wordt de subsidie verdeeld:

 • Op volgorde van binnenkomst tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
 • Als burgemeester en wethouders subsidie toekennen, betalen zij eerst een voorschot van 75%. De overige 25% betalen burgemeester en wethouders als aan alle verplichtingen voor de subsidie is voldaan. Dat is pas ná het indienen van de facturen, het betalingsbewijs en het definitieve energielabel.

Als de aanvraag niet compleet is, wordt tijd gegeven om die compleet te maken. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Beslissing op de aanvraag

De beslissing komt binnen 13 weken na de aanvraag. Deze termijn kan met maximaal 13 weken worden verlengd.

Weigeren van de subsidie

In de subsidieverordening staan weigeringsgronden. Ook kan het college de subsidie weigeren als:

 • er niet is voldaan aan één van de voorwaarden
 • de kosten voor de maatregelen volgens de gemeente onredelijk hoog zijn.

3. Subsidie verstrekking

Subsidie verantwoorden

U verantwoordt de subsidie na het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze documenten stuurt u mee:

 • Facturen van de renovatiewerkzaamheden
 • Kopie van de betaalbewijzen
 • Definitieve energielabel dat geregistreerd is in EP-online

Belangrijk om te weten

 • Op alle subsidies geldt de Algemene wet bestuursrecht en de geldende Subsidieverordening. Afwijkingen daarvan staan in deze subsidieregeling.
 • Er kan worden afgeweken van deze regels als het toepassen van de regels een onredelijke uitkomst heeft voor de aanvrager of subsidieontvanger. 
 • Deze regels treden in werking op 1 oktober 2024 en gelden tot en met 31 december 2026.
 • De regeling heet de 'Subsidieregeling Verduurzamen woningen Tuinzigt 2024-2025'.