Privacyverklaring voor afvalpassen en chips

Verwerking van persoonsgegevens met gebruik van afvalpassen en chips

Doel gebruik afvalpassen

Het gebruik van adresgebonden afvalpassen mag als een gemeente daar een duidelijk doel bij heeft en als de gemeente voldoet aan de andere eisen van de privacywetgeving, zoals de informatieplicht en beveiligingsplicht.

Doel van de afvalpassen in Breda

 • Voorkomen van oneigenlijk gebruik van containers door bedrijven of mensen van buiten de gemeente.
 • Bijdragen aan een evenwichtige verdeling van het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainers.
 • Zorgen voor minder vervoersbewegingen door het signaleren en monitoring van het gebruik van het afval-inzamelsysteem en herkenning van het aanbied-gedrag op container/wijkniveau ten behoeve van optimalisatie van de inzamelroutes.
 • Signaleren of er illegale kopie├źn van afvalpassen in omloop zijn.
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling.
 • Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen;
 • Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening en nadere regels. 
 • Voorkomen van vandalisme.

Doel gebruik chips in afvalcontainers

Het gebruik van chips in de afvalcontainers mag als een gemeente daar een duidelijk doel bij heeft en als de gemeente voldoet aan de andere eisen van de privacywetgeving, zoals de informatieplicht en beveiligingsplicht.

Doel van chips in de afvalcontainers in Breda

 • Het signaleren en monitoren van het aanbod van afvalcontainers ten behoeve van optimalisatie van de inzamelroutes.
 • Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening en nadere regels.
 • Het te beheren containerbestand en het traceren van de herkomst van na vermissing 'teruggevonden' containers.

Beperking verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens die met het gebruik van de afvalpas en de chip in de afvalcontainers door de gemeente worden ontvangen, zijn beperkt tot perceelniveau. De pas of chip zelf is niet te herleiden tot een bepaald persoon maar enkel tot een adres. Mocht de pas bijvoorbeeld kwijtraken, dan kan deze worden geblokkeerd en kan een nieuwe worden toegezonden naar het adres waaraan de pas gekoppeld is.

Anonimiseren gegevens en PIA

Met de VConsyst Incognito module (software paslezer) die standaard staat ingeschakeld, worden in het geheel geen persoonsgegevens verzameld. Ook niet op perceelniveau (adres), de data worden namelijk anoniem opgeslagen. Deze data zijn vervolgens niet meer te ontwarren of op wat voor manier dan ook alsnog tot een adres te herleiden. Er wordt dus niet bijgehouden wie, wanneer, hoeveel etc. gebruik maakt van de restafvalcontainer. Bij het gebruik van de afvalpas worden geen stortgegevens op perceelniveau bijgehouden of opgeslagen. De koppeling aan een adres vindt plaats in een ander systeem. Deze registratie is noodzakelijk omdat de afvalpassen alleen aan die adressen worden uitgegeven die gebruik mogen maken van een aangewezen container. Daarnaast kan de gemeente bij verlies of diefstal of niet-werking, de oude pas blokkeren en een nieuwe pas verstrekken. De verwerking die met het gebruik van de afvalpassen komt kijken is - gezien de doeleinden van de verwerking- niet bovenmatig te noemen en voldoet daarmee aan de vereisten van artikel 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De chip in de afvalcontainers verzamelt alleen gegevens op perceelniveau (adres) en wijkniveau ten behoeve van optimalisatie van de inzamelroutes.
De gemeente bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en in overeenstemming met haar bewaarbeleid, dan wel met een wettelijke bewaarplicht, zoals de fiscale bewaarplicht. Voor de bedrijfsvoering is de bewaartermijn van minimaal 2 jaar noodzakelijk om inzicht te kunnen krijgen in het effect van seizoenen, aanbiedgedrag en eventueel andere routes of wijze van inzameling.
De gemeente verwijdert de persoonsgegevens na de beoogde termijnen voor vernietiging van de persoonsgegevens (bewaarcriteria) tenzij er specifieke redenen (bijvoorbeeld monitoring en optimalisatie) zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.

Communicatie

Op deze website bij informatie over de afvalpas, chips en privacy.

Bedrijfsafvalcontainers

De gegevens van bedrijven, die gebruik maken van een bedrijfsafvalcontainer kunnen wel worden ingezien. Dit heeft te maken met het feit dat bedrijven betalen voor elke storting en deze gegevens dus dienen te worden opgeslagen.

Beveiligingsplicht

De Gemeente Breda hecht grote waarde aan de privacy van haar burgers. Dit blijkt onder andere uit de maatregelen die genomen zijn bij de invoering van de afvalpassen en chips in afvalcontainers. Met de leverancier van de afvalpassen en chips is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de garanties, die de AVG aan de verwerking stelt, zijn vastgelegd. Ook treft de Gemeente Breda passende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

Datum: 20 januari 2020

Meer informatie

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens of over hoe u de Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken, kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de Gemeente Breda.