Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie Breda 2040

Breda, sterk en veerkrachtig

Omgevingsvisie Breda 2040

In Breda staan we voor urgente maatschappelijke opgaven. Grote en complexe opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Breda flink veranderen. Deze opgaven zijn niet meer op zichzelf staand op te lossen, maar grijpen in elkaar. Met de Omgevingsvisie Breda 2040 zoeken we een perspectief om de grote opgaven aan te pakken, om samen onze stad, dorpen en regio mooier en sterker te maken. 

De Omgevingsvisie Breda 2040 beschrijft voor welke uitdagingen we staan, wat daarbij de lokale en regionale  belangen zijn, welke prioriteiten we stellen bij de inrichting van Breda en dat we daarbij nog keuzes maken in de uitvoering daarvan. Keuzes die samenhangen met toekomstbeelden over de fysieke leefomgeving, maatschappelijke opgaven en bijbehorende economische perspectieven. Steeds duidelijker wordt dat de opgaven alleen goed aangepakt kunnen worden als we dit in samenhang doen, het ontwikkelpotentieel van Breda en de regio optimaal benutten en zorgen voor een duurzame verbinding van alle delen van onze stad en de omliggende regio.

Keuzes die we in de omgevingsvisie maken, zijn keuzes voor de lange termijn. Tot het jaar 2040. Breda blijft groeien: in de stad en in de dorpen. We bouwen meer dan 25.000 woningen en bieden ruimte aan minstens 110.000 banen. We vergroten we de kracht van Breda met hoogstedelijke ontwikkelingen in ons centrum en dragen samen zorg voor krachtige en veilige wijken. We maken een toekomstbestendige stad. We investeren in de natuur en ons watersysteem. We zijn een groene stad in een park, met een openbare ruimte waarin ontmoeten en bewegen vanzelfsprekend zijn.

In onze Omgevingsvisie Breda 2040 geven we aan hoe we onze sterke punten gaan verzilveren, samen met onze partners binnen en buiten de gemeente, samen met onze inwoners. Door te groeien als internationaal en nationaal knooppunt, als vestigingsplaats en als ontmoetingsplaats. 

De Omgevingsvisie Breda 2040 is een kompas waarin we op een heldere manier onze richting voor onze fysieke leefomgeving bepalen. Ze beschrijft de waarden, ambities en de opgaven waar we samen voor staan en voor gaan. We geven hiermee aan hoe we komen tot een nog sterker en veerkrachtiger Breda.

Om te komen tot waar we nu zijn, heeft de Gemeente Breda een uitgebreid participatietraject doorlopen met veel partijen uit de stad. We kijken terug op een mooi proces en bedanken iedereen die aan de totstandkoming van deze ontwerp-Omgevingsvisie heeft meegewerkt.

Iedereen kon een zienswijze indienen tot 15 mei 2021. In totaal kwamen er 235 reacties binnen vanuit de stad en de dorpen. U kunt die reacties lezen in de Nota van Commentaar. Het College van burgemeester en wethouders heeft de Omgevingsvisie ‘Breda Sterk en Veerkrachtig’ ter goedkeuring voorgelegd aan de Bredase gemeenteraad. Deze heeft de Omgevingsvisie Breda op 21 oktober 2021 unaniem vastgesteld.

Heeft u nog vragen over de Omgevingsvisie? Dan kunt u die uiteraard nog steeds stellen contact.

  • Bekijk de film op YouTube (5.30 minuten).

Documenten

Toetsingskader Ontwikkelrichting bestaande werkterreinen

Uw Reactie
Uw Reactie