Arnoud van Vliet (VVD)

Arnoud van Vliet

Wethouder Mobiliteit, Zorg, Horeca en Evenementen
7e locoburgemeester

Portefeuille

 •  Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  o    zorg/beschermd wonen
  o    maatschappelijke opvang / Centraal Onthaal
  o    mantelzorgers
  o    openbare geestelijke gezondheidszorg
  o    verslavingszorg
  o    mensen met beperking
  o    ouderen 
  o    vrijwilligers
  o    geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • Evenementen
 •  Horeca
 • Binnenstad
 • Detailhandelsbeleid
 • Werklocaties
 • Mobiliteit (exclusief openbaar vervoer)
 • Verbeter Breda (2e portefeuillehouder)
 • NAC ( 2e portefeuillehouder)


 

Nevenfuncties

Peildatum: 7 maart

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd) 

 • Lid Algemeen Bestuur GGD West-Brabant
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Nederland
 • Lid Stuurgroep Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en meldpunt crisiszorg
 • Lid bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda
 • Lid AB Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
 • Lid Gebiedsgerichte aanpak mobiliteit