Arjen van Drunen (PvdA)

Arjen van Drunen

Wethouder Wonen, en Onderwijs, Gezondheid & Verbeter Breda
2e locoburgemeester

Portefeuille  

 • Wonen (inclusief volkshuisvestingsfonds), woonbeleid
  • bouwen en wonen
  • wonen (beleid)
  • bouw- en woningtoezicht
  • corporaties
  • welstand
  • wonen met gemak
 • Kansengelijkheid
 • Onderwijs en kinderopvang
  • voor- en vroegschoolse opvang
  • primair en voortgezet onderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs
  • hoger onderwijs
  • wetenschappelijk onderwijs
  • internationale school
  • volwassenen educatie
  • taal- en laaggeletterdheid
  • regionaal bureau leerplicht
  • aanpak voortijdige schoolverlaters
  • leerlingenvervoer
    
 • Gezondheid
  • volksgezondheid / GGD, JOGG
 • Inburgering
  • opvang ongedocumenteerden
  • inburgering statushouders
  • opvang vluchtelingen Oekra├»ne en asielzoekers  (1e portefeuillehouder)
 • Verbeter Breda (1e portefeuillehouder)
  • aanpak aandachtswijken 
  • lid van het Verbeter Breda bestuur 
 • Wijkaanpak sociaal
  • sociale projecten in de wijk
  • wijkdeals sociaal
  • wijken en dorpen, waaronder instrumentarium voor gesprek met stad (o.a. wijkplatforms)

Nevenfuncties

Peildatum 26 september 2023

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 • Lid Dagelijks Bestuur GGD West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur GGD West-Brabant
 • Lid gemeenschappelijk orgaan Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant
 • Lid bestuur Verbeter Breda