Wifi-sensoren en uw privacy

Update 29 april 2021: Op 29 april 2021 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een gemeente in Nederland een boete opgelegd vanwege wifitracking. De gemeente Breda heeft naar aanleiding van dit onderzoek besloten om de wifisensoren in de binnenstad niet te gebruiken tot nader order.

 

Op de kaart staat waar de Gemeente Breda, in de openbare ruimte van de binnenstad, wifi-sensoren heeft geplaatst. Deze kaart wordt regelmatig geactualiseerd. Daarnaast plaatst de gemeente ook borden in de gebieden waar wifi-tracking is. De Gemeente Breda wil transparant zijn over het gebruik van wifi-tracken en zo weten bezoekers van deze gebieden waar wij data verzamelen. Op de overzichtskaart staan de locaties van de wifipunten.

Wifi locaties in Breda

Tijden waarbinnen gegevens worden opgeslagen

 • maandag tot en met woensdag en zondag: van 10.00-20.00 uur
 • donderdag (ivm koopavond): 10.00 - 22.00
 • vrijdag, zaterdag en zondag: van 10.00 uur ’s ochtends tot 05.00 uur
 • feestdagen: 10.00 tot 05.00 uur
 • evenementsdagen: van 10.00 uur tot 05.00 uur.

Privacyverklaring wifi-sensoren

Dit is de specifieke privacyverklaring Gemeente Breda over het verwerken van persoonsgegevens door wifi-sensoren. Hier vindt u meer informatie over onder meer wat wifi-tracking is, voor welke doelen we deze inzetten en welke gegevens we precies opslaan en andere belangrijke informatie.

Inleiding

De Gemeente Breda wenst de veiligheid en leefbaarheid van de binnenstad te vergroten. Een gezonde fysieke leefomgeving voor haar burgers. Eén van de manieren om dit te bereiken is het meten van de drukte op bepaalde plekken in de binnenstad. Hiermee kan de gemeente bezoekersdrukte in goede banen leiden. Door het meten en analyseren van de gegevens over de bezoekersdrukte, kan de gemeente bepalen of, door te grote drukte, een onveilige of onprettige situatie ontstaat. De gemeente kan, op basis van de gemeten en geanalyseerde informatie, maatregelen nemen om de veiligheid en leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren. Ook krijgt de Gemeente Breda een beter beeld van het gebruik van de binnenstad en kan het beheer en de dienstverlening daarop worden afgestemd. Ook kan hiermee de inrichting van de publieke ruimte, op de langere termijn, worden verbeterd. Het meten gebeurt door middel van zogenaamde ‘wifi- tracking’.

Het doel van wifi-sensoren

Het hoofddoel van het meten van de bezoekersdrukte door het inzetten van wifi- tracking is:

 • Het verzamelen van informatie over aantallen, dichtheden en stromen van voetgangers om slimmer maatregelen te treffen om drukte in goede baan te leiden. Hierdoor blijft de stad zowel op de korte, middellange en lange termijn comfortabel, bereikbaar en veilig en wordt de leefbaarheid vergroot. Waarbij ook de inrichting van de publieke ruimte, op de langere termijn, wordt verbeterd.

Dit hoofddoel heeft 5 concrete subdoelen:

 • Het vermijden en beheersen van onveilige situaties (veiligheid).
 • Een goede bezoekersbereikbaarheid van publieksfuncties en goede doorstroming van het verkeer in een groter gebied rond de drukke locaties (bereikbaarheid en doorstroming).
 • Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waarin bezoekers zich welkom, veilig en comfortabel voelen (kwaliteit en comfort).
 • Betere inrichting van de publieke ruimte op de langere termijn.
 • De ondernemers in de binnenstad meer inzicht geven in de bezoekersstromen. Daartoe deelt de Gemeente Breda de geaggregeerde data (geen persoonsgegevens) met ondernemers.

Grondslag

De Gemeente Breda verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de wettelijke grondslag, ‘publiekrechtelijke taak’. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk ter bevordering van een veilige (handhaven van de openbare orde en veiligheid), bereikbare en comfortabele openbare ruimte (gezonde fysieke leefomgeving) voor alle burgers (bezoekers van de binnenstad van de gemeente Breda).

De wifi-sensoren vangen een zogenaamd MAC-adres en locatiegegevens op. Een MAC-adres is een uniek identificatienummer dat aan een apparaat, zoals een mobiele telefoon, tablet of computer, is gekoppeld.
Het MAC-adres wordt door de Gemeente Breda gezien als persoonsgegeven in de zin van de AVG. Het MAC-adres van een smartphone wordt gezien als een zogenaamd indirect persoonsgegeven omdat het namelijk indirect iets over de gebruiker kan zeggen.

Bescherming van persoonsgegevens

De Gemeente Breda beschermt de MAC-adressen tegen ongeautoriseerd gebruik, zowel technisch, als organisatorisch. Het MAC-adres (en het IP-adres) wordt direct en onleesbaar gemaakt (gepseudonimiseerd). Deze waarborg reduceert het risico’s voor de bezoekers. Dit draagt bij aan de verplichting van de Gemeente Breda om de gegevens goed te beveiligen.

Uiteindelijk is slechts sprake van een ‘stipje’ op een scherm, waarvan met geen mogelijkheid meer te achterhalen is wat het oorspronkelijke MAC-adres ooit was. Ook is niet vast te stellen welke persoon een device met dat MAC-adres in bezit had.

Geen doorgifte aan anderen

De persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere organisaties (buiten de Europese Economische Ruimte).

Bewaartermijn

Er is geen sprake van een (wettelijke) bewaartermijn met betrekking tot de verwerking van MAC-adressen. Om die reden hanteert de Gemeente Breda, conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, het uitgangspunt dat de gegevens niet bewaard worden, nadat deze zijn /gepseudonimiseerd.

Inzage

Het is niet mogelijk om inzage te krijgen in de persoonsgegevens. Dit komt omdat het MAC-adres direct en onomkeerbaar op de wifi-sensor /gepseudonimiseerd wordt. Uiteindelijk is slechts sprake van een ‘stipje’ op een scherm, waarvan met geen mogelijkheid meer te achterhalen is wat het oorspronkelijke MAC-adres ooit was, laat staan welke persoon een device met dat MAC-adres in bezit had.

De Gemeente Breda gebruikt de anonieme gegevens (de 'stipjes') om te onderzoeken hoe druk het ergens is. Aan de stipjes kan de gemeente zien hoe druk het is, wat de loopstromen en de looproutes zijn, en waar mensen langer verblijven.
Wilt u niet dat wij uw gegevens verwerken dan heeft u altijd de mogelijkheid om het wifisignaal op uw mobiele device (telefoon, laptop e.d.) uit te zetten. De sensor vangt dan geen MAC-adres op.

Gemeente Breda
Laatst bijgewerkt, 8 juli 2020

Uw Reactie
Uw Reactie