Vragen en antwoorden over gladheidbestrijding

Overzicht met de meest gestelde vragen.

Hoe wordt gladheid voorkomen en/of tegengegaan?

In Breda verzorgt de Gemeente Breda de gladheidbestrijding. De werkzaamheden worden op de volgende manier uitgevoerd:

Preventief

Als de weersvoorspellingen aangeven dat er gladheid op komst is, wordt er preventief gestrooid op hoofdautoroutes en hoofdfietsroutes die in de strooiroute zijn opgenomen. Er wordt dus al gestrooid als er gladheid verwacht wordt. Dit wordt gedaan om gladheid zo goed mogelijk te voorkomen in plaats van te bestrijden.

Curatief

Zolang het sneeuwt en ijzelt wordt continue gewerkt aan het bestrijden van de gladheid, dat noemen we curatief. Dit gaat in principe 24 uur per dag door.

Welke wegen zitten in het strooiplan?

 • hoofdwegen en hoofdfietspaden, inclusief busroutes
 • stedelijke invalswegen en wijkontsluitingswegen
 • bruggen en viaducten
 • wegen van en naar hulpdiensten (ziekenhuizen, ambulance- en brandweerpost)
 • calamiteitenroutes

De Gemeente Breda volgt hierin de landelijke richtlijnen. De prioriteiten zijn vastgelegd in het gladheidbestrijdingsplan. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast voor het volgende jaar.

Wanneer wordt er gestrooid?

Als er gladheid op komst is


Aan de hand van de weersverwachting wordt bepaald of er gestrooid moet gaan worden. Via een rechtstreekse verbinding met MeteoGroup in Wageningen ziet de gemeente of er gladheid op komst is.

Bij sneeuwval

Dan wordt de sneeuw eerst geschoven/geborsteld en dan zout gestrooid.

Bij ijzel / op- en aanvriezen van wegen

Dan wordt zout gestrooid. Hierbij is het tijdstip van bestrijden afhankelijk van het weer en de verwachtingen.

Hoe kan ik zien waar de gemeente strooit?

De strooiroutes zijn via deze website te bekijken en liggen ter inzage bij de balie in het stadskantoor en zijn op te vragen via contact.

Waar strooit de gemeente niet?

De gemeente strooit niet op wegen die niet in de criteria van het strooiplan zijn opgenomen. Dit zijn gewone woonstraten, 30 km/uur gebieden, voetgangersgebieden, fietspaden die geen deel uitmaken van de hoofdfietsroutes, stoepen, voetpaden, woonerven en parkeerterreinen.

Waarom wordt er in mijn (woon)straat niet gestrooid?

De gemeente strooit alleen op wegen die voldoen aan de criteria die in het strooiplan zijn opgenomen. Het beschikbare budget voor gladheidbestrijding is niet toereikend om er voor te zorgen dat alle straten, paden en stoepen gestrooid worden. Daarnaast proberen we het milieu zo min mogelijk te belasten.

Welke fietspaden worden gestrooid?

De hoofdfietspaden worden in Breda gestrooid. Deze fietspaden zijn te zien op het overzicht strooiroutes.
Als uw eigen 'vaste' fietsroute geen onderdeel uitmaakt van een hoofdfietsroute wordt deze niet gestrooid. Houd daar rekening mee en maak zo veel mogelijk gebruik van de hoofdfietsroutes, want het effect van het strooizout is groter als er meer mensen overheen fietsen.

Ongemakken bij het strooien van fietspaden

De bestrijding van gladheid op fietspaden is niet altijd eenvoudig. Fietspaden die naast de rijweg liggen kunnen na het vegen/strooien nog met sneeuw bedekt zijn. Doordat de sneeuw op de rijweg bij het ruimen naar de zijkant wordt geschoven komt die voor een deel op het fietspad te liggen. Daardoor is het fietspad langs de rijweg niet altijd geheel sneeuwvrij.

Strooit de gemeente in winkelgebieden?

Alleen de toegangswegen naar de winkelcentra worden gestrooid. Bij hevige sneeuwval en ijzel wordt ook het historisch stadshart gestrooid.

Waar wordt gestrooid in het historisch stadshart?

Bij sneeuwval en ijzel worden de hoofdwinkelstraten gestrooid.
De fietspaden in het stadshart aan de binnenzijde van de Haven en de fietspaden in Valkenberg worden bij elke actie gestrooid, omdat ze zijn opgenomen in de reguliere strooiroute.

Gladheidbestrijding zorginstellingen en scholen

 • De gemeente probeert om zoveel mogelijk zorginstellingen en scholen in het strooiplan op te nemen.
 • De gemeente strooit zoveel mogelijk de straten vóór zorginstellingen en scholen, maar niet op het schoolplein, op voetpaden of opritten. Dat is de verantwoordelijkheid van de zorginstelling of school zelf.
 • Zorginstellingen en scholen kunnen, onder voorwaarden, van de gemeente Breda een zoutkist met zout krijgen. De zoutkist kan via contact worden aangevraagd.

Wat kan ik zelf doen om gladheid te bestrijden?

Op bewoners, bedrijven, scholen en instellingen wordt een beroep gedaan om stoepen en voetpaden in de directe omgeving begaanbaar te houden.

Tips voor het bestrijden van gladheid

 • Veeg eerst de meeste sneeuw weg naar een plek waar niemand er last van heeft. Niet in goten, voor putten of op fietspaden.
 • Strooi niet meer dan nodig is, één handje zout per m2 is voldoende. Het zout gaat na ongeveer 10 minuten werken. Het is raadzaam om (strooi-)zout op voorraad te hebben.
 • Strooi niet te dicht bij bomen en struiken, die kunnen niet goed tegen zout.
 • Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

Kan ik op GoogleMaps zien waar er gestrooid is?

Nee, dit kunt u niet zien via Google Maps.

Is de gemeente aansprakelijk voor schade door gladheid?

De gemeente is niet verplicht om alle wegen altijd sneeuw- en ijsvrij te houden. Dit zou een onmogelijke opgave zijn. De gemeente heeft een inspanningsverplichting, maar kan niet garanderen dat het niet glad wordt. De gemeente is dan ook zelden aansprakelijk voor schade door gladheid. Weggebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun rijgedrag en snelheid aan te passen aan de omstandigheden.

Hoe kan ik een vraag of melding aan de gemeente doorgeven?

U kunt een melding online melden bij de gemeente. U kunt ook bellen via telefoonnummer 14 076.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Een melding over gladheidbestrijding wordt altijd serieus genomen. In een periode van sneeuw en gladheid komen er bij de gemeente veel meldingen binnen. Het is dan niet mogelijk om op alle meldingen direct een antwoord of reactie te geven.
Meldingen over gladheid van wegen die binnen het strooiprogramma vallen worden direct opgepakt.

Uw Reactie
Uw Reactie