Voorwaarden jeugdlintje aanvragen

Regels voor het toekennen van jeugdlintjes in de gemeente Breda.

Artikel 1. Jeugdlintjes als bijzondere onderscheiding

De Gemeente Breda reikt jeugdlintjes uit.
De uitreiking van de jeugdlintjes is op of rond 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind. Het jeugdlintje bestaat uit een medaille of een lintje en een oorkonde.

Artikel 2. Voorwaarden kandidaat voor een jeugdlintje

Voor het jeugdlintje komen kandidaten in aanmerking tot en met 18 jaar die voldoen aan de toekenningscriteria. Een Bredaas jeugdlintje wordt uitgereikt aan kandidaten die:

 • zich vrijwillig inzetten voor een ander of voor de gemeente Breda
 • een bijzondere prestatie hebben geleverd
 • een goed initiatief hebben genomen
 • een voorbeeldfunctie voor anderen vervullen zijn met zijn/haar daad
 • wonen in de gemeente Breda

Nadere voorwaarden

 • de kandidaat is maximaal 18 jaar oud ten tijde van de prestatie/daad
 • de kandidaat is van onbesproken gedrag
 • de inzet is niet al op een andere manier beloond
 • de inzet heeft minimaal een half jaar geduurd in het afgelopen jaar of het gaat om een éénmalige bijzondere prestatie
 • de aanvrager en de kandidaat zijn niet dezelfde persoon
 • de schoolleiding of een organisatie verklaart schriftelijk dat de kandidaat op school/in de organisatie van onbesproken gedrag is
 • bij het geven van onjuiste informatie vervalt de nominatie
 • als er geen geschikte kandidaten zijn, worden er geen jeugdlintjes uitgereikt.

Artikel 3. Hardheidsclausule

In uitzonderlijke gevallen kan de jury afwijken van de voorwaarden uit artikel 2, eerste en tweede lid. Over de definitieve besluitvorming kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4. Voordracht voor een jeugdlintje

 • Het aanmelden van een kandidaat gebeurt met het vastgesteld aanvraagformulier.
 • De aanmelding moet voor 1 november zijn ingediend.
 • De aanmelding van een kandidaat wordt ondersteund door tenminste 2 personen, waarvan tenminste 1 geen familielid en één tenminste 18 jaar of ouder. Voor deze tweede ondersteuning nemen we binnen 10 dagen na ontvangst contact op met de aandrager
 • Is de aandrager 18 jaar of jonger, dan moet het aanmeldformulier worden ingevuld door een van de gezaghebbende ouders en/of verzorgers.
 • Een van de gezaghebbende ouders en/of verzorgers geeft toestemming om de persoonsgegevens van de kandidaat te gebruiken. Hiermee wordt ook toestemming gegeven voor het melden van de erkenning en het tonen van een foto in de media. Ook hiervoor nemen we in een later stadium contact op.

Artikel 5. Samenstelling en werkwijze jury

 • De burgemeester benoemt een onafhankelijke jury.
 • De jury bestaat uit minimaal 5 leden (oneven aantal).
 • De jury komt jaarlijks na de sluitingsdatum (1 november) voor de nominaties bijeen ter bepaling van de winnaars van de jeugdlintjes.
 • Ieder lid brengt een stem uit per nominatie. Staken de stemmen, dan wordt een voorstel opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 • De jury kan rechtsgeldig besluiten nemen als minstens 3 leden aanwezig zijn.
 • Zijn er niet minimaal 3 leden aanwezig, dan wordt binnen een week een volgende vergadering uitgeroepen. De jury kan dan rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De jury beslist met gewone meerderheid van stemmen.
 • De leden van de jury zijn gehouden aan geheimhouding tot het moment van uitreiken. Bij een afwijzing zijn alle betrokkenen gehouden aan geheimhouding.