Opvang vluchtelingen Heerbaan

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente Breda gevraagd om medewerking te verlenen aan het vestigen van een regionale opvanglocatie voor vluchtelingen in het kantoorgebouw aan Heerbaan 42 - 72 in de wijk Heusdenhout. Het gaat om de opvang van maximaal 264 mensen voor een periode van 10 jaar. Gemeente Breda staat positief tegenover dit verzoek. De bestuursovereenkomst zoals voorgelegd aan de gemeenteraad is in september door het college vastgesteld. De overeenkomst wordt op een nader moment door de burgemeester en bestuurder van COA getekend. Hierin zijn ook voorwaarden gesteld over toezicht en handhaving, een direct aanspreekpunt voor de wijk en verbinding met de wijk. De volgende stap is dat het COA de omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente. De aanvraag is op 31 oktober 2023 bij gemeente Breda ingediend. Deze omgevingsvergunning is nodig om het veranderende gebruik van het gebouw mogelijk te maken, het pand te kunnen verbouwen en woonunits te realiseren. Later in het proces kijken we naar de mogelijkheid een ‘open huis’ te organiseren zodat belangstellenden een goed beeld kunnen krijgen van hoe de opvanglocatie eruit komt te zien.

Zorgvuldige keuze

De locatie aan de Heerbaan is zorgvuldig gekozen door het COA. Er is daarbij onder andere gelet op de beschikbaarheid van voorzieningen en de bereikbaarheid. Een deel van het pand wordt nu nog gebruikt als kantoorruimte. Het COA gaat het pand huren en geschikt maken om er mensen te kunnen huisvesten. Daarvoor vraagt COA een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Daarin wordt verzocht de bestemming van de locatie te wijzigen van kantoor naar maatschappelijk. De verwachting is dat de vluchtelingen begin 2025 van de opvanglocatie gebruik kunnen maken. Het college zal het politiek en juridische proces zorgvuldig doorlopen. Ook wordt de wijk betrokken bij de vervolgstappen in de komende maanden. 

Omgevingsvergunning Heerbaan 42-72 verleend

Het COA heeft op 31 oktober de omgevingsvergunning voor Heerbaan 42-72 bij de gemeente ingediend. Op woensdag 15 november 2023 is er een informatiebijeenkomst geweest bij Bond Towers over de aanvraag omgevingsvergunning. Op 4 april is de omgevingsvergunning verleend aan COA door gemeente Breda en vanaf maandag 8 april ligt de vergunning ter inzage. 
U kunt de omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende bijlagen inzien op de website officielebekendmakingen. nl 

Vragen

Heeft u vragen over de omgevingsvergunning dan kunt u telefonisch contact met opnemen met een van de juridische medewerkers van gemeente Breda. Meld hierbij het kenmerk van de omgevingsvergunning nummer Z2023-005901.  
contact op met de gemeente  

Bezwaar indienen

U kunt tot 16 mei 2024 een (gemotiveerd) bezwaar indienen.

  • schriftelijk: naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 90156, 4800 RH Breda. 
  • digitaal: bezwaar indienen

Vragen over de bouw

Voor vragen over de bouwwerkzaamheden of andere zaken die het COA en/ of de opvang van asielzoekers betreffen kunt u mailen naar info@coa.nl of bellen met 088 – 715 70 00.  
Tijdens de bouwfase vindt u informatie op de website van het COA over de ontwikkelingen en werkzaamheden aan de Heerbaan 42-72.  

Informatie bewoners

COA heeft samen met de gemeente op 27 februari 2024 gesproken met bewoners die zich hadden aangemeld voor de communicatiegroep. Dit gesprek was bedoeld om te inventariseren hoe de communicatie tijdens de bouwfase ingericht kan worden. De aanwezigen van de informatieavond op 15 november en 27 februari zijn op 9 april met een brief geïnformeerd over de verleende omgevingsvergunning .

Vanaf de tweede helft van 2024 houdt COA informatiebijeenkomsten en legt daarin uit hoe de opvang en begeleiding aan de Heerbaan eruit gaat zien. 
Omwonenden kunnen zich dan ook aanmelden voor de beheergroep die vanaf ingebruikname van de locatie regelmatig samenkomt.


 

Meest gestelde vragen

Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd om bij te dragen en 19.000 opvangplekken te realiseren voor het groeiend aantal mensen dat op de vlucht is en in Nederland asiel aanvraagt. Het COA zoekt hard naar reguliere opvangplekken met een langere looptijd. Dit biedt meer mogelijkheden om kwalitatief goede opvang aan vluchtelingen te bieden. Dit is mogelijk op de locatie aan de Heerbaan. 

Het is onstuimig in de wereld en we zien dat er veel vluchtelingen zijn door oorlog, geweld en uitsluiting. Vanzelfsprekend zijn asielprocedures en opvang van asielzoekers een rijksopgave. We zien dat het Rijk steeds vaker een beroep doet op gemeenten. Wij kijken daar niet voor weg en kijken naar ruimte voor opvang, maar bepalen wel voorwaarden aan een vraag, waarbij er geen ruimte is voor asielzoekers die geen perspectief hebben in Nederland. Dit om te voorkomen dat de solidariteit voor de opvang van vluchtelingen daalt.  

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleengaande volwassenen en jongeren en gezinnen met kinderen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Bepalend is welke mensen ons land binnenkomen. Het is daarom niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over wie er in 2024 in de opvanglocatie aan de Heerbaan terecht zullen komen. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. Breda geeft de voorkeur aan asielzoekers die vooruitzicht hebben om in Nederland te kunnen blijven. Dit betekent dat ze na het verkrijgen van de verblijfsvergunning gekoppeld kunnen worden aan Breda of één van de gemeenten in de regio. Om daarna zo snel mogelijk te kunnen starten met inburgeren en integratie. Gemiddeld zitten mensen 2 jaar in een opvanglocatie. Mensen die afgewezen worden als statushouder zitten er vaak korter. Er zal altijd doorstroom zijn op de opvanglocatie.

De mensen die straks worden opgevangen door COA zijn vrij om te gaan en staan. Ze gaan bijvoorbeeld naar school of naar vrijwilligerswerk, ondernemen sportactiviteiten en doen boodschappen. Nieuwe inwoners worden wegwijs gemaakt in de buurt, maar ook in de gebruiken die er zijn in Nederland (bijvoorbeeld verkeersregels, boodschappen doen). U kunt mensen zien wandelen, kinderen zien spelen in speeltuintjes, en verkeer op en af het terrein zien gaan.

Het COA onderzoekt doorlopend welke locaties geschikt zijn (zowel bestaande gebouwen als andere mogelijkheden). Het COA heeft verkend of het kantoorgebouw van het voormalige Whirlpool aan de Heerbaan (na verbouwen) geschikt is om er vluchtelingen te kunnen huisvesten. Er wordt gekeken naar haalbaarheid, veiligheid, infrastructuur in het gebouw en in de omgeving. Op basis van dit onderzoek heeft het COA besloten de gemeente te vragen haar medewerking te verlenen. 

De gemeente behandelt de vergunningsaanvraag en neemt binnen 8 weken een besluit op de vergunningsaanvraag. De beslistermijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Als de aanvraag niet volledig is, dan duurt het proces langer. Het plan wordt onder meer getoetst aan de planologische regels (het bestemmingsplan) en bouwvoorschriften. Bij de aanvraag is een rapportage ingediend met een ruimtelijke onderbouwing. Er wordt een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd (voor maximaal 10 jaar) voor de verbouwing van het pand, een verandering van het gebruik van het pand en voor het plaatsen van units in de buitenruimte. 

Als de gemeente de omgevingsvergunning verleent, wordt deze openbaar gemaakt met een publicatie op www.overheid.nl

Er worden twee vergunningen verleend: 1 gecombineerde vergunning voor afwijkend gebruik en bouwen en 1 vergunning voor brandveilig gebruik. Tegen alle vergunningen is na besluit binnen  6 weken bezwaar mogelijk. Voor de gecombineerde vergunning hoeft maar 1x bezwaar gemaakt te worden.

Het is niet mogelijk om een zienswijze in te dienen op de vergunningsaanvraag.   

Bij de afdeling Vastgoed van COA kunnen vastgoedondernemers zich aanmelden. Als een vastgoedondernemer zich aan heeft gemeld, belt COA vervolgens met de gemeente met de vraag of de gemeente hieraan mee wil werken. De panden die COA krijgt aangeboden zijn beperkt in aantal. COA heeft zelden de luxe om uit meerdere panden te kiezen. In Breda waren er geen concrete andere locaties aangeboden dan Heerbaan 42-72. Bij de ruimtelijke onderbouwing in de aanvraag omgevingsvergunning zit een motivatie waarom de opvanglocatie in Heusdenhout kan.

Het kantoorgebouw aan Heerbaan 42-72 wordt verbouwd om het verblijf van 264 bewoners mogelijk te maken. Er komt geen extra bouwlaag op. De begane grond wordt niet gebruikt voor bewoning. De appartementen komen in de verdiepingen. Aan de achterzijde komen een zevental enkellaags units. Het parkeerterrein wordt aangepast met onder andere speelvelden, units en een fietsenstalling. Werknemers kunnen op het terrein parkeren. Bewoners maken in principe geen gebruik van de parkeerruimte, omdat zij zelden een auto bezitten. Het parkeerverbod op straat blijft gehandhaafd. Er zitten verduurzamingselementen in, maar het gebouw gaat niet van het gas af.
De planning van de verbouwing : Voor het eerste kwartaal is er een selectie van aannemers gemaakt. In kwartaal 2 van 2024 start de verbouwing en begin 2025 wordt het gebouw opgeleverd en in gebruik genomen.

Er is een businesscase opgesteld. Over de exacte kosten kan het COA geen uitspraken doen, omdat er nog een aanbesteding loopt. Op de website van COA staat wat de kosten per persoon per nacht zijn.

Als de bewoners het pand gaan betrekken, geeft COA voorlichting over omgangsvormen, dagbesteding en inburgering. De begeleiding heeft een individuele insteek. De gezondheidszorg asielzoekers (GZA) is 3 dagen per week aanwezig. Als GZA er niet is, wordt er gebruik gemaakt van een praktijklijntelefoon met verpleegkundige en een tolk. Iedere dag zijn er 14 full-timers in het gebouw en overdag is er een beveiliger bij de receptie. Bij AMV-ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) is er, in samenspraak met Stichting Nidos, een begeleidingsplan met agogisch medewerkers. De AMV-ers zitten in de binnenruimte apart van de andere asielzoekers. In de buitenruimte komen ze elkaar wel tegen. Er is één keer per week een meldplicht, voor AMV-ers is dat twee keer per week en zij moeten om 22.00 uur binnen zijn.
Afspraken over de inzet van BOA’s zoals ook bij de Koepel en Breepark worden door de gemeente gemaakt. Er worden straatcoaches ingezet en er komt een whatsapp groep tussen gemeente en COA om snel af te kunnen stemmen bij overlast. Als er een strafbaar feit wordt gepleegd, doet COA aangifte. Bij ernstig gedrag wordt een bewoner verplaatst naar een hogere toezichtlocatie. Er is een specifiek locatienummer (24/7) en e-mailadres en een klachtenprocedure van COA om overlast te melden. In een nog op te richten Beheergroep worden ook afspraken gemaakt over beheerszaken. Er zijn dag en nacht beveiligers aanwezig.
In de Bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan COA moet voldoen en onder welke omstandigheden de bestuursovereenkomst wordt beëindigd.

Breda neemt haar verantwoordelijkheid

Het COA heeft onvoldoende opvangplekken beschikbaar en de AZC’s in Nederland zitten vol. Het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel heeft nog altijd te weinig plekken om vluchtelingen op te vangen. Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd om bij te dragen en opvangplekken te creëren voor het groeiend aantal mensen dat op de vlucht is en in Nederland asiel aanvraagt. De gemeente Breda werkt samen met andere gemeenten in de regio de Baronie om aan deze opdracht te voldoen. Zo helpen de gemeenten elkaar om de opgaven op het gebied van opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders aan te pakken. Het COA is hard op zoek naar opvangplekken voor langere termijn, zodat ze kwalitatief goede opvang kunnen bieden. De locatie aan de Heerbaan biedt deze mogelijkheid.

Toekomstige bewoners

Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. De nieuwe bewoners zullen mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten zijn. Dat zijn zowel alleengaande volwassenen en jongeren en gezinnen met kinderen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Bepalend is welke mensen ons land binnenkomen. De gemeente geeft er de voorkeur aan dat in Breda vluchtelingen worden gehuisvest die zo snel mogelijk na het ontvangen van hun verblijfsvergunning kunnen starten met inburgeren en integreren. Dat betekent dat ze zich kunnen verbinden met Breda en zich in onze stad thuis gaan voelen.  

Bredere woonopgave

Op dit moment is sprake van een wooncrisis, dat betekent dat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn om aan de grote vraag te voldoen. Er wordt hard gewerkt aan de bouw van duizenden nieuwe woningen, maar dit kost tijd. Om op korte termijn toch ruimte en doorstroom op de woningmarkt te krijgen, wordt gezocht naar tijdelijke woonoplossingen voor de opvang en huisvesting van Bredanaars. Het gaat om mensen die met spoed een woning zoeken, ingeschreven staan op ‘klik voor wonen’, die uitstromen uit maatschappelijke opvang en begeleid wonen en statushouders. De gemeente Breda heeft daarom eerder dit jaar de hospitaregeling uitgebreid. Daarnaast werkt de gemeente aan de realisatie van 750 tijdelijke woningen en is er een flexibele opvanglocatie gecreëerd in het Koepelcomplex.

 

Ontwikkelingen in de wijk

De gemeente (wijkmanagement) en wijkraad gaan aan de slag met een wijkvisie voor Heusdenhout. Zie voor meer informatie www.heusdenhout.nl en de Facebook-pagina @wijkraadheusdenhout.