Opvang vluchtelingen Heerbaan

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente Breda gevraagd om medewerking te verlenen aan het vestigen van een regionale opvanglocatie voor vluchtelingen in het kantoorgebouw aan Heerbaan 44-52 in de wijk Heusdenhout. Het gaat om de opvang van maximaal 264 mensen voor een periode van 10 jaar. Gemeente Breda staat positief tegenover dit verzoek. De gemeente en het COA gaan hiervoor een bestuursovereenkomst ondertekenen. De volgende stap (na de zomervakantie) is dat het COA de omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente. Deze is nodig om het gebouw te kunnen aanpassen en woonunits te realiseren.

Zorgvuldige keuze

De locatie aan de Heerbaan is zorgvuldig gekozen door het COA. Er is daarbij onder andere gelet op de beschikbaarheid van voorzieningen en de bereikbaarheid. Een deel van het pand wordt nu nog gebruikt als kantoorruimte. Het COA gaat het pand huren en geschikt maken om er mensen te kunnen huisvesten. Daarvoor vraagt COA een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Daarin wordt verzocht de bestemming van de locatie te wijzigen van kantoor naar maatschappelijk. De verwachting is dat de vluchtelingeneind 2024 van de opvanglocatie gebruik kunnen maken. Het college zal het politiek en juridische proces zorgvuldig doorlopen. Ook wordt de wijk betrokken bij de vervolgstappen in de komende maanden. 

Ontwikkelingen in de wijk

De gemeente (wijkmanagement) en wijkraad gaan aan de slag met een wijkvisie voor Heusdenhout. Volg deze pagina voor meer informatie.   

Inloopmoment in 't Houwke voor geïnteresseerden 

Om het voor iedereen mogelijk te maken om vragen te stellen en te reageren, gaat de gemeente regelmatig een inloopmoment organiseren in ’t Houwke, Grote Houw 227. Wethouder Arjen van Drunen gaat dan graag met bewoners in gesprek.

Deze data staan ingepland ( onder voorbehoud)  

  • maandag 30 oktober van 15.30  tot 16.30 uur
  • maandag 18 december van 15.30 tot 16.30 uur  

Breda neemt haar verantwoordelijkheid

Het COA heeft onvoldoende opvangplekken beschikbaar en de AZC’s in Nederland zitten vol. Het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel heeft nog altijd te weinig plekken om vluchtelingen op te vangen. Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd om bij te dragen en opvangplekken te creëren voor het groeiend aantal mensen dat op de vlucht is en in Nederland asiel aanvraagt. De gemeente Breda werkt samen met andere gemeenten in de regio de Baronie om aan deze opdracht te voldoen. Zo helpen de gemeenten elkaar om de opgaven op het gebied van opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders aan te pakken. Het COA is hard op zoek naar opvangplekken voor langere termijn, zodat ze kwalitatief goede opvang kunnen bieden. De locatie aan de Heerbaan biedt deze mogelijkheid.

Toekomstige bewoners

Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. De nieuwe bewoners zullen mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten zijn. Dat zijn zowel alleengaande volwassenen en jongeren en gezinnen met kinderen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Bepalend is welke mensen ons land binnenkomen. De gemeente geeft er de voorkeur aan dat in Breda vluchtelingen worden gehuisvest die zo snel mogelijk na het ontvangen van hun verblijfsvergunning kunnen starten met inburgeren en integreren. Dat betekent dat ze zich kunnen verbinden met Breda en zich in onze stad thuis gaan voelen.  

Bredere woonopgave

Op dit moment is sprake van een wooncrisis, dat betekent dat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn om aan de grote vraag te voldoen. Er wordt hard gewerkt aan de bouw van duizenden nieuwe woningen, maar dit kost tijd. Om op korte termijn toch ruimte en doorstroom op de woningmarkt te krijgen, wordt gezocht naar tijdelijke woonoplossingen voor de opvang en huisvesting van Bredanaars. Het gaat om mensen die met spoed een woning zoeken, ingeschreven staan op ‘klik voor wonen’, die uitstromen uit maatschappelijke opvang en begeleid wonen en statushouders. De gemeente Breda heeft daarom eerder dit jaar de hospitaregeling uitgebreid. Daarnaast werkt de gemeente aan de realisatie van 750 tijdelijke woningen en is er een flexibele opvanglocatie gecreëerd in het Koepelcomplex.

Meest gestelde vragen

Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd om bij te dragen en 19.000 opvangplekken te realiseren voor het groeiend aantal mensen dat op de vlucht is en in Nederland asiel aanvraagt. Het COA zoekt hard naar reguliere opvangplekken met een langere looptijd. Dit biedt meer mogelijkheden om kwalitatief goede opvang aan vluchtelingen te bieden. Dit is mogelijk op de locatie aan de Heerbaan. 

Het is onstuimig in de wereld en we zien dat er veel vluchtelingen zijn door oorlog, geweld en uitsluiting. Vanzelfsprekend zijn asielprocedures en opvang van asielzoekers een rijksopgave. We zien dat het Rijk steeds vaker een beroep doet op gemeenten. Wij kijken daar niet voor weg en kijken naar ruimte voor opvang, maar bepalen wel voorwaarden aan een vraag, waarbij er geen ruimte is voor asielzoekers die geen perspectief hebben in Nederland. Dit om te voorkomen dat de solidariteit voor de opvang van vluchtelingen daalt.  

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleengaande volwassenen en jongeren en gezinnen met kinderen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Bepalend is welke mensen ons land binnenkomen. Het is daarom niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over wie er in 2024 in de opvanglocatie aan de Heerbaan terecht zullen komen. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. Breda geeft de voorkeur aan asielzoekers die vooruitzicht hebben om in Nederland te kunnen blijven. Dit betekent dat ze na het verkrijgen van de verblijfsvergunning gekoppeld kunnen worden aan Breda of één van de gemeenten in de regio. Om daarna zo snel mogelijk te kunnen starten met inburgeren en integratie. 

De mensen die straks worden opgevangen door COA zijn vrij om te gaan en staan. Ze gaan bijvoorbeeld naar school of naar vrijwilligerswerk, ondernemen sportactiviteiten en doen boodschappen. Nieuwe inwoners worden wegwijs gemaakt in de buurt, maar ook in de gebruiken die er zijn in Nederland (bijvoorbeeld verkeersregels, boodschappen doen). U kunt mensen zien wandelen, kinderen zien spelen in speeltuintjes, en verkeer op en af het terrein zien gaan.

Het COA onderzoekt doorlopend welke locaties geschikt zijn (zowel bestaande gebouwen als andere mogelijkheden). Het COA heeft verkend of het kantoorgebouw van het voormalige Whirlpool aan de Heerbaan (na verbouwen) geschikt is om er vluchtelingen te kunnen huisvesten. Er wordt gekeken naar haalbaarheid, veiligheid, infrastructuur in het gebouw en in de omgeving. Op basis van dit onderzoek heeft het COA besloten de gemeente te vragen haar medewerking te verlenen.