Huisvesting voor 264 asielzoekers aan Heerbaan in Breda

COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente Breda gevraagd haar medewerking te verlenen aan de vestiging van een regionale opvanglocatie (ROL) voor asielzoekers aan de Heerbaan 42 - 72  in de Bredase wijk Heusdenhout. Het gaat om de opvang van maximaal 264 mensen voor een periode van 10 jaar. Gemeente Breda staat positief tegenover het verzoek en zal hiervoor een bestuursovereenkomst met het COA aangaan. Een van de punten die hierin is opgenomen, is dat Breda prioriteit wil geven aan het onderbrengen van asielzoekers die perspectief hebben om in Nederland te mogen blijven. En die na het verkrijgen van de verblijfsvergunning gekoppeld worden aan Breda of deze regio. Zo kunnen zij versneld starten met inburgeren, zich de taal eigen maken, integreren en (oriënteren op) werk. 

We willen in Breda niet wegkijken en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door het huisvesten van asielzoekers.

Wethouder Arjen van Drunen (Wonen en Inburgering)

Wethouder Arjen van Drunen (Wonen en Inburgering) benadrukt het belang van deze regionale opvanglocatie: "We willen in Breda niet wegkijken en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door het huisvesten van asielzoekers. We beseffen ons ook dat het voor de buurt impact heeft als er veel nieuwe bewoners bijkomen. Daarom willen we samen met de buurtbewoners en organisaties in de omgeving de komende maanden bespreken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen. Ook willen we al tijdens de asielprocedure van de nieuwe bewoners aan de slag met inburgering en integratie. Door al gelijk te werken aan het leren van de taal en mee te doen in de samenleving helpen we onze nieuwe Bredanaars vooruit.”

De locatie aan de Heerbaan is zorgvuldig gekozen door het COA. Er is daarbij gelet op de beschikbaarheid van voorzieningen en de bereikbaarheid. Het pand is nu nog deels in gebruik als kantoorpand. Het COA gaat het pand huren en geschikt maken voor bewoning. Daarvoor vragen ze een omgevingsvergunning aan waarin wordt verzocht de bestemming van de locatie wijzigen van ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’. De verwachting is dat de bewoners eind 2024 van de nieuwe opvanglocatie gebruik kunnen gaan maken. 

Om uit de huidige crisis te komen, hebben we door het hele land voldoende reguliere opvangplekken nodig. Heel fijn dat de gemeente Breda ook hier een bijdrage aan levert.

Bestuurslid Joeri Kapteijns van het COA

Bestuurslid Joeri Kapteijns van het COA: “Recent heeft Breda met de opvang van vluchtelingen in Breepark een tijdelijke bijdrage geleverd om Ter Apel te ontlasten. Om uit de huidige crisis te komen, hebben we door het hele land voldoende reguliere opvangplekken nodig. Heel fijn dat de gemeente Breda ook hier een bijdrage aan levert. Met de opvang van alleenreizende jongeren in de tijdelijke opvanglocatie de Koepel, en nu dus de reguliere opvanglocatie aan de Heerbaan. Dan kan je samen bouwen aan wat nodig is.”

De ROL aan de Heerbaan zal tijdelijke huisvesting bieden aan mensen die hun land hebben moeten ontvluchten vanwege oorlog, geweld, of andere schrijnende omstandigheden. De gemeente Breda heeft zich altijd ingezet om een gastvrije en inclusieve stad te zijn, en het openen van dit AZC is een concreet voorbeeld van die inzet.

Het college zal het politieke en juridische proces zorgvuldig doorlopen en daarnaast de omgeving rondom de opvanglocatie zorgvuldig betrekken bij de vervolgstappen in de komende maanden. Op vrijdag 23 juni en vrijdag 30 juni is een bijeenkomst voor omwonenden. Daar wordt ook de vraag gesteld aan omwonenden en belanghebbenden hoe zij geïnformeerd en betrokken willen worden.  

Tekort aan opvangplekken

Het COA heeft onvoldoende opvangplekken voor bed, bad en brood en de AZC’s zitten vol. Het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel heeft nog altijd te weinig plekken om vluchtelingen op te vangen. Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd om bij te dragen en 19.000 opvangplekken te realiseren voor het groeiend aantal mensen dat op de vlucht is en in Nederland asiel aanvraagt. De opdrachten vanuit het Rijk op het gebied van opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders pakt de gemeente Breda niet alleen op. Dat doet ze samen met andere gemeenten in de regio van district de Baronie. Dit betekent dat districtsgemeenten elkaar helpen de opgaven te vervullen. COA is hard op zoek naar reguliere opvangplekken met een langere looptijd, zodat men kwalitatieve opvang kan bieden. Op de locatie Heerbaan is dit mogelijk. 

Bredere woonopgave 

In Breda zoeken verschillende groepen mensen een plek om te wonen. Op dit moment is sprake van een wooncrisis: er zijn in Breda onvoldoende woningen om aan de grote vraag te voldoen. Er wordt fors ingezet op de bouw van duizenden nieuwe woningen, maar dat vraagt meer tijd. Om op korte termijn toch ruimte en doorstroom op de woningmarkt te krijgen, wordt gezocht naar tijdelijke woonoplossingen voor de opvang en huisvesting van Bredanaars die met spoed een woning zoeken, ingeschreven staan op ‘Klik voor Wonen’, mensen die uitstromen uit maatschappelijke opvang en begeleid wonen, en statushouders. De gemeente Breda heeft daarom eerder dit jaar de hospitaregeling uitgebreid, werkt aan de realisatie van 750 tijdelijke woningen en heeft een flexibele opvanglocatie in het Koepelcomplex gerealiseerd. 

Meer informatie over opvang van vluchtelingen in Breda