Privacyverklaring Kredietbank West-Brabant

De Kredietbank West-Brabant (hierna: Kredietbank) is onderdeel van de gemeente Breda. De Kredietbank helpt met het beheersbaar houden en oplossen van schulden, met het beheren van financiën en verstrekken van leningen in het kader van schuldhulpverlening. Met de Kredietbank helpt de gemeente Breda burgers, die daarvoor in aanmerking komen, aan sociale leningen.

Om sociale leningen en hulp bij geldproblemen te kunnen bieden, gebruikt de gemeente Breda persoonsgegevens. Hier wordt uitgelegd hoe de gemeente Breda dat doet.

Wat zijn de doelen?

Uw persoonsgegevens worden bij de Kredietbank voor een aantal doelen gebruikt, die met elkaar samenhangen. Deze worden hier opgesomd:

 • Het beoordelen van aanvragen bij de Kredietbank.
 • Het beheren van geldzaken (budgetbeheer).
 • Het uitvoeren van schuldregelingen.
 • Het verlenen van saneringskredieten en sociale leningen. Saneringskredieten worden door de Kredietbank naast aan burgers van de gemeente Breda ook verstrekt aan burgers van de gemeente Tilburg, gemeente Tholen, de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden.
 • Het monitoren van de aflossingsregeling.
 • Het opvragen en verifiëren van de schulden van de aanvrager bij Stichting Bureau Kredietregistratie (Stichting BKR) en het verwijderen van registratie bij Stichting BKR.
 •  Verwerkingen in het kader van het klant- en begeleidersportaal.
 •  Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het creëren van management- en sturingsinformatie.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Welke persoonsgegevens van wie gebruikt de gemeente hiervoor?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt van burgers die een aanvraag doen voor een sociale lening of die andere hulp krijgen bij geldproblemen:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • BSN
 • bankrekeningnummer
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • geboorteplaats
 • verblijfstitel
 • inschrijfgegevens gemeente
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • data en aard contact betrokken aanvrager
 • gegevens over schuldeisers, deurwaarders en schulden / achterstanden
 • melding BKR
 • financiële gegevens, zoals inkomen, uitgaven, vermogen en kredieten
 • gegevens afkomstig van het Handelsregister
 • gegevens over werk
 • kenteken
 • gezondheidsgegevens, zoals de inzetbaarheid voor arbeid, of een burger wel of niet ziek is, alles wat nodig is voor de hulpvraag
 • informatie over product / resultaat t.b.v. aanvrager
 • start en einddatum van product t.b.v. aanvrager
 • saneringskrediet ja / nee
 • hoogte saneringskrediet
 • aflossingsregeling saneringskrediet
 • start en einddatum aflossingsregeling
 • gegevens over aanleverende / ondersteunende maatschappelijk dienstverlener
 • gegevens over begeleider
 • inloggegevens voor klantportaal
 • gegevens over thuissituatie, gezinssamenstelling en kinderen

Wat is de grondslag voor het gebruik van de persoonsgegevens?

Er zijn meerdere grondslagen om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • De gemeente Breda heeft een publieke taak om burgers te ondersteunen bij schulden en te voorkomen dat burgers financiële problemen krijgen. 
  Zie artikel 6, eerste lid, sub e AVG en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • Voor het verstrekken van een (sociale) lening wordt een overeenkomst afgesloten met de aanvrager. De gemeente Breda gebruikt persoonsgegevens om deze overeenkomst met de aanvrager uit te voeren. 
  Zie artikel 6, eerste lid, sub b AVG.
 • Persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om eerst de Stichting Bureau Kredietregistratie te raadplegen voordat de gemeente Breda een lening kan verstrekken.
  Artikel 6, eerste lid, sub c AVG en artikel 4:32 en 4:34 Wet op het financieel toezicht.
 • Als u een begeleider heeft die u ondersteunt, dan vragen wij uw toestemming voordat uw begeleider toegang krijgt tot het begeleidersportaal waarop uw persoonsgegevens te zien zijn.
  Zie artikel 6, eerste lid sub a AVG.

Om bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken moet er sprake zijn van een uitzonderingsgrondslag (artikel 9 lid 2 sub h AVG en artikel 30, lid 3 sub a, UAVG). Deze uitzondering vinden we in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In artikel 8a van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is opgenomen dat het college bevoegd is om gezondheidsgegevens te verwerken wanneer er schuldhulpverlening wordt geboden.

Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Voor bepaalde doeleinden kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met verschillende partijen, zoals:

 • De gemeente Tilburg, gemeente Tholen, Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden ten aanzien van burgers aan wie een saneringskrediet wordt verstrekt.
 • Maatschappelijk dienstverleners die schuldhulpverlening bieden, zoals IMW Breda.
 • Stichting Bureau Krediet Registratie (Stichting BKR) om gegevens op te vragen over schulden van de aanvrager.
 • Schuldeisers, o.a. met als doel om te komen tot een oplossing voor schulden zonder dat een rechter betrokken wordt (een zogenoemde minnelijke regeling).
 • Crediteuren, o.a. met als doel om de financiële situatie van de burger te stabiliseren.
 • Bewindvoerders, als klanten onder bewind staan en de eigen financiën niet beheren.
 • BNG Bank, o.a. met als doel om het vrij te laten bedrag (vtlb; het bedrag dat u tijdens een schuldregeling over houdt om van te leven) uit te betalen en voor betalingen aan schuldeisers.
 • Rechtbank, o.a. in geval van een dwangakkoord waarbij schuldeisers gedwongen worden mee te werken aan een minnelijke regeling.

Persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De gemeente Breda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De volgende bewaartermijnen worden door de gemeente Breda gehanteerd:

 • Schuldhulpverlening aanvraag: tot 5 jaar na beëindiging van de schuldregeling.
 • Saneringskredieten/leningen: tot 10 jaar na beëindiging van het saneringskrediet/de lening. 
 • Budgetbeheer aanvraag: tot 5 jaar na beëindiging budgetbeheer.

Bron van gegevens

De persoonsgegevens zijn afkomstig van de aanvrager zelf. Persoonsgegevens van een aanvrager worden geraadpleegd in de Basisregistratie Personen. Ook kan Suwinet geraadpleegd worden door daartoe bevoegde medewerkers. Suwinet wordt slechts geraadpleegd om te komen tot een minnelijke regeling.


 

Meer informatie

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens of over hoe u de Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken, kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de Gemeente Breda.