Tijdelijke woningen Stadionstraat en Donkerstraat haalbaar

In samenwerking met woningcorporaties Alwel en Laurentius heeft de gemeente Breda onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het realiseren van betaalbare, tijdelijke huisvesting aan de Donkerstraat in Teteringen en de Stadionstraat in Breda. Op basis van de haalbaarheidsonderzoeken voor de Donkerstraat en Stadionstraat heeft het college van B&W besloten dat de verdere ontwikkeling en bouw van de tijdelijke woningen haalbaar is. Ook heeft het college kennis genomen van de participatieverslagen en ingestemd met het stedenbouwkundig ontwerp voor zowel de Donkerstraat als de Stadionstraat.  Een besluit op het haalbaarheidsonderzoek voor de Bredestraat heeft meer tijd nodig en volgt daarom later. De initiatieven voor de drie locaties maken deel uit van de opgave om in totaal 750 tijdelijke woningen in Breda te realiseren. 

De resultaten van de onderzoeken laten zien dat er, onder voorwaarden, mogelijkheden zijn voor de realisatie van de tijdelijke woningen. Dat betekent dat gemeente en wooncorporaties verder kunnen met het proces. Allereerst volgt nu een definitief stedenbouwkundig ontwerp voor beide locaties. Zodra dat is afgerond kunnen de corporaties starten met de vergunningsaanvraag voor de bouw van de tijdelijke woningen.
 

Dit is een belangrijke stap in het aanpakken van het woningtekort in Breda.

Wethouder Arjen van Drunen (wonen)

Wethouder Arjen van Drunen (Wonen): “Dit is een belangrijke stap in het aanpakken van het woningtekort in Breda en het bieden van passende huisvesting aan diverse doelgroepen. Met tijdelijke woningen kunnen we in de stad de doorstroming op de woningmarkt op gang brengen. Met deze twee projecten komen bijna 300 woningen beschikbaar voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Ik ben trots op de zorgvuldige samenwerking die hier plaatsvond met de omgeving. Het waren soms pittige gesprekken, waarbij verschillende belangen konden schuren. Het is dan ook belangrijk dat we blijven samenwerken met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat hier binnen afzienbare tijd mensen fijn kunnen wonen.”

Participatie met de omwonenden

Het participatietraject voor beide locaties verliep zorgvuldig en de adviesgroep van omwonenden Donkerstraat was zeer betrokken. Binnen hun rol had de adviesgroep de mogelijkheid om kansen en problemen aan te kaarten en oplossingen aan te dragen. Zo werd in Teteringen bijvoorbeeld door de adviesgroep aangegeven dat de bouw niet te hoog mocht worden en het dorpse en groene karakter behouden moest blijven. Dit is meegenomen in het voorlopige ontwerp dat niet hoger is dan de hoogste boom in de omgeving. Verder is door de adviesgroep gewezen op het drukke verkeer in de Donkerstraat. Aan de hand van die inbreng zullen snelheidsbeperkende maatregelen worden aangebracht in de straat. De opmerkingen en vragen uit de omgeving die de afgelopen maanden zijn gesteld, zijn zorgvuldig verzameld en beantwoord door de initiatiefnemers.

Onderzoek naar haalbaarheid Stadionstraat 

De haalbaarheidsonderzoeken naar de locatie omvatten verschillende aspecten, waaronder flora en fauna, stikstof, bodem, water, verkeer, milieu, externe veiligheid. Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat er op deze gebieden geen onoverkomelijke belemmeringen zijn voor de realisatie van de tijdelijke woningen aan de Stadionstraat. Met name parkeren, geluid, trillingen en veiligheid zijn thema’s geweest met extra aandacht bij het ontwikkelen van het stedenbouwkundig ontwerp.

Stedenbouwkundig ontwerp Stadionstraat

Het voorlopige ontwerp voor het complex aan de Stadionstraat richt zich op het creëren van een levendige woonomgeving met een goed woon- en leefklimaat en biedt ruimte voor +/- 200 woningen. De locatie krijgt een groen, luw binnenhof dat bewoners afschermt van de drukte. Die bewoners staan ‘midden in het leven’ en houden van reuring, gedeelde voorzieningen en groenvoorzieningen versterken het gevoel van saamhorigheid. De beoogde bewoners van deze locatie zijn voornamelijk één- en tweepersoons huishoudens, vriendengroepen en grotere groepen die op zoek zijn naar een samenleef- concept. 
 

Onderzoek naar haalbaarheid Donkerstraat 

In de haalbaarheidsstudie voor de Donkerstraat is onderzoek gedaan naar flora en fauna, stikstof, bodem, water, verkeer, parkeren, milieu en  externe veiligheid. Op basis van het merendeel van de deelonderzoeken is te concluderen dat er geen onoverkomelijke belemmeringen worden voorzien voor de tijdelijke woningen op de Donkerstraat. Het milieuonderzoek naar geluiden en trillingen gaf een minder rooskleurig beeld. De tijdelijke woningen zouden op een minimale afstand van 165 meter van de naastgelegen schietvereniging gebouwd moeten worden om binnen de normen van de ruimtelijke ordening te blijven. Dat blijkt niet mogelijk. Daarom kunnen de activiteiten van de schietvereniging en het wonen niet naast elkaar bestaan. Gelet op het zwaarwegende belang van de realisatie van woningen is de gemeente met de schietvereniging in gesprek over een alternatieve locatie voor hen. Dit proces vergt zorgvuldigheid en tijd, waardoor de start bouw op zijn vroegst in 2024 kan starten.   

Stedenbouwkundig ontwerp Donkerstraat

De directe omgeving van de Donkerstraat nodigt uit tot sporten en recreatie. De sociale en dorpse sfeer zorgt ervoor dat bewoners hun buren kennen en elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten. Het ontwerp biedt ruimte voor +/- 92 woningen en richt zich met name op gezinnen met diverse culturele achtergronden. Deze groepen zorgen voor diversiteit en verjonging in Teteringen, de dorpskern wordt gezien als een zorgzame omgeving waarin mensen naar elkaar omkijken. Dit zal helpen bij de integratie van deze doelgroepen.

Opgave tijdelijke woningen

Er is al jaren een hoge druk op de woningmarkt. Ook in Breda zoeken verschillende groepen mensen een plek om te wonen. Op dit moment zijn er in Breda onvoldoende woningen om aan de grote vraag te voldoen. Er wordt fors ingezet op de bouw van nieuwe woningen, maar die zijn er niet nú of op korte termijn. Om op de korte termijn toch ruimte en doorstroom te creëren wordt gezocht naar tijdelijke oplossingen voor opvang en huisvesting.  Aan de Frankenthalerstraat en het Kadijkje staan al ongeveer 150 tijdelijke woningen gepland. Ook wordt er gewerkt aan het plan om 55 tijdelijke woningen te realiseren in het kantoorgebouw aan Claudius Prinsenlaan 12. Met deze tijdelijke woningen zijn we er nog niet. Met de tijdelijke woningen die gerealiseerd kunnen worden op de locaties aan de Donkerstraat, Stadionstraat en Bredestraat, wordt een mooie stap gezet. Maar ook dan zullen er nog steeds extra tijdelijke woningen nodig zijn om het woonvraagstuk binnen gemeente Breda op te lossen. De komende tijd gaan de gemeente en haar partners daarom verder op zoek naar passende locaties in de stad, wijken en dorpen. Zodat we in Breda onze bijdragen leveren aan de aanpak binnen de regio de Baronie om te komen tot in totaal 1.100 tijdelijke woningen (waarvan 750 in de gemeente Breda).