Subsidie voor verbetering woningen Doornbos-Linie en Hoge Vucht

Bewoners van de Hoge Vucht en Doornbos-Linie krijgen de mogelijkheid om, met behulp van een subsidie, te investeren in hun woning. Het kabinet heeft met het Volkshuisvestingsfonds geld beschikbaar gesteld om de leefbaarheid in aandachtswijken te verbeteren. Breda zet dit geld in door in 2023 4,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor huiseigenaren in deze wijken. 

Huiseigenaren in de Hoge Vucht en Doornbos-Linie krijgen de gelegenheid om hun woning te verbeteren, bijvoorbeeld door deze te verduurzamen. Er zijn drie tijdelijke subsidieregelingen opgesteld: € 1 miljoen voor Doornbos-Linie, € 2,5 miljoen voor Hoge Vucht en € 1 miljoen voor buurtinitiatief Vuchtstraat. Deze subsidies gelden voor 2023. De wijken sluiten naadloos aan bij de plannen voor de energietransitie in Breda. Voor Doornbos-Linie en Hoge Vucht maakt de gemeente samen met de bewoners voor 2030 een wijkenergieplan. Er zijn wel bepaalde voorwaarden waar de huishoudens aan moeten voldoen. 
 

Het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn woning energiezuiniger te maken.

Arjen van Drunen
wethouder Bouwen en Wonen

Arjen van Drunen, wethouder Bouwen en Wonen: “Het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn woning energiezuiniger te maken. De huidige energieprijzen zorgen ervoor dat steeds meer mensen dit ook willen. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee en het klimaat, maar ook voor de leefomgeving in de wijk. Het is dan ook een belangrijke stap in het programma Verbeter Breda om de kwaliteit van woningen in kwetsbare gebieden te verbeteren en daarmee de tweedeling in de stad tegen te gaan."

Subsidieregelingen

In de drie subsidieregelingen zet de gemeente in op een eigen bijdrage van 50%. Het doel hiervan is om bewoners zelf verantwoordelijk te maken om hun huis te verduurzamen. Met de subsidiebijdrage van 50% wordt de investering gestimuleerd. De eigenaar kan naast de subsidieregeling van gemeente Breda ook andere subsidies combineren. Denk bijvoorbeeld aan de ISDE (investering subsidie duurzame energie) subsidie van de Rijksoverheid.

In de Wisselaar is de gemeente dit jaar al gestart met een pilot van de subsidieregeling voor tien woningen. Daarvan zijn er zes subsidieaanvragen ingediend voor de pilot Wisselaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten inwoners wonen in Doornbos-Linie of Hoge Vucht. De WOZ-waarde van het huis mag niet hoger zijn dan € 300.000,- en het moet een grondgebonden eigen woning zijn in niet-verhuurde staat. Met deze criteria krijgen inwoners met een laag middeninkomen ook de kans om hun huis te verduurzamen. Dat gebeurt nu vooral bij vrijesectorwoningen en via de Bredase corporaties bij sociale huurwoningen.

De eigenaar kan de subsidie één keer aanvragen en de looptijd hiervoor is 1 jaar. Het maximum te ontvangen subsidiebedrag is € 19.000,-. De subsidie kan aangevraagd worden voor onder meer het isoleren van dak, vloer en spouwmuren, het vervangen van kozijnen naar minimaal HR++-kwaliteit, het aanbrengen van ventilatie en zonnepanelen. De woning moet verduurzaamd worden naar minimaal een label B of er moeten minimaal drie labelstappen gemaakt worden. Bijvoorbeeld van label F naar label C. Het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen mag tot 1 januari 2025 duren vanwege lange wachttijden bij aannemers en voor materialen. 

Als huiseigenaren het maximum bedrag aanvragen, kunnen er 250 huizen verduurzaamd worden in 2023. De subsidie is vanaf januari 2023 aan te vragen voor bewoners uit Doornbos-Linie. Bewoners van Hoge Vucht ontvangen hier in april 2023 een brief over.

Volkshuisvestingsfonds

Vanuit de Regeling Volkshuisvestingsfonds is er een totale subsidie van 26,2 miljoen beschikbaar. Naast deze rijkssubsidie van 26,2 miljoen legt de gemeente verspreid over meerdere jaren 11,3 miljoen bij als cofinanciering. De doelstelling vanuit het Volkshuisvestingsfonds is om minimaal 1558 woningen in de wijken Hoge Vucht en Doornbos-Linie te verduurzamen tot 2031. Als bewoners het maximum bedrag van € 19.000,- subsidie aanvragen per jaar, kan deze doelstelling gehaald worden. 

Verduurzamen

Ook in andere wijken zet de gemeente Breda zich in om woningen te verduurzamen. Zo is er in 2023 voor drie gebieden een begin gemaakt met het wijkenergieplan. Deze drie gebieden liggen in de wijken Doornbos-Linie, Prinsenbeek en Hoge Vucht. Het doel is om voor 2030 voor nog eens negen andere wijken zo’n plan te maken, samen met bewoners.