Samen inzetten tegen woonfraude

Gemeente Breda en woningcorporaties tekenen convenant.

Vrijdag 17 maart tekenden de gemeente Breda en de drie woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg het convenant Woonfraude. De vier partijen gaan samenwerken omdat er ook in Breda sprake is van fraude met huurwoningen, door bijvoorbeeld illegale onderhuur en onrechtmatig gebruik van woningen.  
 
Het tekenen van dit convenant draagt bij aan een nog betere aanpak van woonfraude. Het bestrijden hiervan heeft al jaren hoge prioriteit bij de corporaties, omdat ze veel belang hechten aan een eerlijke woonruimteverdeling en veilig omgeving voor alle bewoners.  
 
De basis van het convenant is het verbeteren van de samenwerking en de onderlinge uitwisseling van informatie. Hierdoor kunnen meldingen of vermoedens van fraude eerder gesignaleerd en aangepakt worden. In het convenant staan concrete afspraken over de beveiligde informatie-uitwisseling volgens de privacywetgeving. Ook staat er in benoemd hoe we omgaan met administratief onderzoek, casusoverleg en huisbezoek, die afhankelijk zijn van de omvang van het probleem.  
 
Zoals veel steden in Nederland, heeft ook Breda te maken met woonfraude. Het oneigenlijk gebruik van een huurwoning, zoals identiteitsfraude, illegale onderhuur en overbewoning, heeft een negatief effect op de woonruimteverdeling. Ook is er regelmatig sprake van onrechtmatig gebruik van woningen voor opslag of handel in harddrugs en prostitutie. Deze misstanden zorgen voor een slechter sociaal leefklimaat in de buurten en wijken en leiden tot overlast. Voor de woningcorporaties en de gemeente genoeg redenen om alert te zijn op woonfraude het te bestrijden.