Gemeente en woningbouwcorporaties doen onderzoek naar beschermde diersoorten

Samen onderzoek doen naar beschermde diersoorten: daarvoor ondertekenden woningcorporaties Alwel, Laurentius en Wonen Breburg op woensdag 27 september een overeenkomst met de gemeente Breda. De partijen hebben opdracht gegeven aan een ecologisch adviesbureau om het leefgebied van bijvoorbeeld de huismus, gierzwaluw en vleermuizen in beeld te brengen. En een soortmanagementplan op te stellen waarin afspraken worden gemaakt hoe met deze soorten om te gaan als aan de woningen gewerkt wordt. Hierdoor kan er in Breda op een verantwoorde manier sneller gebouwd en verduurzaamd worden. Het onderzoek duurt zo’n 1,5 jaar.


Door de beschermde diersoorten in Breda in kaart te brengen, werkt de gemeente aan twee doelen tegelijk. De dieren worden beschermd én bij (ver)bouwen en verduurzamen van gebouwen kan tijd en geld worden bespaard. Inwoners, projectontwikkelaars en woningcorporaties die willen verbouwen, renoveren of verduurzamen moeten nu een losse ontheffing aanvragen. Als de provincie na het onderzoek een algehele ontheffing geeft, hoeft dit niet meer.


“Als een Bredanaar, projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie een woning wil verbouwen of verduurzamen, dan moet ze eerst een onderzoek laten uitvoeren naar beschermde diersoorten”, aldus wethouder Arjen van Drunen (Wonen). “Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk voor het behoud van de dieren. Maar we hebben ook een grote druk op de woningmarkt. Als wij het leefgebied nu alvast in kaart brengen, dan scheelt dat in het vervolg tijd. Op deze manier blijven we op een goede en snelle manier bouwen aan een nog mooier Breda - en werken we aan onze ambitieuze woningbouwopgave.”

Steun ministerie en uitspraak Raad van State

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wordt subsidie beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan deze onderzoeken. Die moeten ervoor zorgen dat deze soorten beter beschermd worden. De Raad van State heeft recent besloten dat bedrijven en woningeigenaren die spouwmuren willen isoleren, altijd moeten laten controleren of er geen vleermuizen in de muur zitten. Tot het onderzoek van de gemeente en de woningbouwcorporaties is afgerond, moeten bedrijven en woningeigenaren dit kostbare onderzoek zelf betalen. De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken wat dit precies betekent en hoe bewoners hier zo goed mogelijk over geïnformeerd kunnen worden. 

Wethouder Peter Bakker: “Bij het isoleren van muren en daken van woningen komen we soms beschermde diersoorten tegen. Deze zitten bijvoorbeeld graag in lege spouwmuren. Toch is het belangrijk dat Bredanaars hun woning isoleren: hiermee besparen we energie en werken we aan een beter klimaat. We willen inwoners daarom helpen bij zowel het isoleren als het behoud van de beschermde diersoorten. Met dit onderzoek zorgen we hiervoor. Daarnaast brengen we in de tussentijd in kaart wat gebouweigenaren op korte termijn kunnen doen om hun pand te verduurzamen en hoe we hier als gemeente bij kunnen ondersteunen.”

Vervolg

De ontheffing die naar verwachting in het voorjaar van 2025 ingaat, geldt voor een periode van vijf jaar. Gedurende deze vijf jaar vindt monitoring plaats of de maatregelen ook het gewenste effect hebben ter bescherming van de vogels en vleermuizen.