Breda voldoet aan taakstelling statushouders

Het is Gemeente Breda gelukt om aan de taakstelling van het Rijk op de huisvesting van statushouders voor 2022 te voldoen. Het afgelopen jaar is er voor 230 statushouders een woonplek gevonden daarmee hebben alle statushouders die in 2022 recht hadden op een woning in Breda ook een woning toegewezen gekregen. Om passende woningen te vinden voor deze mensen, maar ook voor alle andere woningzoekenden in Breda, werkt de gemeente nauw samen met de woningcorporaties en gemeenten in de regio.

Wonen is een grondrecht. Verschillende mensen hebben met spoed een woning nodig in Breda. Een mix aan onder andere studenten, starters, alleenstaanden én statushouders is op zoek naar een geschikt huis. In Breda willen we voor al deze mensen een passende plek hebben. Daarom worden er nieuwe woningen gebouwd en nemen we maatregelen om woningen betaalbaar te houden. Ik ben enorm blij met de inzet van de woningcorporaties. En het is goed dat we deze taakstelling op statushouders behaald hebben. Maar ik weet ook dat we de komende jaren nog hard moeten werken om betaalbaar wonen voor iedereen bereikbaar te maken in Breda.

Wethouder Wonen, Arjen van Drunen

Taakstelling 2022

Het was de afgelopen jaren heel moeilijk om een woonplek te vinden voor alle statushouders als nieuwe inwoners van Nederland. Breda moest in de tweede helft van 2022 woonruimte zien te vinden voor 141 statushouders om aan de opdracht vanuit het Rijk te voldoen. Daarnaast had Breda te kampen met een achterstand van 89 statushouders die voor 1 februari 2023 ingelopen moest worden.  

Oog voor alle inwoners

Het is goed om stil te staan bij het behalen van de opgave voor 2022. Tijd om tevreden achterover te leunen is er echter niet. Ook voor dit jaar legt het Rijk Breda een taakstelling op voor de huisvesting van statushouders. In de eerste helft van 2023 moet worden gezocht naar onderdak voor 220 statushouders. Het college vindt het belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen voor alle woningzoekenden in Breda beschikbaar zijn. Om te voorkomen dat een groot deel van de Bredase sociale huurwoningen aan statushouders moeten worden toegewezen, kiest Breda voor het bewandelen van andere paden. Een voorbeeld hiervan is de bouw van tijdelijke woningen, waarvan maximaal 1/3e voor statushouders beschikbaar is. Maar ook het samen met de woningcorporaties en andere gemeenten in De Baronie kijken naar mogelijke oplossingen binnen de districtsgrenzen van de steden, wijken en dorpen.

Nieuwe Bredanaars

Een statushouder is iemand die als vluchteling naar Nederland is gekomen en die een vergunning heeft gekregen om in Nederland te blijven. Een statushouder is dus een nieuwe inwoner met net zoveel rechten als plichten als een andere Nederlander. De overheid bepaalt hoeveel statushouders in Breda een plek moeten krijgen om een nieuw leven op te bouwen. Breda is een gastvrije stad en vindt het ook belangrijk dat deze nieuwe Nederlanders hier zo snel mogelijk hun leven kunnen oppakken. De gemeente blijft zich dan ook inspannen voor een tijdig en goedlopend huisvestingproces en hun inburgering. Zodat de statushouders zo snel mogelijk de taal te leren en kunnen bouwen aan hun nieuwe leven in Breda. Dit doet de gemeente in nauwe samenwerking met onder andere de woningcorporaties, Vluchtelingenwerk en COA.