Bezwaarschrift indienen Sociaal Domein

Algemeen

Bezwaar maken tegen een besluit of beschikking van de gemeente over uw uitkering (Participatiewet), schuldhulpverlening of uw Wmo-aanvraag. Dit moet binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Wel of geen bezwaar maken

Voordat u bezwaar maakt kunt contact opnemen met een medewerker van de gemeente om samen het besluit door te nemen. U kunt:

 • uw gegevens controleren op juistheid en compleetheid
 • uitleg vragen over de inhoud van het besluit
 • vertellen waarom u het besluit onjuist vindt
 • uitleggen welk doel u met een bezwaar wilt bereiken
 • aangeven wat u verwacht van de gemeente
 • wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de werkwijze van de Gemeente Breda

Bezwaar maken

Als u toch bezwaar wilt maken dient u een bezwaarschrift in. U krijgt binnen 14 werkdagen een schriftelijk ontvangstbevestiging. Hierin staat ook een telefoonnummer van het behandelend team. U mag uw bezwaarschrift mondeling toelichten maar dat is niet verplicht.

Online indienen

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen met DigiD.

Indienen met DigiD Form with eIDAS

Per post indienen

Heeft u geen DigiD dan kunt u uw bezwaar per brief indienen met daarin:

 • uw naam en adres
 • datum waarop u het bezwaarschrift opstelt
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt, kopie van besluit meesturen is gewenst
 • uw reden van bezwaar
 • uw handtekening als u bezwaar per brief maakt

De brief met uw bezwaar stuurt u naar:
Gemeente Breda, Team Juridische Zaken Sociaal Economisch Domein
Postbus 1149
4801 BC Breda

Beslissing op uw bezwaar

U ontvangt van de gemeente de beslissing op uw bezwaarschrift. Deze wordt meestal binnen 12 weken genomen na de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. De gemeente kan deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt dan schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met een beslissing op uw bezwaarschrift kunt u, binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. U stuurt uw beroepschrift naar:

Sector Bestuursrecht Zeeland-West-Brabant
Postbus 90006
4800 PA Breda

Voor het indienen van een beroepschrift betaalt u griffierecht.