Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Bezwaarschrift indienen Sociaal Domein

Bezwaar maken op een besluit of beschikking van de gemeente over uw uitkering (Participatiewet), schuldhulpverlening of uw Wmo-aanvraag. Dit moet binnen 6 weken na verzending van het besluit. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen met DigiD.

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift

Voordat u een bezwaarschrift indient kunt u contact opnemen met de gemeente om te verkennen of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is. Een medewerker van de gemeente neemt samen met u het besluit door.

Als u bezwaar wilt maken dient u een bezwaarschrift in. U krijgt binnen 14 werkdagen een schriftelijk ontvangstbevestiging. Hierin staat ook een telefoonnummer van het behandelend team. U mag uw bezwaarschrift mondeling toelichten maar dat is niet verplicht.

Het College van Burgemeester en wethouders neemt een besluit over uw bezwaar. Dat gebeurt binnen maximaal 18 weken na de dag dat de beschikking of het besluit aan u is verzonden.

Bezwaarschrift per post indienen

Heeft u geen DigiD dan kunt u uw bezwaar per brief indienen met daarin:

  • uw naam en adres
  • datum waarop u het bezwaarschrift opstelt
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt, kopie van besluit meesturen is gewenst
  • uw reden van bezwaar
  • uw handtekening als u bezwaar per brief maakt

De brief met uw bezwaar stuurt u naar:
Gemeente Breda, Team Juridische Zaken Sociaal Economisch Domein
Postbus 1149
4801 BC Breda

Niet eens met de beslissing

Als u het niet eens bent met een beslissing op uw bezwaarschrift kunt u, binnen 6 weken na het besluit op het bezwaarschrift, in beroep gaan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. U stuurt uw beroepschrift naar:

Sector Bestuursrecht Zeeland-West-Brabant
Postbus 90006
4800 PA Breda

Voor het indienen van een beroepschrift betaalt u griffierecht.