Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Heeft u persoonlijk belang bij het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dat moet binnen 6 weken na verzending van het besluit. Dien het bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft bijvoorbeeld de gemeenteraad, de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaarschrift indienen

Voordat u een bezwaarschrift indient kunt u contact opnemen met de gemeente om te verkennen of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is. Een medewerker van de gemeente neemt samen met u het besluit door.
Als u bezwaar wilt maken dient u een bezwaarschrift in. Doe dit digitaal met DigiD of per brief met daarin:

  • uw naam en adres
  • datum waarop u het bezwaarschrift opstelt
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt, kopie van besluit meesturen is gewenst
  • uw reden van bezwaar
  • uw handtekening als u per brief bezwaar maakt

Als u uw telefoonnummer in het bezwaarschrift vermeldt kunnen wij contact met u opnemen om te kijken hoe het bezwaarschrift behandeld kan worden, de zogenoemde informele aanpak.

Voor welke besluiten gebruikt u dit formulier?

Het formulier op deze pagina gebruikt u als u bezwaar wilt maken tegen een besluit tot het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bijvoorbeeld voor bouw- of sloopprojecten of de kap van bomen. Of tegen een besluit op grond van de APV Breda 2018, de Algemene subsidieverordening Breda 2017 of de Parkeerverordening 2013.

Bij een besluit over afvalstoffenheffing, baatbelasting, hondenbelasting, onroerende zaakbelasting, precariobelasting, rioolrechtheffing of kwijtschelding maakt u bezwaar bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Bij een besluit over werk en inkomen (Participatiewet), schuldhulpverlening of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u een bezwaarschrift Sociaal Domein indienen.  

Bent u het niet eens met een boete voor overlast in de openbare ruimte dan kunt u bezwaar maken tegen een bestuurlijke boete.

Wilt u reageren op een besluit dat de gemeente nog moet nemen? In bepaalde gevallen kunt u dan een zienswijze indienen.

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

U kunt uitgenodigd worden voor een hoorzitting van de Adviescommissie bezwaarschriften. Deze Adviescommissie heeft geen binding met de gemeente, maar adviseert het bestuursorgaan dat moet beslissen op uw bezwaarschrift.

Vervolgens ontvangt u van de gemeente de beslissing op uw bezwaarschrift. Deze wordt meestal binnen 12 weken genomen na de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. De gemeente kan deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt dan schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u - binnen 6 weken na de beslissing op uw bezwaarschrift - in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Stuurt u in dat geval uw beroepschrift naar:

Sector Bestuursrecht Zeeland-West-Brabant
Postbus 90006
4800 PA Breda

Uw Reactie
Uw Reactie