Verkenning ruimte voor bedrijven

Begin 2023

Verkenning bedrijventerrein Bavel-Zuidoost


Er is in onze regio op dit moment meer vraag naar vestigingsmogelijkheden voor bedrijven dan direct beschikbare ruimte. Daar komt bij dat door het woningtekort een deel van de bestaande bedrijventerreinen plaats moeten maken voor woningbouw. De reden is dat op die plekken veel woningen in hogere dichtheden gebouwd kunnen worden.

Dat betekent dat we op zoek moeten naar andere plekken voor bedrijventerreinen. Daarom zijn in de Omgevingsvisie Breda 2040 zoekgebieden opgenomen voor nieuwe werklocaties. Zo ook in het zuidoosten van Bavel. Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie 2040 in oktober 2021 heeft de gemeenteraad enkele moties aangenomen (bekijk ze hierhier en hier. Dat is ons kader.

We beseffen dat de komst van nieuwe werklocaties rondom Bavel impact heeft. Daarom bereiden we de plannen zorgvuldig voor. Begin 2023 starten we een verkenning die richting gaat geven aan belangrijke keuzes. Denk aan de exacte locatie voor een bedrijventerrein, de fasering van de ontwikkeling, het type bedrijven dat er kan landen, de ontsluiting en inpassing van het terrein in het bestaande gebied. Ook is de samenhang met andere ontwikkelingen in Bavel belangrijk. In het aangrenzend gebied onderzoeken we ook wat de mogelijkheden zijn voor wonen, natuur en recreatie. De samenhang tussen deze onderwerpen vinden we belangrijk.

We starten de verkenning nadrukkelijk met de omgeving. In gesprek met alle betrokkenen brengen we het gebied, de kansen en knelpunten goed in beeld. Want alleen met alle feiten en emoties op tafel, kan de gemeenteraad uiteindelijk weloverwogen keuzes maken.

Tijdlijn

Verwacht eerste kwartaal 2023

De participatie rondom Werkgebieden Bavel start nadat de gebiedsvisie Bavel is vastgesteld. 

Veelgestelde vragen algemeen

Dat zijn allemaal belangrijke keuzes, die we alleen weloverwogen kunnen maken met alle informatie op tafel. Daarom starten we dit najaar een verkenning, die richting gaat geven aan deze belangrijke keuzes. Bij deze verkenning betrekken we nadrukkelijk de omgeving. We verwachten nu dat we in 2023 de verkenning kunnen afronden.

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. De komst van een bedrijventerrein heeft impact. Daarom bereiden we de plannen goed voor. Zorgvuldige participatie, verwerving, planvorming kosten tijd. Naar verwachting ronden we de verkenning eind 2023 af. Dan komt er ook meer duidelijk over de planning.

Ja, op basis van prognoses verwachten we dat de nieuwe werklocaties nodig zijn. Uiteraard staan we in de verkenning in het najaar van 2022 ook stil bij de actuele vraag en het bestaande aanbod op dat moment.

Veelgestelde vragen haalbaarheidsonderzoek ruimte voor bedrijven

Er is in de regio Breda behoefte aan ruimte voor bedrijven. Ook in Bavel wordt gekeken naar mogelijkheden.

Er is een regionale opgave voor allerlei onderwerpen, zoals natuur, woningen en bedrijven. Dat betekent dat in alle gemeenten wordt gekeken naar ruimte voor deze onderwerpen. Ook in Bavel.

In de haalbaarheidsfase doen we verschillende onderzoeken, denk aan: milieueffecten, mobiliteit en verkeer, akoestiek, ecologie, energie, stikstof, water en bodem, archeologisch onderzoek, een marktanalyse.

In de haalbaarheidsfase die we uitvoeren, doen we een marktanalyse naar mogelijk toekomstige bedrijven die passen bij de mogelijkheden van het terrein.

Communicatie en participatie vinden we belangrijke onderwerpen in grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals het bedrijventerrein in Bavel-Zuidoost. Als de haalbaarheidsfase van start gaat vanaf het najaar van 2022, start ook een intensief communicatie- en participatietraject.