Ontwerpbestemmingsplan ‘Bavel, Kerkstraat 36 en 36A’ ter visie

Voor het perceel Kerkstraat 36 en 36A in Bavel ligt er een plan om een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing te slopen en één grondgebonden levensloopbestendige woning te bouwen. De nieuwe woning wordt georiënteerd op de openbare ruimte van de Tommerdwei en wordt ontsloten via de bestaande inrit vanaf deze straat, ter hoogte van de bestaande groenstrook. Aan de kant van de Kerkstraat verandert er niets. De bedrijfswoning/kantoor en het garagebedrijf blijven bestaan. Dit deel van het perceel wordt meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan, zodat het hele perceel juist bestemd wordt.
Het plan past niet in het huidige bestemmingsplan ‘Bavel’. Daarom is het ontwerpbestemmingsplan 'Bavel, Kerkstraat 36 en 36A’ opgesteld.

Ter inzage

Dit ontwerpbestemmingsplan ‘Bavel, Kerkstraat 36 en 36A’ (NL.IMRO.0758.BP2022224013-ON01) is vanaf 24 oktober 2023 tot en met 4 december 2023 digitaal te raadplegen via de website RuimtelijkePlannen.nl www.ruimtelijkeplannen.nl > plannen zoeken > zoek op adres of eerder genoemd plannaam/nummer (IMRO-ID).  

Zienswijze

Wilt u reageren op het bestemmingsplan? In de periode van 24 oktober 2023 tot en met 4 december 2023 kunt u schriftelijk of mondeling een reactie indienen. Dat heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze als volgt indienen: 

  • Digitaal: gebruik het formulier  Let op dat u hierbij moet inloggen met uw Digid.
  • Schriftelijk: u kunt deze sturen naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.
  • Mondeling: om een afspraak te maken neemt u contact op met de gemeente.
     

Zienswijze Kerkstraat