Meegenomen visies participatieverkenning

Er bestaan meerdere visies over Bavel, te weten de visie Bavel2030 van de dorpsraad Bavel, de beleidsnotitie ‘Liefde en zorg voor Bavel’ van Platform Lange Bunder/Gilzeweg, de zienswijze van Behoud Bavels Buitengebied, de visie ‘Samen genieten van Bredaas buitengebied’ van ZLTO Breda en de Omgevingsvisie Breda 2040, toegespitst op Bavel. Deze laatste is vastgesteld door de gemeenteraad. Bekijk de verschillende visies en hoe deze tot stand gekomen zijn. De partijen in Bavel zien het als een gezamenlijke opgave om op zoek te gaan naar de overlap en deze verschillende visies zo veel mogelijk, onderbouwd met argumenten, met elkaar te verenigen in een gebiedsvisie.

Omgevingsvisie Breda 2040

In de Omgevingsvisie Breda 2040 beschrijft de gemeente Breda voor welke uitdagingen de gemeente  staat, wat daarbij de lokale en regionale belangen zijn en welke prioriteiten er gesteld worden bij de inrichting van Breda. Daarbij beschrijft de gemeente dat er nog keuzes moeten worden gemaakt in de uitvoering daarvan. Keuzes die de gemeente in de omgevingsvisie maakt, zijn keuzes voor de lange termijn. De gemeenteraad stelde op 21 oktober 2021 de Omgevingsvisie Breda 2040 vast. Daarbij zijn enkele moties aangenomen die van toepassing zijn op Bavel.


Lees meer over de Omgevingsvisie Breda 2040 

Visie Bavel2030

Met input van maar liefst 1000 inwoners en 400 kinderen heeft de dorpsraad Bavel in 2021 de visie Bavel2030 opgesteld. In de visie beantwoordt het dorp de vraag; ‘Hoe ziet Bavel er in 2030 uit?’. Wegens de grote respons is deze visie en routekaart van, voor en door het dorp.

Beleidsnotitie ‘Liefde en Zorg voor Bavel’

Belangenorganisatie Platform Lange Bunder/Gilzeweg (LBGW) is ruim 22 jaar geleden opgericht om wanneer nodig aandacht te vragen voor; en met gemeente in overleg te treden omtrent het verbeteren van gezondheids- en veiligheidsaspecten voor de ca. 400 bewoners die wonen aan de wegen Lange Bunder en Gilzeweg alsmede de gebruikers van deze wegen. Met de uitbreiding van het dorp en de plannen voor extra woningbouw en bedrijvigheid, heeft het platform de beleidsnotitie ‘Liefde en zorg voor Bavel’ geschreven. In de notitie worden twee specifieke voorstellen gedaan die kunnen dienen als stip op de horizon; zijnde rondweg Bavel en natuurgebied “Bavelse Bos/-vallei”.

Visie ‘Samen genieten van Bredaas buitengebied’

De Bredase afdeling van ZLTO, dé agrarisch belangenbehartiger in Zuid-Nederland, wil de toegevoegde waarde van de agrarische sector inzetten om toekomstige generaties verder te helpen en Breda een beetje mooier, gezonder en duurzamer te maken. Hoe ze dat voor zich zien, hebben ze beschreven in dit visiedocument.

Zienswijze Actiegroep Behoud Bavels Buitengebied

Vanuit de bezwaren uit het dorp, tegen het voornemen van de gemeente Breda om in te zetten op het  ontwikkelen van een grootschalig bedrijventerrein aan de zuidzijde van Bavel, is de actiegroep Behoud Bavels Buitengebied ontstaan. In deze zienswijze reageert de actiegroep op de ontwerp-omgevingsvisie 2040 van de gemeente. Samen met Vereniging Dorp Bavel en Platform Lange Bunder/Gilzeweg is men vervolgens opgetrokken om belangen van het dorp breed te behartigen en te vertegenwoordigen.