Vragen en antwoorden noodopvang vluchtelingen

Waarom noodopvang en andere soorten opvang

Dat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) deze tijdelijke noodopvang voor asielzoekers opent in Breda heeft 2 redenen:

  • de verwachte hogere instroom van vluchtelingen in het voorjaar
  • de sluiting van andere tijdelijke locaties elders in het land.

Dit leidt mogelijk tot een tekort aan slaapplaatsen in onder andere Ter Apel. Als er niet voldoende plekken voor opvang komen, moeten de mensen worden opgevangen in nood-opvanglocaties. Het COA zoekt locaties die snel te openen zijn en kunnen dienen als overbruggingslocaties tot nieuwe langdurige opvanglocaties geopend worden. Het COA vindt de evenementenhal van Breepark een geschikte locatie voor deze vorm van tijdelijke noodopvang. Of deze locatie ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden en voor hoeveel mensen, hangt af van de nood.

En er zijn nog meer gemeenten in het land waarmee het COA in gesprek is. 

De Rijksoverheid vraagt alle veiligheidsregio’s en gemeenten om tijdelijk extra noodopvangplekken aan te bieden voor vluchtelingen die in ons land asiel hebben aangevraagd. De reguliere opvangvanglocaties in Nederland zitten (bijna) vol.  Het college van burgemeester en wethouders wil als gastvrije stad niet wegkijken van haar verantwoordelijkheid en wil mensen niet in de kou laten staan. Daarom geeft het college medewerking aan het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) om een tijdelijke noodopvang te vestigen in Breepark.

Er is een grote toestroom van vluchtelingen. Media berichten regelmatig over vele vluchtelingenboten die vanaf maart Europa bereiken. Er is echter al langere tijd onvoldoende doorstroom van vluchtelingen nadat ze zich hebben aangemeld bij een van de asielzoekerscentra. Het behandelen van asielaanvragen duurt lang en dan blijven vluchtelingen ook langer in een asielzoekerscentrum.

De landelijke organisaties COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) kampen met grote personeelstekorten. Ook is er in Nederland een groot tekort aan woningen waardoor ook statushouders langer moeten wachten op een woning. Dit heeft tot gevolg dat ze plekken bezet houden waar nu geen ‘nieuwe’ vluchtelingen kunnen instromen.

Er wordt bij een locatiekeuze gelet op de impact op de omgeving en leefbaarheid, maar er wordt uiteraard ook gekeken naar beschikbaarheid en haalbaarheid.

De opvanglocatie is vanaf 11 april in gebruik. Deze blijft open tot 21 mei.

Het evenementen- en vrijetijdscomplex Breepark is eigendom van Breepark Complex BV. De verantwoordelijke hiervoor is de directeur. Gedurende de opvang van de vluchtelingen huurt COA dit deel van het complex en zijn zij verantwoordelijk voor wat er in het gebouw gebeurt.

Noodopvangplekken zijn tijdelijke, eenvoudig ingerichte opvangplekken. Dus mensen die hier worden opgevangen hebben er een slaapplek, douchevoorziening en ontvangen driemaal daags een maaltijd. Van hieruit worden mensen doorgeleid naar asielzoekerscentra in het land. Er is dus sprake van verloop: mensen vertrekken naar andere centra en er kunnen weer nieuwe mensen aankomen.

Meer weten over de verschillende vormen van opvang die het COA biedt, kijk op https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties-tijdens-de-asielprocedure

Breda biedt, zoals veel gemeenten, verschillende typen opvang. We pakken onze verantwoordelijkheid hierin als grenzeloze en gastvrije stad. Daarbij geven we gehoor aan de oproep van de Rijksoverheid en medewerking om vluchtelingen op te vangen. Vanaf maart 2022 bieden we al Oekraïense vluchtelingen een veilige plek in het Koepelcomplex. In maart 2023 is de voormalige vrouwenvleugel, naast het hoofdgebouw van de Koepel, ook in gebruik genomen voor de opvang van deze vluchtelingen. Er worden hier nu in totaal ± 600 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Daarnaast bieden we een groep van ruim 70 AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) een onderkomen i.s.m. het COA in het Koepelcomplex. Daarnaast is er sinds een aantal jaren opvang van minderjarige statushouders in het Koetshuis, en minderjarige asielzoekers in locaties in Teteringen en Prinsenbeek. Ook voor regulier woningzoekenden in Breda wordt hard naar oplossingen gezocht. Bijvoorbeeld met de realisatie van tijdelijke woningen op diverse locaties in de stad.

Welke vluchtelingen komen in de noodopvang

Vluchtelingen zijn mensen die vanwege een oorlog of om andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. 

Vluchtelingen die asielaanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. Omdat de instroom van asielzoekers nu erg hoog is en de doorstroom van statushouders vanuit de azc’s naar woningen als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag, heeft het COA te weinig opvangcapaciteit. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig: de tijdelijke noodopvang.

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleengaande volwassenen en kinderen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Het is daarom niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over wie er naar Breda komen.

Vluchtelingen uit de Oekraïne worden opgevangen binnen de veiligheidsregio's en gemeenten in Nederland. Breda heeft de Koepel ingericht voor de opvang van deze vluchtelingen (zowel het hoofdgebouw als de voormalige vrouwengevangenis op het terrein). Daarnaast wonen er Oekraïnse vluchtelingen bij particulieren. Vluchtelingen die uit Oekraine komen, hoeven geen asiel aan te vragen.

Het aantal mensen dat het COA op deze locatie kan opvangen varieert van 0 tot maximaal 500. Het aantal varieert per dag. De 1e week zijn hier per dag gemiddeld 150 vluchtelingen opgevangen.

Deze noodopvanglocatie is van tijdelijke aard. De vluchtelingen verhuizen daarna naar een andere opvanglocatie. Dat kan elders in Breda zijn, in de regio of in Nederland.

Vergunningen en inspraak

Het COA heeft bij de Gemeente Breda een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft deze tijdelijke vergunning verleend. Zoals op elk besluit is onderdeel van de procedure de mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Voor vragen verwijzen we u naar de website.

Er zijn geen mogelijkheden voor inspraak op de locatiekeuze zelf. Voor de procedure van de omgevingsvergunning geldt wel de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Elke COA-locatie, zowel regulier als tijdelijk, heeft vanaf het moment van ingebruikname een locatiepagina met daarop gegevens over die locatie en mailadres en telefoonnummer waarop die locatie 24/7 bereikbaar is. 

Tot het in gebruik nemen van de tijdelijke noodopvanglocatie op 11 april kunt u het COA bereiken via info@coa.nl of bel (088) 715 7000. Of kijk op www.breda.nl/vluchtelingen.

Inwoners die een klacht bij de gemeente willen indienen, kunnen gebruik maken van de gemeentelijke kanalen: via www.breda.nl of telefonisch via 14076.

Over informatie en communicatie

Vanaf het eerste besluit van het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeente de stad. Dat gebeurt op verschillende manieren: via persoonlijke contacten en een inloopbijeenkomst, schriftelijk zoals met een Breda bericht, online via www.breda.nl en via de media die nieuws aanbieden. Daarbij doet de gemeente ook een beroep op de mogelijkheden van de betrokken wijk- en dorpsraden.

Als stad willen we laten zien dat mensen in nood hier welkom zijn. Zoals we ook hebben gedaan bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wij hopen ook nu weer op uw begrip en steun.

Maatschappelijke activiteiten en begeleiding

Er is overleg tussen de gemeente Breda en het COA hoe dit met inzet vanuit Breda goed kan worden georganiseerd. Zodra dit bekend is, volgt actuele informatie.

Het COA is verantwoordelijk voor de medische zorg van de mensen die in de noodopvanglocatie verblijven. In de noodopvanglocatie Breepark is een dokterspost ingericht. Kijk voor meer informatie op www.coa.nl onder GZA (Gezondheidszorg Asielzoekers).

Praktische vragen

De noodopvang is gericht op de basis-levensbehoeften ‘bed, bad en brood’. Er zal sprake zijn van tijdelijke, eenvoudig ingerichte opvangplekken. Mensen krijgen er een slaapplek, er zijn douche- en toiletvoorzieningen en ruimten waar men de was kan doen. Verder regelt het COA ook de maaltijden.

De mensen die in de opvang verblijven, hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland als het gaat over bewegingsvrijheid. Ze mogen zich dus vrij bewegen in Breda.  Het COA kent huisregels en bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. Ze krijgen ook uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs.

Alle kosten die gemaakt moeten worden om hier een noodopvang in te richten en in gebruik te houden, worden door het COA (het Rijk) betaald.  

U kunt zich altijd aanmelden bij Vluchtelingenwerk, zij begeleiden met vrijwilligers asielzoekers en vluchtelingen tijdens hun verblijf in Nederland. Verder wordt dit nog overlegd met het COA.  Het COA zal hierover meer informatie aanbieden op de website www.coa.nl:  locatiepagina van de noodopvanglocatie in Breda.
Zodra duidelijk is hoe het COA en de gemeente het organiseren van sport- en spelactiviteiten willen regelen, volgt hierover meer informatie.

Het COA heeft zelf geen gelegenheid om in de noodopvanglocatie kleding en goederen te sorteren en/of te verspreiden. U kunt kleding en goederen het beste afgeven bij de bekende inzamelpunten zoals die van het Leger des Heils of het Rode Kruis. Als er behoefte is aan kleding of goederen voor deze locatie dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties.

 

Veiligheid

Het COA is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op en rond de noodopvanglocatie Breepark. Binnen en rondom de locatie zijn straatcoaches actief.
Verder zijn in de opvang altijd medewerkers van het COA en beveiliging aanwezig.
De gemeente heeft ook een rol in de leefomgeving. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente, dus ook op deze locatie.

Overige vragen

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asielaanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. Omdat de instroom van asielzoekers nu erg hoog is en de doorstroom van statushouders vanuit de azc’s naar woningen als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag, heeft het COA te weinig opvangcapaciteit. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig: de tijdelijke noodopvang. 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens het hele asielproces. Dit betekent dat het COA zorgt voor opvang en begeleiding, vanaf het ontvangen en aanmelden, de intake, het aanvragen van asiel.

De rol van het COA eindigt op het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten omdat de vluchteling geen verblijfsvergunning krijgt, of als deze wel wordt verleend.

Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (AZC) of in noodopvanglocaties in het hele land. Meer informatie staat op de website van het COA . Op deze website staat ook een informatieve video over wat het betekent als er een opvanglocatie in de buurt komt en hoe asiel werkt in Nederland

Meer informatie staat op: