Subsidie voor verbetering woningen en sociale nieuwbouw

De gemeente Breda ontvangt 16 miljoen euro subsidie om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken aan te pakken. Naast deze subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds legt de gemeente zelf ook nog 6,9 miljoen euro bij. Met vier verschillende projecten worden minimaal 760 woningeigenaren in Tuinzigt geholpen bij het renoveren en verduurzamen van hun woning.

Na een succesvol eerste project voor inwoners van de Hoge Vucht en Doornbos-Linie, heeft de gemeente Breda ook een subsidieaanvraag gedaan bij het Volkshuisvestingsfonds voor inwoners van Tuinzigt. Deze aanvraag is nu toegekend. Daarnaast is er subsidie toegekend voor sociale nieuwbouw in Brabantpark en de toekomst van Overakker. Ook zijn er afspraken gemaakt met corporaties om koopwoningen in Tuinzigt, Prinsenbeek en Brabantpark te betrekken bij verduurzamingsprojecten.

We kunnen nu met deze impuls bewoners in Tuinzigt beter helpen om hun energierekening beheersbaar te houden en hun wooncomfort aanzienlijk te verbeteren.

Wethouder Peter Bakker

Wethouder Peter Bakker: “Dit is heel goed nieuws. We kunnen nu met deze impuls bewoners in Tuinzigt beter helpen om hun energierekening beheersbaar te houden en hun wooncomfort aanzienlijk te verbeteren. Bewoners die daar anders niet altijd zelf toe in staat zijn. We zien namelijk dat er in deze wijk nog veel verschillende typen woningen staan met energielabels die erop wijzen dat dit nog niet op orde is. Verduurzamen is hard nodig: het gaat schelen in de maandelijkse energierekening die mensen betalen. En het mooie is dat we vanzelf zo tegelijkertijd ook bijdragen aan het tegengaan van de klimaatopwarming.”

Het geld van het Volkshuisvestingsfonds gaat naar vier verschillende projecten: een verbeterde leefomgeving in Tuinzigt, aandacht voor koopwoningen tussen sociale huurwoningen, sociale nieuwbouw in Brabantpark, de toekomst van Overakker en financiële steun voor VvE’s in Tuinzigt, Hoge Vught en Doornbos-Linie.

Een verbeterde leefomgeving in Tuinzigt 

In Tuinzigt staan veel woningen met een slecht energielabel. De gemeente wil het voor inwoners uit Tuinzigt mogelijk maken om energiebesparende maatregelen te nemen. Dankzij deze subsidie krijgen inwoners de kans om de kwaliteit van hun huis te verbeteren en hun huis klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Om de leefomgeving verder te verbeteren wordt de verkeerssituatie op de Tuinzigtlaan aangepakt. De verkeersveiligheid staat onder druk als gevolg van de woningbouwontwikkeling Blossem. Ook gaat de gemeente aan de slag met wijkgebouw de Nieuwe Meidoorn en het beheerdersgebouw van de speeltuin in Tuinzigt, zodat er prettige ontmoetingsplekken zijn voor de inwoners uit Tuinzigt.

Aandacht voor koopwoningen tussen sociale huurwoningen

Er is in het bijzonder aandacht voor particuliere koopwoningen uit voormalig corporatiebezit. Zowel in Tuinzigt, maar ook in Prinsenbeek en Brabantpark. Daar heeft de gemeente met woningbouwcorporaties afspraken gemaakt om woningeigenaren te betrekken bij een aantal verduurzamingsprojecten van de corporaties. Minimaal 217 woningeigenaren kunnen meer financiële steun krijgen om hun woning te verduurzamen. WonenBreburg gaat in deze wijken de komende jaren ruim 400 huurwoningen grootschalig verduurzamen. Laurentius werkt aan de voorbereiding van een verduurzamingsproject van 104 woningen in Prinsenbeek. Bij deze aanpak stimuleert de gemeente Breda woningeigenaren die tussen deze huurwoningen wonen, om mee te doen met onderdelen van deze verduurzaming.

Sociale nieuwbouw in Brabantpark en de toekomst van Overakker

De subsidie wordt ingezet voor de realisatie en verduurzaming van sociale nieuwbouw in Brabantpark. Hierdoor wordt het aantal sociale woningen vergroot en kwalitatief verbeterd met zo’n 125 woningen. Betrokken woningbouwcorporatie WonenBreburg koopt een aantal woningen terug die eerder door de corporatie aan particulieren verkocht zijn. Corporatie Laurentius onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van verduurzaming of vervangende nieuwbouw van de sociale huurwoningen in Overakker. Na het definitieve besluit, kan deze subsidie helpen. Beide ontwikkelingen zijn niet helemaal rendabel. Daarom ontvangen de corporaties hier een subsidie voor.

Financiële steun voor VvE’s 

Het is voor VvE’s lastig om appartementsgebouwen te verduurzamen, omdat 75% van de leden moet instemmen. Door een aantal VvE’s in Tuinzigt, Hoge Vucht en Doornbos-Linie financieel te ondersteunen wordt het makkelijker om de gewenste stappen te zetten. De gemeente hoopt hiermee minimaal 250 woningeneigenaren te helpen.

De kosten voor het verduurzamen van woningen zijn niet voor iedereen op te brengen.

Wethouder Arjen van Drunen

Verlenging subsidieregeling inwoners Doornbos-Linie en Hoge Vucht

Flink wat inwoners uit Doornbos-Linie en Hoge Vucht zijn de afgelopen tijd door de gemeente financieel ondersteund bij het verduurzamen van hun woning. Voor deze wijken is tot 2031 structureel geld voor verduurzamen van woningen.

“We willen investeren in onze wijken en zeker in de wijken waar veel oudere woningen te vinden zijn”, vult wethouder Arjen van Drunen aan. “De kosten voor het verduurzamen van woningen zijn niet voor iedereen op te brengen. Met deze subsidie hopen we dat iedereen de kans krijgt zijn huis aan te pakken, zodat het hier ook in de toekomst fijn wonen is.”