Extra inzet op veiligheid rond station en park Valkenberg

Het station en park Valkenberg zijn al lange tijd gebieden die aandacht vragen op het gebied van veiligheid. Het afgelopen jaar neemt de overlast toe. Dit blijkt zowel uit het aantal meldingen dat de gemeente binnenkrijgt als uit de incidenten die handhaving en politie zelf constateren. De gemeente gaat daarom in juni, juli en augustus extra inzetten op de veiligheid rond het station en het park. Zo komen er meer boa’s in dit gebied, wordt park Valkenberg beter verlicht en zet de gemeente extra in tegen straatintimidatie.

Aanpak

De gemeente werkt al jaren samen met verschillende partners om de veiligheid rond het station en park Valkenberg te verbeteren. De gezamenlijke inzet van de politie, Openbaar Ministerie, de NS, Arriva en SMO is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Er zijn tevens korte lijnen met de wijkraad en ondernemers. De intentie is om deze structurele aanpak voor de lange termijn gezamenlijk te evalueren en te vernieuwen. Hiernaast neemt de gemeente in de zomermaanden ook al extra maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

We hopen dat met deze maatregelen het veiligheidsgevoel in dit gebied toeneemt.

Eddie Förster
Wethouder veiligheid

Wethouder Eddie Förster (Veiligheid): “Naast de aanpak voor de lange termijn vinden we dat we niet kunnen wachten om tijdelijk een aantal extra stappen te zetten rond de veiligheid rond het station en park Valkenberg. Daarmee gaat niet alle overlast verdwijnen, we zijn een grote stad en daar komt overlast voor. We hopen wel dat met deze maatregelen het veiligheidsgevoel in dit gebied toeneemt. Daarbij ligt de focus op de aanpak van straatintimidatie en het dealen van drugs.

Maatregelen zomermaanden

De gemeente neemt in juni, juli en augustus in ieder geval de volgende maatregelen:

  • De inzet van vier extra boa’s van het flexteam van Handhaving. Deze boa’s gaan op basis van meldingen en registraties gerichte inzet plegen tegen de meest voorkomende overtredingen en overlast. Het is daarom belangrijk om overlast te blijven melden.
  • De gemeente zet extra in op het voorkomen van straatintimidatie. Hierbij worden ook boa’s in burger ingezet.
  • De gemeente plaatst tijdelijk twee lichtmasten in park Valkenberg. Deze komen te staan aan weerszijde van het hoofdpad. De plaatsing hiervan is afgestemd met onze ecoloog.
  • De binnenste banken op de Willemsbrug worden tijdelijk verwijderd vanwege de meldingen van straatintimidatie. De gemeente monitort of deze maatregel hier een hier een positief effect op heeft.
  • De drie banken in de uiterste noordwesthoek van park Valkenberg worden tijdelijk weggehaald. Dit zijn de bankjes op de hoek van de singel met de KMA. De gemeente en politie zien hier veel gedrag dat overlast geeft en mensen voelen zich onveilig.
  • De gemeente monitort samen met partners het effect van de extra maatregelen. We zijn scherp op eventuele neveneffecten of het verplaatsen van problematiek. Zo is het straatteam van SMO betrokken, pleegt jongerenwerk Surplus extra inzet en heeft de gemeente nauw contact met BARKA die zich inzet voor dak- en thuisloze arbeidsmigranten.
  • De wijkkeet van handhaving komt meerdere keren per maand in het gebied te staan. Op deze manier kunnen omwonenden en mensen die langslopen in gesprek met onze boa’s en meldingen maken van overlast.
  • De extra inzet is afgestemd met onze samenwerkingspartners in het gebied, namelijk de NS, Arriva en de politie. Denk bijvoorbeeld aan de opvolging die de politie gaat doen naar aanleiding van de acties van de boa’s.

Vervolg

Na de zomermaanden evalueert de gemeente de maatregelen. De resultaten worden meegenomen in de structurele aanpak voor de lange termijn. De gemeente wil optreden tegen overlast en straatintimidatie, maar tegelijkertijd aandacht blijven houden voor de achterliggende factoren. Denk hierbij aan dakloosheid, gebruik van middelen en andere sociale vraagstukken. Als de gemeente geen oog heeft voor de achterliggende factoren, dan zal de overlast zich enkel verplaatsen van de ene plek naar de andere plek. Dit kan de gemeente echter nooit helemaal voorkomen. Ook dit wordt meegenomen in de aanpak voor de lange termijn.

Een auto van handhaving met de veiligheid keet in Park Valkenberg