Duurzaam en betaalbaar wonen in veerkrachtige wijken

Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (GHK), gemeente Breda en Alwel, Laurentius, WonenBreburg tekenen prestatieafspraken voor de komende jaren. Samen vormen zij de Alliantie Wonen.

Vandaag werden de prestatieafspraken voor 2024-2028 getekend. Hierin leggen we speerpunten vast over nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid van woningen in Breda. Centraal staan veerkrachtige wijken, versneld bouwen, betaalbare woonlasten, duurzaamheid en huisvesting van aandachtsgroepen.  

Prestatieafspraken, ook Alliantieafspraken genoemd, zijn afspraken tussen de huurdersorganisaties, gemeente en de woningcorporaties. Deze afspraken helpen om het wonen in Breda te verbeteren.  

Met elkaar hebben we afgesproken om te werken aan veerkrachtige wijken zoals Hoge Vucht en Heusdenhout. Dit doen we door een integrale aanpak, met een diverse woningvoorraad en op een andere instroom van nieuwe bewoners en op het optimaal samen werken aan een leefbare woonomgeving. De Alliantiepartners dragen actief bij aan bestaanszekerheid, door te sturen op betaalbare woonlasten. Daarnaast is de ambitie om  jaarlijks gemiddeld 450 sociale huurwoningen en 50 woningen in het middeldure segment te (starten met) bouwen. Duurzaamheid staat centraal met projecten voor circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. We richten ons ook op huisvesting voor aandachtsgroepen en verbeteren de samenwerking bij complexe casuïstiek onder regie van de gemeente.

Ik ben daarom trots dat we gezamenlijk tot nieuwe afspraken zijn gekomen, waarmee we de komende vier jaar huurders fijner kunnen laten wonen in Breda.

Wethouder Arjan van Drunen (wonen)

Wethouder Arjen van Drunen (Wonen): “Samen staan we voor een stad waar plek is voor iedereen en waar mensen prettig kunnen (blijven) wonen in een sterke wijk; nu en in de toekomst. Met alle maatschappelijke uitdagingen van vandaag is dat niet eenvoudig. Ik ben daarom trots dat we gezamenlijk tot nieuwe afspraken zijn gekomen, waarmee we de komende 4 jaar huurders fijner kunnen laten wonen in Breda.”

Er zijn nog steeds veel mensen die zoeken naar een thuis. We willen onze huidige huurders én nieuwe huurders een betaalbare, fijne en veilige plek bieden om te wonen.

Caroline Timmermans (directeur-bestuurder WonenBreburg)

Caroline Timmermans, directeur-bestuurder WonenBreburg (mede namens Alwel en Laurentius): “Er zijn nog steeds veel mensen die zoeken naar een thuis. We willen onze huidige huurders én nieuwe huurders een betaalbare, fijne en veilige plek bieden om te wonen. Deze nieuwe afspraken helpen ons om de juiste stappen te nemen om hiervoor te kunnen blijven zorgen”. 

Woonvisie als basis  

De nieuwe woonvisie is vastgesteld op 27 juni door de gemeenteraad. Deze dient als basis voor de nieuwe prestatieafspraken. Met deze afspraken pakken we de lokale, regionale en landelijke woonuitdagingen aan, in lijn met nationale prestatieafspraken (NPA) en de SRBT-woondeal. Ze helpen ook bij de uitvoering van het programma Verbeter Breda, dat tot doel heeft de tweedeling in de stad te verminderen.