Breda ontvangt aanvullend € 27,1 miljoen van het Rijk voor ‘t Zoet

De Rijksoverheid investeert in grootschalige woningbouwlocaties, om de bouw van woningen te stimuleren, maar ook een gezonde leefomgeving te realiseren. Hiervoor is er onder andere het Gebiedsbudget. Voor de ontwikkeling van de spoorzone CrossMark met ’t Zoet heeft Breda bij het Ministerie van BZK een beroep gedaan op dit budget. Breda krijgt nu € 27,1 miljoen van het Rijk. Met dit geld investeert de gemeente onder andere in kadeherstel, de aanleg van een park op het Haveneiland, verwerving en saneringen van gronden in het gebied, de inrichting van de openbare ruimtes in ’t Zoet het watersysteem met onder andere stadsgrienden.

In het najaar van 2022 kreeg Breda ook al een bijdrage van het Rijk van al € 49,7 miljoen voor ’t Zoet vanuit het Mobiliteitsfonds. Dat was voor de realisatie van goede ontsluiting van de nieuwe woningen op ’t Zoet. Die bijdrage was in het kader van de zogenaamde ‘versnellingsafspraken grootschalige woningbouwlocaties’.

’t Zoet wordt een plek die niet alleen voor Breda, maar ook voor de regio en de provincie van betekenis is.

Wethouder Daan Quaars

Wethouder Daan Quaars: “Dit is enorm goed nieuws voor Breda. Met ’t Zoet en CrossMark wordt Breda straks een nog mooiere stad. We bouwen om ervoor te zorgen dat iedere Bredanaar hier gezond en met plezier kan leven, ook in de toekomst. ’t Zoet wordt een plek die niet alleen voor Breda, maar ook voor de regio en de provincie van betekenis is. Ik vind het gaaf dat het Rijk dit ook ziet, en dat deze ontwikkeling nu weer een stap dichterbij is! Samen met de bijdrage die we vorig jaar al kregen voor de ontsluiting van ’t Zoet, kunnen we nu met dit geld volop investeren in een groene en duurzame buitenruimte in het gebied. Zeker omdat ook onze gemeenteraad super enthousiast is over de plannen voor het gebied. Zij stelden 22 juni jl. het Toekomstperspectief voor ’t Zoet vast”.

Gebiedsbudget: ruimtelijke kwaliteit en toekomstwaarde

Voor woningbouwprojecten in 17 zogenaamde ‘NOVEX grootschalige woningbouwlocaties’ krijgen 25 gemeenten een bijdrage uit het gebiedsbudget. Hiermee kunnen gemeenten publieke tekorten bij de gebiedsontwikkeling (deels) afdekken. Voor de realisatie van nieuwe woningbouw is 475 miljoen euro beschikbaar gesteld. De spoorzone-ontwikkeling Breda (CrossMark en ‘t Zoet) is samen met de spoorzone-ontwikkelingen in Tilburg en Den Bosch door het Rijk aangemerkt als een van de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties.
Het Gebiedsbudget is bedoeld voor maatregelen die nodig zijn voor de inrichting van aantrekkelijke woonwijken op deze 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. Het gaat hier om maatregelen die aantoonbaar bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en de toekomstwaarde van die woningbouwlocaties. Denk daarbij aan herinrichting van openbare ruimtes (bijv. parken, pleinen), verwerven, verplaatsen van hindervormende activiteiten en duurzaamheidsmaatregelen (biodiversiteit, recreatief groen en klimaatadaptatie).
Per gehonoreerd project is de Rijksbijdrage maximaal 50 procent. Verder moet minimaal de helft van de geplande woningbouw binnen het betaalbare segment vallen.

Meerdere locaties

Het Bredase voorstel gaat over meerdere locaties, zowel kleine als grote. Opgeteld gaat het om ongeveer 2.900 woningen voor 2030. Hierin zit de eerste realisatiefase van ’t Zoet, waarin ook gebouwd wordt aan langgerekte water- en groenstroken. Dit watersysteem is gericht op de Grote Kerk en draagt bij om het gebied en andere delen van de stad klimaatadaptief te maken en de natuurwaarden in de stad te versterken.

Na 2030 groeit ’t Zoet verder door, en streeft Breda naar een aantal van ongeveer 5.000 woningen in CrossMark als totaal. Naast deze grote woonopgave worden werklocaties en diverse voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en recreatie gepland.

Over ’t Zoet

In 2021 kochten de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant samen het voormalig CSM-terrein. Hier stond voorheen een suikerfabriek. De herontwikkeling is een grootschalige en complexe opgave, waarin Breda samenwerkt met de provincie Noord-Brabant. ’t Zoet moet gaan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de spoorzone en het internationaal knooppunt Breda.

Meer informatie op : www.tzoet.com