Ontwerpbestemmingsplan Bavel, Oude Bredaseweg ong.

Er is bij de Gemeente een verzoek ingediend voor de realisatie van 8 woningen aan de Oude Bredaseweg in Bavel. Om de realisatie van deze woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

Ingediend plan

Het plan gaat uit van de realisatie van grondgebonden woningen aan de Oude Bredaseweg in Bavel. Aan de Oude Bredaseweg worden vier woningen gerealiseerd.
Deze woningen staan in het verlengde van het bestaande bebouwingslint en ontsluiten op de Oude Bredaseweg. Voor de 4 achterliggende woningen wordt een erftoegangsweg loodrecht op de Oude Bredaseweg gerealiseerd. Alle woningen worden levensloopbestendig gebouwd en zijn bedoeld voor ouderen. De woningen krijgen één laag met kap.

Bavel oude Bredaseweg situatietekening 8 woningen
Bavel oude Bredaseweg situatietekening 8 woningen

Nieuw bestemmingsplan

In het nu nog geldende bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ‘Agrarisch’. Binnen deze bestemming is de realisatie van woningen niet toegestaan. Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan voor de locatie gemaakt, het ontwerpbestemmingsplan ’Bavel, Oude Bredaseweg ong.’.

Ontwerpbesluit hogere waarde

De nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij de A27. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluid van deze weg er voor zorgt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde op de gevels van de nieuwe woningen wordt overschreden. In dat kader is een ontwerpbesluit hogere waarde opgesteld. Dit ontwerp besluit ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Concept beeldkwaliteitsplan

Voor de nieuwe woningen is een concept beeldkwaliteitsplan opgesteld. In het beeldkwaliteitsplan zijn de zaken opgenomen die de vorm van de gewenste bebouwing bepalen. Het beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand) bij de toetsing van de vergunning voor de realisatie van het plan.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan (IMRO-ID: NL.IMRO.0758.BP2022224012-ON01), het concept beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde zijn vanaf 29 oktober tot en met 9 december 2022 digitaal te raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.nl (zoek op adres of het plannummer IMRO-ID: NL.IMRO.0758.BP2022224012-ON01).

Zienswijze

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan, concept beeldkwaliteitsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarde? U kunt vanaf 29 oktober tot en met 9 december 2022 schriftelijk of mondeling een reactie indienen. Dat heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze als volgt indienen:

  • digitaal
  • schriftelijk
    de brief met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan kunt u sturen naar de gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda
    uw zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere waarde kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.
  • mondeling: neem contact op met de gemeente