Ontwerp geluidsanering 5 woningen rondom A58


Rondom de A58, A27 en A16 ten zuiden van Breda (bij Bavel) moet voor 5 woningen het geluid verminderd worden. Dat heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 9 juni besloten.
Het gaat om woningen die liggen langs het wegenproject A58 Sint Annabosch - Galder. Deze wegverbreding is onderdeel van het project InnovA58. Als gevolg van de stikstofproblematiek in Nederland is vertraging in de besluitvorming en realisatie voor de A58 zeker. Een eerste inschatting is dat dit voor het traject A58 Sint Annabosch - Galder 3 tot 5 jaar vertraging kan betekenen.

Geluidsanering

Uit onderzoek is gebleken dat in het plangebied 5 saneringswoningen staan. Dit houdt in dat het geluid op de gevel van deze woningen hoger is dan de saneringsdrempel; de grens die wordt gesteld aan het geluidsniveau van de weg op de woning. Rijkswaterstaat heeft de wettelijke taak om voor deze woningen maatregelen te nemen om het geluid te verminderen.
Het was voorzien om deze geluidvermindering onderdeel te laten zijn van het ontwerptracébesluit voor het project A58 Sint Annabosch - Galder. De afronding van dat besluit is vanwege gebrek aan kans op stikstofruimte - door de hoge stikstofbelasting op het Ulvenhoutse bos - vooralsnog gestaakt. Daarom pakt Rijkswaterstaat de wettelijk verplichte geluidsvermindering nu op.
Wanneer het project A58 Sint Annabosch - Galder weer wordt opgestart, worden opnieuw berekeningen uitgevoerd om te bepalen of aanvullende geluidmaatregelen nodig zijn.

Gevelisolatie woningen

Voor de 5 woningen zijn maatregelen zoals geluidschermen en stiller asfalt niet doeltreffend gebleken en worden daarom niet gerealiseerd. Dat betekent dat voor deze woningen onderzoek wordt gedaan naar het toepassen van gevelisolatie om het geluidsniveau terug te brengen. De 5 adressen die dit betreft hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen. Het isoleren van woningen is vrijgesteld van stikstofregels.

Zienswijze indienen

Nu het ontwerpgeluidsaneringsplan gepubliceerd is, kunt u hier ook officieel op reageren door een zienswijze in te dienen. U heeft hier vanaf 9 juni 2023 6 weken de tijd voor. Op website van Bureau Sanering Verkeerslawaai kunt u het complete ontwerpsaneringsplan inzien en leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.

Bron: Rijkswaterstaat