Bavel-West: Haalbaarheidsonderzoek woningen

2024

Als gemeente Breda zoeken we actief naar plaatsen waar woningen gebouwd kunnen worden. Om starters en doorstromers een betere kans op de woningmarkt te geven. Ook in Bavel. Vanaf het voorjaar 2023 onderzoeken we of het haalbaar is om een nieuwe wijk te bouwen in het westen van Bavel, op de strook langs de A27. We gaan uit van 350 tot 450 verschillende typen huur- en koopwoningen.

In de haalbaarheidsfase voeren we verschillende onderzoeken uit. Omdat de nieuwe wijk langs de A27 komt, kijken we bijvoorbeeld naar mogelijkheden om het geluid van de snelweg af te schermen. Ook communicatie en participatie zijn belangrijk in de haalbaarheidsfase. We informeren omwonenden en mogelijk toekomstig bewoners en we zijn ook benieuwd naar hun mening en ideeën over de mogelijk nieuwe wijk.

De haalbaarheidsfase loopt tot november 2023. Dan besluit het college van B&W van de gemeente Breda op basis van de resultaten uit de onderzoeken of een nieuwe wijk haalbaar is, en verder ontwikkeld kan worden.
Het tempo blijft onverminderd hoog.

Globale planning voor woningbouw Bavel-West

De planning kan uiteraard nog veranderen door bezwaar- en beroepsprocedures.

Tijdlijn

2024

Klankbordgroepen en haalbaarheidsonderzoek 

2025

Ontwerpfase van de plannen

2026

Bouwrijp maken van de bouwlocatie

2027

Bouwrijp maken van de bouwlocatie

Veelgestelde vragen

Als de wijk in Bavel-West ontwikkeld wordt, komt er een mix van verschillende typen (sociale) huur- en koopwoningen: appartementen, rijwoningen, tweekappers en bouwkavels.

Het is de bedoeling dat 10% van de nieuwe woningen ontwikkeld wordt door CPO-projecten.

Om de mogelijkheden, kaders en randvoorwaarden vast te stellen, doen we onderzoek naar verschillende onderwerpen. Denk aan een marktanalyse naar mogelijke doelgroepen (toekomstig bewoners), onderzoek naar mobiliteit en verkeer, naar milieueffecten, naar akoestiek (onder andere het geluid van de snelweg), ecologie, energiemogelijkheden, stikstof, water- en bodem, archeologie en cultuurhistorie en naar de mogelijkheden voor recreatie. Ook kijken we naar de programmatische, beleidsmatige en maatschappelijke haalbaarheid.

De grondwaterstand wordt al 2 jaar nauwlettend gemonitord om hier goed zicht op te krijgen. Als het ontwerp voor de nieuwe wijk wordt gemaakt, nemen we de resultaten van de grondwateronderzoeken daarin mee.

Het geluid van de snelweg kan overlast geven aan de toekomstige bewoners. Daarom kijken we in het ontwerp van de nieuwe wijk naar de mogelijkheden voor een geluidswerende voorziening.

In eerste instantie starten we met een haalbaarheidsonderzoek. Verschillende onderwerpen worden eerst onderzocht. Pas als dit onderzoek leidt naar een haalbaar ontwerp, wordt de wijk verder ontwikkeld. Het tempo waarin ontwikkeld wordt, en later ook eventueel gebouwd wordt, wordt aangepast aan de mogelijkheden en de vraag naar woningen.