Zuidelijke rondweg

De Gemeente Breda wil de grootste knelpunten op de zuidelijke rondweg aanpakken. Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de aanpak.

Verschenen berichten

Updates

Update 1 juni 2018: Van 4 juni tot 18 juni is er een verkeersstromenonderzoek op de zuidelijke rondweg. Dit onderzoek maakt deel uit van een aanvullend verkeersonderzoek om de doorstroming op de zuidelijke rondweg te verbeteren. De rapportage over de verkeersstromen is begin oktober gereed. De data helpen om te bepalen welke maatregelen op de zuidelijke rondweg het meest effectief zijn om de doorstroming te verbeteren en knelpunten aan te pakken.

Update 22 mei 2018: Gerealiseerd is het opheffen invoegstrook voorbij het kruispunt met de Baronielaan richting A16 en deze aan te laten sluiten op de bestaande dubbele rijstrook ter hoogte van de Graaf Hendrik III laan.

Update 26 februari 2018: Behandeling zienswijzen voor ‘Ontwerp – besluit ten behoeve van de reconstructie voor delen van de zuidelijke rondweg’.
Medio december is het ontwerp – besluit ten behoeve van de reconstructie voor delen van de zuidelijke rondweg gepubliceerd. Het ontwerp-besluit heeft 6 weken ter inzage gelegen. De einddatum was 31 januari 2018. Op dit moment worden alle zienswijzen behandeld. Naar verwachting half maart worden deze aan de wethouders A. Arbouw en B. Adank voorgelegd. Als deze akkoord zijn, verleent het college van BenW de omgevingsvergunning. Daarna word de vergunning opnieuw gepubliceerd en voor 6 weken ter visie gelegd. Daarbij bestaat de mogelijkheid voor het indienen van een beroep bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Update 15 februari: Het raadsvoorstel Verbeteren verkeersafwikkeling Zuidelijke Rondweg is besproken in de Debatraad op 8 februari (stukken staan bij het onderdeel 'debat', agendapunt 8b).

Update 20 december 2017: bekendmaking over de Terinzagelegging omgevingsvergunning met afwijking Aanpassing Zuidelijke Rondweg

Update 2 oktober 2017: Uitleg voorstel definitief ontwerp zuidelijke rondweg
Begin november 2017 neemt het College van BenW een besluit over het definitief ontwerp zuidelijke rondweg. De gemeente heeft naar aanleiding van de presentaties van het voorlopig ontwerp een aantal vragen ontvangen.
Voor het westelijk deel gingen de reacties onder meer over het reduceren van het autolawaai. Voor het oostelijk deel gingen de reacties onder meer over het verplaatsen van de geluidswal en het behouden van de top met bomen. Naar aanleiding van de reacties is het ontwerp bij het voorstel aan het college gewijzigd. Zo is het profiel op de zuidelijke rondweg tussen het Fatimaplein en de Blauwe Kei enkele meters opgeschoven. De middengeleider is hier smaller gemaakt. De geluidswal aan de zuidzijde wordt tussen 1 en 3 meter zuidwaarts verplaatst. Belangstellenden kunnen toelichting ontvangen over de Nota van commentaar en het voorstel aan het college. Zie hiervoor de Bredaberichten voor het oostelijk deel en voor het westelijk deel.

Update 1 augustus 2017: De termijn om te reageren op het voorlopig ontwerp is verstreken. De reacties worden verwerkt in een Nota van commentaar. Het College van burgemeester en wethouders ontvangt de Nota van commentaar bij de besluitvorming voor het definitief ontwerp.

Update 30 juni 2017: Naar aanleiding van reacties van omwonenden heeft de gemeente opnieuw gekeken naar de plaatsing van de geluidswallen en de noodzaak van het kappen van groen. Tijdens de eerste informatieavond is een nieuwe tekening gepresenteerd waarbij het ecologisch paadje aan de noordzijde behouden blijft. Ook is de middenberm deels versmald. Hierdoor hoeven de geluidswallen niet overal verplaatst te worden. Verder onderzoekt de gemeente of de middenberm nog verder versmald kan worden zodat ook de geluidswal aan de noordzijde (kant van de Steijnlaan) behouden kan blijven.

Update 30 juni 2017: Tijdens de 1e informatieavond is door de projectmanager verteld dat de omgevingsvergunning met afwijking op vrijdag 30 juni gepubliceerd zal worden. Dit heeft de gemeente gewijzigd naar de laatste week van augustus. De omgevingsvergunning (kappen bomen) wordt in diezelfde week opgestart.

Stap 1: Het voorlopig ontwerp (huidige fase)

Besluit van het College van burgemeester en wethouders

Op dinsdag 6 juni 2017 heeft het college het 'voorlopig ontwerp' vastgesteld. Het voorlopig ontwerp is een beschrijving van hoe de gemeente de knelpunten op de zuidelijke rondweg op wil gaan lossen. De gemeente wil eerst over de plannen in gesprek met omwonenden, voordat er een definitief ontwerp wordt vast gesteld.

Reageren op het voorlopig ontwerp

De gemeente gaat in gesprek met omwonenden over het voorlopig ontwerp. Daarvoor organiseert de gemeente 2 informatiebijeenkomsten. Mensen kunnen daarnaast ook schriftelijk reageren op het voorlopig ontwerp. Alle informatie over de bijeenkomsten en de schriftelijke reactiemogelijkheden is in dit bericht te vinden.

Stap 2: Het definitief ontwerp

Het ontwerp voor de verbetering van de doorstroming op de zuidelijke rondweg is op 21 november 2017 definitief vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Na gesprekken met bewoners zijn ten opzichte van het voorlopig ontwerp wijzigingen aangebracht op het wegdeel tussen de Fatimastraat en de Claudius Prinsenlaan. Het gaat dan om een versmalling van de middenberm zodat er meer afstand is tussen de weg en de huizen, een minimale verplaatsing van de geluidswallen en het plaatsen van schanskorven voor extra geluidswering. Meer informatie staat in het nieuwsbericht.
Bekijk het definitief ontwerp met alle bijlagen