Kinderboerderij

Milieu instrumenten

Om de milieudoelen te bereiken, gebruikt de Gemeente Breda verschillende instrumenten. De meeste regels, maatregelen en projecten zijn beschreven bij de verschillende milieuthema’s.  Daarnaast zijn diverse instrumenten beschikbaar die niet onder één milieuthema vallen.

In dit onderdeel kunt u lezen op welke manieren de Gemeente Breda wil samenwerken en delen. Hoewel de gemeente de verantwoordelijkheid heeft voor het vertalen van landelijk en Europees beleid in doelen voor Breda, kan zij er niet in haar eentje voor zorgen dat die doelen worden bereikt. Gelukkig bestaan binnen en buiten Breda diverse samenwerkingsverbanden en netwerken.

Andere instrumenten zijn natuur- en milieueducatie (Bezoekerscentrum Wolfslaar), milieu-effect-rapportage en toezicht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Gemeente Breda.

< Terug

Inhoud milieu instrumenten
1266 Milieueffectrapportage

De Wet Milieubeheer maakt het wettelijk verplicht om voor bepaalde activiteiten of projecten een milieueffectrapport op te stellen of om te beoordelen of een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

110 Natuur- en Milieueducatie

Binnen de Gemeente Breda is het bezoekerscentrum de plek waar uitvoering wordt gegeven aan  het natuur- en milieueducatiebeleid. Wolfslaar is voor Breda de centrale plek  waar inwoners en bezoekers informatie kunnen halen over duurzaamheid.

111 Toezicht

De Gemeente Breda  houdt zich bezig met toezicht en handhaving met betrekking tot milieuvergunningen.

112 Samenwerken en delen

De Gemeente Breda gaat actief samenwerkingsverbanden aan en stimuleert kennisdeling.

Sluiten