Zonnepanelen

Duurzaamheid

Breda wil een duurzame stad zijn en houdt bij het nemen van besluiten rekening met de gevolgen voor de drie P’s: 

  • People: maatschappelijke gevolgen
  • Planet: milieugevolgen (leefomgeving)
  • Profit: economische gevolgen

De Bredase doelen op het gebied van duurzaamheid staan in het collegeprogramma en de uitwerkingen daarvan. Het meest specifiek zijn de doelen op het gebied van milieu. Op grond van landelijk en Europees beleid gelden voor Breda concrete  doelen op het gebied van de verschillende milieuthema’s. De milieugevolgen worden in samenhang bezien met de economische en maatschappelijke gevolgen van een beslissing over de ontwikkeling van Breda.

Hieronder vindt u informatie over de onderwerpen en beleidsterreinen waarop het werken met de drie P’s het verst is ontwikkeld. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Gemeente Breda.

< Terug

Inhoud duurzaamheid
1265 Duurzaam Inkopen

De Gemeente Breda neemt deel aan het Programma Duurzaam Inkopen, opgezet door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheeren AgentschapNl. Dat betekent dat aangeboden producten, diensten en werken – naast de andere criteria – zoveel als mogelijk moeten worden beoordeeld op basis van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.

94 Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij.

95 Duurzame Mobiliteit

Duurzame mobiliteit maakt onderdeel uit van een breder duurzaamheidbeleid waar het beschermen en versterken van de leefbaarheid van Breda tot de basis behoort.

96 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Bij Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DuSO) worden kansen voor milieubewust en energiezuinig bouwen in een vroeg stadium in beeld gebracht en meegenomen bij ruimtelijke planontwikkeling.

97 Duurzaam Wonen

Door de woning beter te isoleren kan men de energierekening fors omlaag brengen. Naast bouwkundige maatregelen is ook gedrag een grote speler.

98 Duurzaam (ver)bouwen

Duurzaam bouwen en verbouwen doe je niet alleen voor jezelf. Het is ook beter voor het milieu.

Sluiten