weiland

Verpachting van Agrarische Percelen

Uitnodiging tot inschrijving geliberaliseerde pacht los land.

De gemeente Breda nodigt belangstellende uit in te schrijven voor de verpachting van agrarische percelen, deze percelen zijn gelegen binnen de gemeente Breda, in Haagse Beemden en Bavel. De te verpachten percelen zijn samengevoegd in 2 clusters, totaal 12,5 hectare. Er kan alleen per cluster worden ingeschreven. Perceel nummer 304 van cluster 319 beschikt over een bron, hier komt ijzerhoudend water uit. Het grondgebruik vindt u in de bijlage.

Inschrijving is voorbehouden aan inwoners en/of bedrijven die gelegen zijn in de gemeente Breda of de aangrenzende gemeenten.

Verpachting vindt plaats aan de hoogstbiedende en geschiedt middels een geliberaliseerde pachtovereenkomst (art. 7:397 lid 1 BW) voor de periode van 1 jaar, met een verlengingsmogelijkheid tot een maximaal 5 jaar.

Na afloop van de pachtperiode van 1 jaar zal door de gemeente worden beoordeeld of en in hoeverre opnieuw kan worden verpacht. Indien de gemeente Breda hiertoe besluit zal de pachter van het voorgaande jaar, zonder hernieuwde inschrijving, tegen dezelfde pachtvergoeding die dan jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de CPI-index van het CBS, de voorkeur genieten tenzij deze zich, naar het oordeel van de gemeente, niet als een goed pachter heeft gedragen. In principe zal de pachter 6 maal een pachtperiode van 1 kalenderjaar kunnen pachten waarna in principe opnieuw een openbare inschrijving zal plaatsvinden.

De verpachting geschiedt voorts onder de voorwaarden en bepalingen als omschreven in bijgevoegd voorbeeld contract. In dit contract staat onder meer dat de waterschapslasten en landinrichtingsrente voor rekening van de pachter komen.

Inschrijvingen dienen uiterlijk woensdag 15 maart 2017 om 12:00 uur in het bezit te zijn van de Gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda.

Meer informatie vindt u op www.pachtbank.nl

Inschrijfformulier en nadere informatie vindt u in de bijlage van deze bekendmaking of vraagt u aan bij de Stadsmakelaar van de gemeente Breda, telefoonnummer 076-5294499, e-mail: stadsmakelaar@breda.nl

U dient per cluster in te schrijven en één cluster per enveloppe, als u voor meerdere clusters inschrijft dient u ook meerdere enveloppen in te leveren.

Uiterlijk 22 maart 2017 krijgt u bericht over de gunning.

De gemeente Breda behoudt zich het recht voor om niet te gunnen.

Deze informatie is met zorg samengesteld aan de hand van beschikbare gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

Bijlagentabel
BijlageGrootte
inschrijfformulier_2017.pdf…67.5 KB
kaartje_te_verpachten_cluster_318_woestenbergseweg.pdf…148.2 KB
kaartje_te_verpachten_cluster_319_haagse_beemden.pdf…151.04 KB
voorbeeld_pachtcontract2017.pdf…122.12 KB
grondgebruik_cluster_318_en_319.pdf…8.28 KB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.