Hogere waarde Wet Geluidhinder

De Wet geluidhinder treedt in werking wanneer door een ruimtelijke ordeningsprocedure, zoals een bestemmingsplan, geluidgevoelige bestemmingen binnen een geluidzone van een weg, spoorweg en/of industrieterrein komen te liggen. De wet stelt een streefwaarde (de voorkeursgrenswaarde) en een grenswaarde (de maximaal toelaatbare geluidbelasting) vast voor de betreffende geluidsbron. Uit akoestisch onderzoek bij de ruimtelijke ordeningsprocedure kan blijken dat, ondanks maatregelen, de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De Wet geluidhinder heeft voor die gevallen bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is een ontheffing te verlenen van deze voorkeursgrenswaarde.