Wethouder Miriam Haagh (PvdA)

Wethouder Miriam Haagh 2018 - 2022

E-mail: m.haagh@breda.nl
Telefoon: 076 - 529 33 79
Twitter: @MiriamHaagh
Facebook: Miriam Haagh

Miriam Haagh is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren
3e locoburgemeester

Portefeuille

 • gezondheid
  wmo: zorg/beschermd wonen, maatschappelijke opvang/Centraal Onthaal
  maatschappelijke participatie
  mantelzorgers
  volksgezondheid / GGD
  openbare geestelijke gezondheidszorg
  verslavingszorg
  beschermd wonen
  toegankelijkheid, mensen met beperking
  wonen met gemak
  opvang ongedocumenteerden
  inburgering statushouders
 • ouderen
 • vrijwilligerswerk
 • wijkaanpak
  wijkaanpak sociaal
  sociale projecten in wijk
  wijkdeals sociaal
  wijken en dorpen, waaronder instrumentarium voor gesprek met stad (wijkplatforms/Breda Begroot)
 • leren
  middelbaar beroepsonderwijs
  hoger onderwijs
  wetenschappelijk onderwijs
  volwasseneneducatie
  taal- en laaggeletterdheid

Nevenfuncties

Peildatum 2 juli 2020

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)
 • lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
 • lid stuurgroep Regionaal Uitstapprogramma Prostitutie (Rups)

Verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid Sociale Pijler en voorzitter werkgroep Zorg, Jeugd en Passend Onderwijs van G40 Stedennetwerk
 • lid VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
 • voorzitter thematafel overgewicht van Nationaal Preventieakkoord
 • lid raad van advies Expertisecentrum Caring Society van Avans Hogeschool Breda
 • lid Werkveldadviesraad Bestuurskunde van de Avans Hogeschool te
  's-Hertogenbosch
 • Lid van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad)
 • Lid van het landelijke Kennisplatform Preventie

Overige nevenfuncties

 • ambassadeur Stichting de Regenboogboom (onbezoldigd)
Uw Reactie
Uw Reactie