Verbouwing woningen Keizerstraat 10 - 134

Publicatiedatum: 
6 apr 2021
Bredabericht: De stukken liggen tot en met 12 mei ter inzage.

De woningen Keizerstraat 10 – 134 vallen onder het gemeentelijk monument De Lange Stallen. Woningeigenaar WonenBreburg wil dit pand duurzaam renoveren. Dit kan met één nieuwe centrale onderdoorgang en uitbreiding van het aantal woningen naar maximaal 89. Dit plan voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan. Om dit aan te passen is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter visie van 1 april tot en met 12 mei 2021.  

Communicatie tot nu toe

Op 6 oktober 2020 is in hotel De Keyzer een informatiebijeenkomst geweest voor huidige bewoners van het pand, omwonenden en geïnteresseerden. Op deze avond zijn de conceptplannen gepresenteerd en toegelicht en hebben de aanwezigen in persoonlijke gesprekken met medewerkers van WonenBrebrug, architectenbureau Rienks en de Gemeente Breda vragen kunnen stellen. Het verslag van deze avond maakt onderdeel uit van de stukken die nu ter visie liggen.

Ontheffing Wet geluidhinder

De woningen liggen bij de Keizerstraat en de Vierwindenstraat. De ‘voorkeursgrenswaarde geluid’ op de gevels van een deel van de woningen is te hoog door  het verkeer. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeursgrenswaarde geluid aangevraagd. Het ontwerp besluit hogere waarden geluid is een bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan en ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Ter inzage

Vanaf 1 april tot en met 12 mei liggen ter inzage:

  • Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0758.BP2020201008-ON01)
  • Het ontwerp omgevingsvergunning voor de uitvoering van het bouwplan (NL.IMRO.0758.AB2021201003-ON01)
  • het ontwerpbesluit hogere waarden geluid
  • Deze stukken zijn  digitaal te bekijken  via de website Ruimtelijkeplannen.nl

Indienen reactie

U kunt van 1 april tot en met 12 mei 2021 schriftelijk of mondeling een reactie indienen. Dat heet een zienswijze.

  • Digitaal: via deze website. Voor het indienen logt u in met uw Digid.
  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan sturen naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Uw zienswijze specifiek tegen het ontwerp besluit hogere waarde of de ontwerp omgevingsvergunning kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.
  • Mondeling: om een afspraak te maken neemt u contact op met de gemeente  (gebruik bij voorkeur het contactformulier).
Uw Reactie
Uw Reactie