Subsidie Toegepaste Technologie en Creativiteit (Subsidie TTC)

De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan het realiseren van doelen van de Economische Visie Breda. Het gaat specifiek om projecten waarin het toepassen van nieuwe technologie en creativiteit centraal staat, en die daarmee een bijdrage leveren aan het versterken van de economische kracht en werkgelegenheid binnen de gemeente Breda. Maximale subsidie per project is € 50.000.

Doelen

Het project richt zich op het toepassen van nieuwe technologie en/of creativiteit, en levert tegelijkertijd een bijdrage aan één of meer van de volgende doelstellingen:

 • ontwikkelen van nieuwe marktkansen en nieuwe bedrijvigheid in de gemeente Breda
 • groei van de werkgelegenheid in de gemeente Breda
 • genereren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de gemeente Breda, zoals op het vlak van zorg, mobiliteit en duurzaamheid
 • toekomstfit maken van het Bredase MKB bijvoorbeeld wat betreft digitalisering en verduurzaming
 • leveren van een aanzienlijke bijdrage aan de start of vorming van een met duidelijke randvoorwaarden omschreven ecosysteem in de gemeente Breda
 • skills-development van Bredase talenten en beroepsbevolking op het gebied van nieuwe technologie
 • behoud van talent/afstudeerders uit het onderwijs in de gemeente Breda

Voorwaarden

 • het project komt ten goede aan activiteiten die een substantiële economische waarde in Breda genereren, maar die partijen zonder subsidie niet kunnen financieren, omdat financiering niet leidt tot direct toerekenbare inkomsten of omdat het investeringsrisico zonder subsidie te groot is
 • het project dient een groter belang dan het individuele belang van de aanvragende partij
 • het project is niet alleen gericht op kennisontwikkeling; er dient perspectief te zijn op economisch rendement in relatie tot concurrentiepositie en werkgelegenheid
 • het project heeft een sluitende begroting waarbij ten minste 50 % van de dekking van de begroting afkomstig is uit andere inkomstenbronnen dan van de Gemeente Breda
 • de looptijd van het project is maximaal 2 jaar
 • de subsidie bedraagt maximaal € 50.000,00 per project
 • aanvragen kan alleen door een samenwerkingsverband van ten minste 2 rechtspersonen (met 1 deelnemer als penvoerder). Met een samenwerkingsverband bedoelen we partners die specifiek samenwerken aan de uitvoering van dit plan; samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, waarbij alle partijen op eigen rekening en risico meedoen aan het project.

Aanvragen

 • Voor aanvragen gebruikt u het aanvraagformulier. U stuurt mee:
  - projectplan
  - dekkende begroting waaruit het totale projectbedrag blijkt, met aan de ene kant de kosten en aan de andere kant eventuele inkomsten, de bijdragen van de projectpartners en de aangevraagde subsidie.
  pdf Verklaring de-minimissteun (PDF, 50.43 KB)
 • Aanvragen kunnen 2 keer per jaar worden ingediend: in 2020 vóór 1 juli en vóór 1 oktober. Voor de ronde van 1 juli is maximaal € 200.000,- beschikbaar, voor 1 oktober het restantbedrag tot een maximum van € 300.000,- voor heel 2020 samen.
 • Alle aanvragen die vóór de genoemde data tijdig en volledig zijn ontvangen, en voldoen aan de voorwaarden, concurreren om het beschikbare budget via een rankingsysteem. De aanvragen worden met elkaar vergeleken op basis van de criteria en weging volgens het puntensysteem in de tabel.
Criterium Maximale toekenning punten Weging  Maximale totaalscore Toelichting
Effectiviteit 15 5 75 Mate waarin wordt bijgedragen aan de beleidsdoelen (art. 12.2)
Haalbaarheid/kans op succes 10 3 30 Kans dat het project succesvol uitgevoerd wordt
Efficiëntie 5 2 10

Redelijkheid van de kosten die voor de activiteiten gemaakt worden in verhouding tot het te bereiken effect

      115  

Om voor subsidie in aanmerking te komen is een totaalscore van minimaal 75 nodig.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie