Subsidie Economische Impuls

Subsidie voor projecten die bijdragen aan 1 of meer doelen uit de Economische Agenda Breda. Maximale subsidie per project is € 60.000.

Doelen Economische Agenda Breda

 • groei en behoud van werkgelegenheid door het versterken van de internationale concurrentiepositie van Breda en van Bredase bedrijven
 • groei en behoud van werkgelegenheid door het toepassen van nieuwe technologie en nieuwe kennis
 • groei en behoud van werkgelegenheid door het gebruik van nieuwe kennis en toepassingen uit de creatieve industrie
 • groei en behoud van werkgelegenheid door het verhogen van de belevingswaarde van winkelen, toerisme en evenementen
 • groei en behoud van werkgelegenheid door het versterken van het organiserend vermogen van bedrijven en/of kennisinstellingen

Nota Economische Agenda Breda

Voorwaarden

 • Het project duurt maximaal 2 jaar.
 • Ten minste 50% van de begroting van het project komt uit andere inkomsten.
 • Het project is voor activiteiten die een aanzienlijke economische waarde in Breda opleveren. Marktpartijen zonder subsidie financieren deze niet omdat ze niet leiden tot direct toerekenbare inkomsten of omdat het investeringsrisico zonder subsidie te groot is.
 • Het project dient een groter belang dan het individuele belang van de aanvrager, en draagt bij aan schaalsprong, clusterkracht of het innovatief vermogen.
 • Het project richt zich niet alleen op kennisontwikkeling. Er moet uitzicht zijn op economisch rendement in relatie tot concurrentiepositie en werkgelegenheid.

Aanvragen

Aanvragen kan alleen alleen door rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen (met één deelnemer als penvoerder.)

Meesturen

 • projectplan
 • begroting waaruit het totale projectbedrag blijkt en de aangevraagde subsidie
 • verklaring de-minimis

Sluitingstermijnen aanvragen 2019

 • 1 maart 2019
Wat vindt u van onze website?